Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

INFORMACJE

Kolejne habilitacje z zakresu towaroznawstwa

 

W 2016 roku grono samodzielnych pracowników nauki zwią­­zanych z towa­ro­znawstwem powiększyło się o kolejne siedem osób. Stopnie doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzy­skały następujące osoby:

Dr hab. Joanna Dziadkowiec

Dnia 15 grudnia 2016 roku Rada Wydziału Towaroznawstwa Uni­wersytetu Ekono­mi­cznego w Krako­wie nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa pani dr Joannie Dziadkowiec – pracownikowi naukowo-dydaktycznemu Ka­tedry Zarządzania Jakością Wydziału Towaroznawstwa Uni­wersytetu Ekonomicznego w Kra­ko­wie. Jako osiągnięcie naukowe habilitantka zgłosiła monografię pt.: „Wyma­ga­nia osób podróżujących samochodami wobec wybranych usług gastronomicznych”, która została opublikowana w 2016 roku na­k­ła­dem Wy­daw­nictwa Uni­wersytetu Eko­no­mi­cz­nego w Krakowie. Recen­zentami w postępowaniu habi­lita­cyjnym byli: prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. nadzw. UEK (Uniwersytet Ekono­mi­cz­ny w Kra­ko­wie) oraz prof. dr hab. Ewa Babicz-Zielińska (Akademia Morska w Gdyni).

Dr hab. inż. Barbara Hadryjańska

Dnia 17 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Towaroznawstwa Uni­wersytetu Ekono­mi­cznego w Poznaniu nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie to­wa­ro­znawstwa pani dr inż. Barbarze Hadry­jań­skiej – pracownikowi naukowo-dydak­ty­cz­ne­mu Katedry Ekonomii Wydział Ekonomiczno – Społecznego Wydziału Uniwersyte­tu Przyrodniczego w Poznaniu. Jako osiągnięcie naukowe habilitantka zgłosiła mo­no­gra­fię pt. „Wymagania osób podróżujących samochodami wobec wybranych usług gastro­nomi­cznych”, która została opublikowana w 2016 roku na­k­ła­dem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Poznaniu. Recenzentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Ryszard Barczyk (Uni­wersytet Eko­no­miczny w Poznaniu), prof. dr hab. Maria Śmiechowska (Akademia Morska w Gdy­ni) oraz prof. dr hab. Stefan Ziajka (Uni­wersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Dr hab. Dariusz Kikut -Ligaj

Dnia 24 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Towaroznawstwa Uni­wersytetu Eko­no­mi­cznego w Poznaniu nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towa­ro­znawstwa panu dr Dariuszowi Kikut-Li­ga­jowi – pracownikowi naukowo-dy­dak­ty­cz­nemu Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości Wydziału To­wa­­roznawstwa Uniwersy­tetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako osiągnięcie naukowe habilitant zgłosił mo­no­gra­fię pt. „Smak gorzki w kształtowaniu jakości żywności”, która została opu­bli­kowa­na w 2015 roku nakładem Wydaw­nictwa Uni­wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Re­cen­zentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. inż. Piotr Przy­by­łow­ski (Akademia Morska w Gdyni), prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska (Politech­nika Gdań­ska) oraz prof. dr hab. Henryk Szymusiak (Uni­wersytet Ekonomi­cz­ny w Poz­na­niu).

Dr hab. Tomasz Lech

Dnia 17 listopada 2016 roku Rada Wydziału Towaroznawstwa Uni­wersytetu Ekono­mi­cznego w Krako­wie nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaro­znawstwa panu dr Tomaszowi Lecho­wi – pracownikowi naukowo-dydakty­cz­nemu Ka­tedry Mikrobiologii Wydziału Towaroznawstwa Uni­wersytetu Ekonomicznego w Kra­ko­wie. Jako osiągnięcie naukowe habilitant zgłosił cykl pięciu publikacji na temat „Im­ple­mentacja zaawansowanych technik biologii molekularnej w towaroznawczych ba­da­niach obiektów dziedzictwa kulturowego”. Recen­zentami w postępowaniu habi­li­ta­cyjnym byli: dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. nadzw. UEK (Uni­wersytet Ekono­mi­cz­ny w Krakowie), prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski (Akademia Morska w Gdyni) oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski (Uni­wersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu).

Dr hab. Małgorzata Lotko

Dnia 24 marca 2016 roku Rada Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Aka­demii Mor­skiej w Gdyni nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa pani dr Mał­go­­rzacie Lotko – pracownikowi nau­kowo-dydaktycznemu Katedry Towaroznawstwa i Nauk o Jakości Wy­działu Ekonomicznego Uni­wersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Rado­miu. Jako osiągnięcie naukowe habilitantka zgłosiła monografię pt. „Jakość usług zapew­nienia bezpieczeństwa pracy w orga­niza­cjach odpowie­dzial­nych społecznie”, która została opublikowana w 2015 roku nakładem Wydawnictwo Naukowe Instytutu Techno­lo­gii Eksploatacji PIB w Rado­miu. Recen­zentami w postępowaniu habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Bar­bara Marciszewska (Akademia Morska w Gdyni), dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Dr hab. inż. Witold Łukasiński

Dnia 17 listopada 2016 roku Rada Wydziału Towaroznawstwa Uni­wersytetu Eko­no­micznego w Krako­wie nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie to­wa­­ro­znawstwa panu dr inż. Witoldowi Łukasińskiemu – pracownikowi naukowo-dy­da­k­ty­cz­nemu Katedry Zarządzania Jakością Wydziału Towaroznawstwa Uni­wersy­tetu Eko­no­micznego w Kra­kowie. Jako osiągnięcie naukowe habilitant zgłosił dwie mono­grafie pt. „Doskonalenie modeli samooceny” opublikowanej w 2012 roku przez Wy­dawni­ct­wo Naukowe AKAPIT w Krakowie  oraz „Dojrzałość organizacji zarządzanej proja­ko­ściowo” wydanej w 2016 roku nakła­dem Polskiego Wydawnictwa Ekono­mi­cz­nego w Warszawie. Recen­zentami w postę­po­waniu habi­li­ta­cyjnym byli: dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. nadzw. UEK (Uni­wer­sy­tet Ekono­mi­cz­ny w Krakowie), dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK (Uniwersytet Mi­ko­łaja Kopernika w Toruniu) oraz prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (Uni­wersytet Ma­rii Curie Skłodowskiej w Lublinie).

Dr hab. inż. Hanna Śmigielska

Dnia 12 października 2016 roku Rada Wydziału Towaroznawstwa Uni­wersytetu Eko­no­­micznego w Poznaniu nadała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie toa­ro­znawstwa pani dr inż. Hannie Śmigielskiej – pracownikowi naukowo-dydak­tycz­ne­mu Katedry Przyrodniczych Podstaw Jakości Wydziału Towaroznawstwa Uniwer­sy­tetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jako osiągnięcie naukowe habilitantka zgłosiła mo­no­grafię pt. „Innowacyjne produkty spożywcze na rynku żywności funkcjonalnej za­wierające wzbogaconą skrobię”, która została opublikowana w 2016 roku nakładem Wy­daw­nictwa Uni­wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Recenzentami w postę­po­wa­niu habilitacyjnym byli: dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. nadzw. UEK (Uni­wer­sy­tet Eko­­no­mi­cz­ny w Krakowie), prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski (Akademia Mor­ska w Gdyni) oraz prof. dr hab. Bogdan Sojkin (Uni­wersytet Ekonomiczny w Poz­naniu).

Dodatkowe informacje