Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w ostatnich dniach czerwca 2012 r. oddajemy do rąk Państwa – naszych czytelników trzydziesty pierwszy numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Jour nal of Commodity Science). Zgodnie wymogami Ministerstwa powołaliśmy zespół redaktorów tematycznych oraz redaktora statystycznego naszego czasopisma. Kontynuując próby rozszerzenia zarówno grona naszych czytelników, także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod adresem: http://www.tpj.pr.radom.pl. Tuż przed długim majowym weekendem polskie towaroznawstwo doznało bardzo poważnej straty. W ostatnich dniach kwietnia 2012 roku odszedł od nas pan docent doktor Marian Kasperek – jeden z nestorów polskiego towaroznawstwa żywności. Na pierwszych stronach niniejszego wydania naszego czasopisma zamieszczamy wspomnienie o Panu Docencie. Pod koniec maja tego roku dotarła do nas wiadomość o śmierci pani prof. dr hab. inż. Marzenie Ucherek, prodziekanieelekcie Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wspomnienie o Pani Profesor ukaże się w kolejnym wydaniu czasopisma. Serię 10 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma rozpoczyna praca Pigłowskie go, w której określono pojęcia: jednostki uznane oraz jednostki akredytujące w systemie oceny zgodności. Omówiono także system oceny zgodności, w ramach którego działają: jednost ka uznana, krajowe jednostki akredytujące oraz akredytowane przez nie jednostki oceniające zgodność, a także normy zgodnie z którymi działają. Autor zwraca uwagę na duże znaczenie tych jednostek w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W kolejnej pracy Nowicki i Sikora zajmują się jakością usług gastronomicznych świadczonych w barach bistro na stacjach benzynowych. Autorzy omówili wpływ szkoleń na po ziom wiedzy pracowników tych barów odnośnie do systemów GMP/GHP i HACCP. Badano skuteczność szkolenia odbytego przez pracowników z zakresu stosowania systemu HACCP oraz higieny żywności. Stwierdzono, ze szkolenia pozytywnie wpłynęły na wiedzę co do występowania krytycznych punktów kontrolnych w odniesieniu do rodzaju baru bistro. Jednocze śnie stwierdzono, że pomimo odbytego szkolenia badana grupa pracowników słabo postrzega zasadność występowania krytycznych punktów kontrolnych w swojej firmie. Innowacyjność w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem żywności stanowi treść artykułu Zalewskiego i Góralskiego. W pracy omówiono wyniki badań dotyczące innowacyjności w przedsiębiorstwach Wielkopolski w latach 2004–2006 w oparciu o informacje zawar te w formularzach PNT02. Dokonano analizy znaczenia różnych źródeł informacji dla działalności innowacyjnej i form współpracy w zakresie innowacyjności. Autorzy zwracają uwagę na brak współpracy oraz przepływu informacji między przedsiębiorstwami w horyzontalnych i wertykalnych łańcuchach wartości i z sektorem nauki. Na podstawie przeprowadzonych badań określono bariery hamujące innowacyjność przedsiębiorstw przetwarzających żywność. W kolejnym artykule Niewczas omówiła zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności. Autorka omówiła etapy analizy ryzyka związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności. Wiadomości o zagrożeniach w żywności przekładają się na decyzje zakupowe konsumentów. Autorka stwierdza, że brak odpowiedniego informowania konsumentów o zagrożeniu powoduje panikę i zaprzestanie kupowania danego produktu. W pracy przedstawiono wyniki badań poziomu zagrożenia żywności w opinii konsumentów z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Zagadnienie jakości jogurtów naturalnych stanowi przedmiot badań Sosnowskiej i Kurek. Autorki oceniały jakość tych jogurtów dostępnych na rynku lubelskim. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że większość producentów badanych jogurtów naturalnych przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących znakowania opakowań żywności. Badane jogurty naturalne charakteryzowały się wysoką, spełniającą wymogi Polskich Norm, liczbą żywych komórek deklarowanej mikroflory dodatkowej. Jednocześnie autorki odnotowały nadużycia dotyczące wprowadzania konsumentów w błąd poprzez sugerowanie, że oferowany produkt posiada jakieś szczególne właściwości. Następna praca dotyczy zagadnienia jakości makaronów handlowych. Gałkowska i współpracownicy dokonali oceny właściwości fizykochemicznych oraz jakości sensorycznej wy branych makaronów dostępnych na polskim rynku. Stwierdzono, że jakość makaronów zależy głównie od rodzaju surowca zastosowanego do ich produkcji. Przykładowo makarony wyprodukowane z mąki z pszenicy durum absorbują więcej wody oraz w większym stopniu zwięk szają swoją masę podczas gotowania aniżeli makarony z mąki pszennej zwyczajnej. W kolejnej pracy Majewska i współautorzy przedstawiają wyniki analizy preferencji konsumenckich dotyczących spożycia miodów naturalnych. Zbadano także wiedzę studentów na temat zdrowotnych właściwości miodu. Badania przeprowadzono wśród wybranych studentów z różnych uczelni. Stwierdzono, że wiedza studentów na temat miodów jest powierzchowna. Jednak studenci konsumują miód z powodu jego walorów smakowych oraz zdrowotnych, najczęściej jako składnik posiłków i napojów. W pracy Banach i współpracowników przedstawiono wyniki badań doświadczalnych do tyczących możliwości zastosowania nowej konstrukcji urządzenia do poprawy jakości szynek typu pastrami na drodze wysokonapięciowej elektrostymulacji tusz wołowych w warunkach przemysłowych. Badaniom poddano mięso wołowe poddane temu zabiegowi, oceniając wygląd ogólny, kruchość, smak i zapach. Przeprowadzono także testy: cięcia i przebijania. Stwierdzono ponad 20% poprawę kruchości pastrami wyprodukowanego z mięsa stymulowa nego w porównaniu z kruchością pastrami wyprodukowanego z mięsa, które nie zostało pod dane procesowi elektrostymulacji. Wykazano także korzystny wpływ procesu elektrostymula cji na poprawę innych cech sensorycznych pastrami: wyglądu ogólnego, smaku oraz zapachu. Dwa ostatnie artykuły dotyczą jakości kosmetyków. W pierwszym z nich Malinowska przedstawia pomysł na recepturę wielofunkcyjnych kosmetyków przeznaczonych dla skóry trądzikowej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie w recepturach ekstraktów roślinnych oraz oleju arganowego pozwala na stworzenie wszechstronnych receptur dla skóry z trądziku pospolitym. Receptury te pomagają także z takimi problemami jak blizny, przebarwienia, rozszerzone naczynka i odwodnienie skóry. Wyniki badań sensorycznych przeprowadzone dla nowych wielofunkcyjnych kosmetyków przeciwtrądzikowych wskazują na znaczący wpływ obecności ekstraktów roślinnych na takie parametry skóry jak wygładzenie, tłustość i natłuszczenie. W drugim artykule Sułek i Paszkiewicz podjęli próbę oceny wpływu temperatury oraz obecności tlenu atmosferycznego na trwałość olejów roślinnych i ich etoksylatów stosowanych jako surowce kosmetyczne. Badania przeprowadzono w porównaniu z olejem parafino wym. Na podstawie wyników badań preparatów kosmetycznych w udziałem olejów roślin nych i ich etoksylatów stwierdzono, że zarówno dostęp powietrza, jak i podwyższona temperatura sprzyjają procesom starzenia badanych preparatów kosmetycznych w warunkach ich przyspieszonego starzenia. Stwierdzono także, że w wyniku napowietrzania lepkość badanych preparatów wzrasta nawet ponad 200 razy, podczas gdy wpływ temperatury jest zdecydowa nie mniejszy. Ten nieoczekiwany rezultat autorzy przypisują wyższej podatności na utlenianie etoksylatów niż samych olejów roślinnych. Trzydziesty pierwszy numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej informacje o doktoracie honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Andrzeja Korzeniowskiego oraz o towaroznawcach we władzach polskich uczelni na nową kadencję.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Redaktor TPJ
prof, dr hab. inż. Ryszard Zieliński    

Dodatkowe informacje