Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w ostatnich dniach marca 2012 r. oddajemy do rak Państwa naszych czytelników jubileuszowy trzydziesty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Zgodnie z wymogami Ministerstwa powołaliśmy zespól redaktorów tematycznych oraz redaktora statystycznego naszego czasopisma. Kontynuując próby rozszerzenia zarówno grona naszych czytelników także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na lamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod adresem: http://www.tpj.pr.radom.pl. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship redakcja czasopisma wprowadziła odpowiednie procedury. W związku z tym na stronie internetowej można znaleźć nowy formularz przeznaczony dla autorów publikacji składanych do druku zawierający odpowiednie oświadczenia autorów dotyczące przeciwdziałaniu przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship. Serie 11 artykułów obecnego jubileuszowego wydania naszego czasopisma rozpoczyna praca Okońskiej i Fołtynowicza dotycząca innowacyjności w zakresie zastosowania nanomateriałów. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące innowacyjnych rozwiązań inżynierskich w sektorze energetycznym oraz do ochrony klimatu, w których wykorzystywane są nanomateriały i nowoczesne technologie. Autorzy zwracają szczególna uwagę na nowe materiały stosowane na konstrukcje wiatraków, systemy przesyłu prądu, membrany do wychwytywania dwutlenku węgla oraz magazyny wodoru. Globalizacja wymusza konieczność ciągłego udoskonalania procesów zarządzania. Wysoka jakość produkowanych wyrobów, niskie koszty wytwarzania oraz wysoka skuteczność i efektywność działania to warunek osiągania wysokiej pozycji rynkowej. Aby osiągnąć satysfakcjonujące wyniki, firmy zmuszone są do ciągłego rozwoju, a co za tym idzie szukania nowoczesnych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań jest metodologia Lean Management (zarządzanie wyszczuplające) omówiona w pracy Maleszki i Linke. Metodologia ta koncentruje się w głównej mierze na eliminacji z procesów czynności nieprzynoszących wartości dodanej dla klienta, co w konsekwencji przy produkcji wyrobów najwyższej jakości prowadzi do redukcji czasu i kosztów. Autorki stwierdzają, ze większość polskich organizacji wdrążających Lean Management duże firmy produkcyjne z kapitałem zagranicznym, głównie z branży motoryzacyjnej. W artykule przedstawiono także powody wdrażania filozofii Lean Management, sposób wdrażania oraz oczekiwane korzyści z wdrożenia. Kolejne trzy prace dotyczą czynników kształtujących jakość produktów kosmetycznych. W pierwszej z nich Zieliński omawia najnowsza metodykę numeryczna pozwalającą na usprawnienia procesu projektowania składu kosmetyków występujących w postaci układów mikroemulsyjnych. Praca ta stanowi podsumowanie metody HLD, która jest najnowszym osiągnięciem kilku międzynarodowych zespołów badawczych o ważnym znaczeniu dla kształtowania jakości kosmetyków. Metoda HLD wykorzystuje pojecie odchylenia parametru charakteryzującego stan projektowanej mikroemulsji od stanu tzw. formulacji optymalnej, w której układ: surfaktant olej woda wykazuje obecność trzech faz. Zastosowanie omawianej metody HLD zilustrowano przykładem liczbowym doboru ilości składników mikroemulsji typu W/O. Przedstawiono także możliwości powiązanej z metoda HLD tegorocznej wersji programu Optimal Surfactant HLDNAC do przeprowadzenia odpowiednich obliczę ułatwiających projektowanie mikroemulsji. W następnej pracy Malinowska omawia zastosowanie glinek jako naturalnych składników mineralnych współczesnych kosmetyków. Glinki są stosowane jako ważne składniki mineralne kosmetyków. Ich zastosowanie w recepturach kosmetycznych pozwala na oczyszczanie skóry, stymulowanie krążenia oraz redukowanie stanów zapalnych. W pracy przedstawiono charakterystyki, budowę chemiczna oraz zastosowania najbardziej popularnych glinek kosmetycznych. Tematykę związaną z kształtowaniem jakości kosmetyków kończy publikacja Ogonowskiego i Kołkowskiej, w której autorzy przedstawiają wyniki badan własnych dotyczących możliwości wykorzystania ekstraktów z babki lancetowatej w produktach kosmetycznych. Badaniom poddano serie maści zawierających te ekstrakty. Określono stabilność otrzymanych preparatów oraz zawartość substancji aktywnych. Kolejna praca dotyczy zagadnienia znakowania ekologicznego. Ucherek i Latocha analizują informacyjność ekologiczna zapakowanych produktów obecnych na polskim rynku. Stwierdzono, ze do najczęściej stosowanych oznaczę ekologicznych umieszczanych na opakowaniach zarówno produktów spożywczych, jak i przemysłowych należą znak identyfikujący materiał opakowaniowy, znak przynależności do obowiązującego systemu organizacyjno prawnego związanego z gospodarka odpadami opakowaniowymi oraz znak wskazujący na właściwe postępowanie z opakowaniem po jego wykorzystaniu. Kolejnych sześć prac dotyczy zagadnień związanych z jakością żywności. Pierwsza z nich to praca Dzwoli, która stanowi druga czescy tekstu omawiającego szkodliwe substancje chemiczne powstające w środkach spożywczych. W poprzedniej części omówiono szkodliwe oddziaływanie na organizm człowieka takich substancji jak akryloamid, heterocykliczne aminy aromatyczne, benzen oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Obecnie Autor przedstawia zagrożenia zdrowotne wynikające z obecności takich składników jak akroleina, aminy biogenne, Nnitrozoaminy, chloropropanole i 2alkilocyklobutanon. Autor zwraca uwagę, ze zagrożenia te mogą być wynikiem termolizy lub radiolizy niektórych składników żywności lub przemian biochemicznych zachodzących w surowcach nieprzetwarzanych oraz w surowcach poddawanych obróbce termicznej. Tematem artykułu Jurszy Szymańskiej i Sobczyńskiego są zmiany aromatu piwa podczas przechowywania. Stosując metodę chromatografii gazowej autorzy badali zmiany zawartości głównych składników lotnych tworzących aromat piwa, takich jak alkohole i estry. Na szczególna uwagę zasługuje zastosowanie metody głównych komponentów (PCA) do jednoznacznego rozróżnienia badanych piw świeżych. Metoda ta pozwoliła także na jednoznaczne rozróżnienie próbek piwa w zależności od czasu przechowywania. Proszek kakaowy stanowi cenne źródło związków polifenolowych o właściwościach przeciwutleniajacych. W kolejnej pracy Śmiechowska i Kłobukowski przedstawiają wyniki badan własnych dotyczące jakości proszku kakaowego. Autorzy zajęli się określeniem ogólnej zawartości polifenoli obecnych w proszkach kakaowych dostępnych na polskim rynku. Stwierdzono zróżnicowana zawartość polifenoli i aktywność przeciwutleniajaca badanych proszków kakaowych. W kolejnej pracy Zalewski i Piasek przedstawiają wyniki badan własnych dotyczące możliwości wykorzystania metody spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni do identyfikacji czekolady. Opracowano standardowa procedurę badawcza z wykorzystaniem metod statystyki wielowymiarowej, która pozwala na szybkie przeprowadzenie analiz i rozróżnienie producenta czekolady oraz określenie zawartości masy kakaowej w produktach rynkowych. Wpływ wybranych dodatków na zmiany barwy i zawartość likopenu w przecierze pomidorowym stanowi przedmiot pracy Przybylskiej i Felisiak. Badano wpływ dodatku soli kuchennej, cukru i kwasu askorbinowego na barwę i stabilność likopenu w pasteryzowanym i przechowywanym po pasteryzacji przecierze pomidorowym. Stwierdzono, ze spośród dodatków sól kuchenna jest najbardziej efektywna w utrzymaniu trwałości barwy i stężenia likopenu w przecierze pomidorowym. Trzydziesty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej zaproszenie do udziału w VI Konferencji Naukowej z cyklu „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”, która odbędzie się 12–14 września 2012 roku w Radomiu. -

Życzę Państwu przyjemnej lektury.
Redaktor TPJ prof, dr hab. inz. Ryszard Zieliński

 

 

 

Dodatkowe informacje