Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w ostatnich dniach września 2013 r. oddajemy do rąk Państwa - naszych czytelników trzydziesty szósty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując próby dalszego poszerzenia grona naszych czytelników także w bieżącym numerze większość artykułów zamieściliśmy w angielskiej wersji języko-wej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na nowej stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl. Serię 15 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma rozpoczyna praca Szewczyka dotycząca nanoinformatyki. Autor uważa, że ta dziedzina wiedzy jest niezbędna dla kreowania nowych nanomateriałów i porównywania ich charakterystyki. W artykule sugeruje się, że nanoinformatyka może przynieść wymierne korzyści w projektowaniu i stosowaniu nanourzą- dzeń i nanoukładów dla dalszego rozwoju zaawansowanych procesów badawczych i wytwarzania. W artykule rozważano nanotechnologiczne aspekty rozwiązywania problemów ekologicznych związanych z powłokami przeciwporostowymi stosowanymi w przypadku kontaktu układów z wodą morską. W kolejnej pracy Nistoreanu i współpracownicy omówili zagadnienia jakości usług w na-wiązaniu do zrównoważonego rozwoju turystyki na terenie Rumunii. Autorzy podkreślają, że połączenie aktywności turystycznej z tradycyjną kuchnią rumuńską pozwoli na stworzenie bardziej różnorodnej i atrakcyjnej oferty. Rumuńska tradycja kulinarna potrafiła przez wieki zachować swoją oryginalność przenosząc smaki, zapachy i kolorystykę oraz ich połączenia tworząc doskonałe i wyrafinowane potrawy współczesnej kuchni. Według Morawskiego (2003) pracownikami wiedzy określa się osoby wyspecjalizowane w swojej profesji, posiadające unikatowe kompetencje, dobrze poinformowane, aktywne oraz odpowiedzialne, świadome roli własnej wartości, będące niezależnymi uczestnikami organi-zacji wykorzystujących wiedzę jako czynnik produkcji Zagrożenia zawodowe w tej grupie pracowników stanowi przedmiot rozważań artykułu autorstwa Lotko. Na podstawie przepro-wadzonych badań ankietowych Autorka stwierdza, że pracownicy ci mają ogólną świadomość zagrożeń związanych z technicznej organizacji ich stanowiska pracy oraz ich wpływu jakość wykonywanej pracy. Jakość procesu produkcyjnego to także implikacje środowiskowe procesu wytwarzania. W kolejnej pracy Mbohwa i Mashoko przedstawiają wyniki badań własnych dotyczących cyklu życia produkcji papieru gazetowego na przykładzie firmy położonej w Zimbabwe. Au-torzy oszacowali konsekwencje środowiskowe tego dla tego produktu. W tym zakresie wy-różniono następujące kategorie problemów środowiskowych: globalne ocieplenie, zakwasza-nie powietrza, toksyczność dla ludzi, eutrofizację, wpływ na wielkość warstwy ozonowej, ekotoksyczność i całkowite zapotrzebowanie na energię. Stwierdzono, że omawiane procesy technologiczne wytwarzania papieru gazetowego przyczyniają się główne do emisji spalin do powietrza, które wynikają głównie ze z procesów spalania paliw konwencjonalnych celem wytworzenia pary technologicznej i elektryczności. Zagadnienie jakości środowiska stanowi także temat pracy Clasadonte i współpracowników. Autorzy omawiają możliwości zastosowania modelu ekologii przemysłowej w odniesieniu do terenów o bardzo wysokim zagrożeniu ekologicznym. Na przykładzie danych dla wschodniej Sycylii przedstawiono mapowanie najważniejszych dochodowych działalności dla tego rejonu, identyfikowano stosowane formy kooperacyjnego zarządzania głów- nymi problemami środowiskowymi, analizowano strumienie materiałowe i energetyczne w każdym procesie produkcyjnym. Analiza cyklu życia zapasów produktów rolniczych stanowi tematykę pracy Lo Giudice i współpracowników. Autorzy dokonali analizy cyklu życia zapasów karczochów produ-kowanych na Sycylii. W pracy poszukuje się sposobów wykorzystywania dostępnych środ-ków finansowych w celu zmniejszenia zużycia paliwa i ograniczenia wpływu na środowisko pełnego cyklu produkcyjnego. Praca koncentruje się na analizie konsumpcji zasobów oraz wielkości emisji wytwarzanej podczas cyklu życia karczochów należących do wybranych kategorii zdefiniowanych w oparciu o przypisane potencjalne wpływy środowiskowe. W kolejnej pracy Wajda i Wybieralska przedstawiają wyniki badań własnych dotyczących otrzymywania układów nanocząstek magnetycznych opartych na strukturze magnetytu (Fe3O4), których powierzchnia została zmodyfikowana wybranymi solami amoniowymi. Otrzymane w ten sposób nanoukłady magnetyczne zastosowano jako układy czynne w procesie oczyszczania wodnych roztworów wybranych barwników. Stwierdzono, że efektywność oczyszczania wody przy użyciu badanych nanocząstek magnetycznych zależy od rodzaju stosowanej soli oraz od budowy chemicznej barwnika. Jednym z istotnych parametrów charakteryzujących jakość żywności jest zapach. W kolejnej pracy Klensporf-Pawlik przedstawia zagadnienie analiza związków lotnych w produktach spożywczych. Autorka uważa, że współczesnemetody analizy związków lotnych mogą stanowić ważne narzędzie do oceny jakości żywności. Kolejna praca Michalak-Majewskiej dotyczy poznania czynników wpływającym na zakup czerwonych herbat liściastych. Na podstawie oceny parametrów fizykochemicznych Autorka określiła jakość wybranych czerwonych herbat liściastych bez dodatków i z dodatkiem owocowym. Stwierdzono, że najbardziej akceptowalne były czerwone herbaty liściaste z dodatkiem owocowym. Herbaty te z dodatkiem cytryny, grejpfruta, limonki, pigwy lub trawy cytrynowej są przez konsumentów oceniono jako bardziej łagodne i mniej ziemiste w smaku. Jakość pieczywa stanowi przedmiot badań opisanych w pracy Szawary-Nowak. Autorka umówiła bioaktywne składniki pieczywa, których źródłem są ziarniaki zbóż oraz produkty ich przemiału. Dokonano charakterystyki tych składników pieczywa oraz produktów reakcji Maillarda powstających podczas wypieku. Związki te będące produktami reakcji grup karbo- nylowych lub hemiacetalowych cukrów redukujących z grupami aminowymi aminokwasów lub peptydów są odpowiedzialne za smak, zapach oraz atrakcyjność handlową pieczywa. Przedmiotem badań omówionych w pracy Zalewskiej-Korony z grupy współpracowników jest jakość pomidorów gruntowych. Celem tych badań była ocena wybranych parametrów fizycznych oraz zawartości karotenoidów w owocach 8 odmian pomidora gruntowego, upra-wianego na polach doświadczalnych i pochodzącego z firmy hodowlano-nasiennej. Przedsta-wiono wyniki towaroznawczej oceny owoców pomidorów: masy, twardości, barwy oraz za-wartości karotenoidów ogółem. Stwierdzono, że badane kryteria te w największym stopniu spełniają owoce pomidora odmiany Mieszko. Odmiana ta ccharakteryzuje się także największą zawartością karotenoidów przekraczając wartość 6 mg%. Kolejne trzy prace dotyczą badań dotyczących jakości kosmetyków i surowców kosmetycznych. Sulfobetainy należą do tych składników czynnych kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, których w recepturze produktu często decyduje o jakości detergentów domo-wych, szamponów oraz innych produktów kosmetycznych. Do bardzo ważnych właściwości użytkowych tych produktów należą: zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego wody, zdolności pianotwórcze i właściwości nawilżające. W kolejnej pracy Wieczorek i Staszak przedstawiają wyniki badań własnych dotyczących aktywności powierzchniowej kilku amfo- terycznych surfaktantów z grupy sulfobetain. Stwierdzono, że otrzymane chemicznie czyste sulfobetainy wykazują bardzo dobre właściwości powierzchniowe oraz niską wartość krytycznego stężenia micelamego. Badane sulfobetainy charakteryzują się także dobrymi właściwościami zwilżającymi. Zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego kosmetyków stanowi jedno z trudniejszych wyzwań przed jakimi stoją producenci kosmetyków. W pracy Kluczyńskiej i współpracowników przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących możliwości wykorzystania olejków eterycznych jako substancji aktywnych do ochrony kosmetyków przed zanieczyszczeniami przez mikroorganizmy patogenne oraz powodującymi psucie produktów. Brak takiej ochrony może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów i skutkować infekcjami i obrażeniami skóry. W pracy przebadano zdolność 24 naturalnych olejków eterycznych w stosunku do wzrostu wybranych bakterii i drożdży. Uzyskane wyniki wskazują, że ten rodzaj ochrony kosmetyków jest skuteczny i ma szanse na szersze zastosowanie w praktyce. Badania czynników wpływających na jakość produktów kosmetycznych stanowią jedno z głównych zadań towaroznawców. W kolejnej pracy Bączyńska i Zieliński przedstawili za-gadnienie właściwości reologicznych balsamów do ciała. Autorzy przedstawili wyniki badań własnych dotyczących wpływu temperatury na właściwości reologiczne próbek handlowych kilku balsamów do ciała dostępnych na polskim rynku. Stwierdzono, że badane balsamy po-siadają cechy płynów nienewtonowskich, a doświadczalne krzywe reologiczne posiadają nie-wielką pętlę histerezy. Zaobserwowano, że w stałej temperaturze lepkość handlowych balsa-mów do ciała zależy głównie od jego pochodzenia, a lepkość pozorna tych produktów maleje nieliniowo ze wzrostem temperatury. Tematyka ostatniego artykułu jest ściśle związana z możliwością poprawy jakości środowiska poprzez chemiczną modyfikację surowców. Uflig i współpracownicy zajęli się zagad-nieniem aktywności amylolitycznej kopolimerów skrobiowych otrzymanych przy użyciu skrobi ziemniaczanej na drodze reaktywnego wytłaczania. Autorzy przedstawiają wyniki badań własnych dotyczących wpływu parametrów technologicznych na podatność wytworzonych kopolimerów na degradację enzymatyczną. Zbadano wpływ parametrów syntezy oraz składu otrzymanych kopolimerów skrobiowych na ich biodegradację. Trzydziesty szósty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej zaproszenie na 19 konferencję IGWT, która odbyła się we wrześniu 2014 roku w Krakowie.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Redaktor TPJ

prof, dr hab. inż. Ryszard Zieliński   

Dodatkowe informacje