Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wy-dawniczym w ostatnich dniach września 2010 r. oddajemy do rąk Państwa - naszych czytelników - dwudziesty czwarty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Tak jak dotychczas, każdy artykuł zawiera obszerne stresz-czenie w języku polskim i angielskim. Streszczenia wszystkich prac opublikowanych na ła-mach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są na stronie internetowej nasze¬go czasopisma pod adresem: http://www.tpj.pr.radom.pl. Podczas ostatnich wakacji polskie towaroznawstwo doznało bardzo poważnej straty. W polowie lipca br. odeszla od nas pani profesor Jadwiga Szymczak. Wspomnienie o Pani Profesor przygotowali Jej wychowankowie: dr inż. Magdalena Ankiel-Homa i prof, dr hab. inż. Maciej Urbaniak. Serię 10 artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze naszego kwartalnika otwiera praca Bramorskiego omawiająca modele jakości w towaroznawstwie, głównie w zakresie edukacji przez Internet. Autor porównuje tradycyjne i internetowe programy edukacji w dziedzinie zarządzania według kilku kryteriów. Autor przedstawia pięciostopniowy model oceny jakości programów edukacji internetowej z użyciem trzech wskaźników: wiedzy technicznej, zdolności moderowania interakcji w Internecie i jakości samej interakcji w Internecie. Na podstawie własnych doświadczeń Autor stwierdza, że w celu umożliwienia studentom osią-gnięcia ich celów edukacyjnych, każdy uczestnik programów internetowych wymaga indywi-dualnie dobranej elastyczności do ukończenia każdego z etapów kształcenia. W kolejnym artykule Ząbek omawia zagadnienie kształtowania zachowań projakościowych w samochodowych stacjach dealerskich. Omawiając działania na poziomie działań, podprocesów i procesów Autor zwraca uwagę na elementy strategii projakościowej tego typu organizacji, które umożliwiają jej osiągnięcie wysokich wyników jakościowych. Stwier¬dzono, że zastosowane w tych stacjach działania zgodne z wymaganiami normy ISO 9001: 2008 mogą stanowić wstęp do wdrożenia filozofii TQM w tych organizacjach. Jakość surowców należy do najważniejszych czynników decydujących o jakości wyrobów kosmetycznych. Możliwości zastosowania proekologicznych surfaktantów do wytwarzania pianek do mycia ciała stanowią treść artykułu Krawczyk, Olszańskiej i Ogonowskiego. Autorzy opisują właściwości użytkowe szeregu kompozycji zawierających alkilopoliglukozydy. Stwierdzono, że zastosowane alkilopoliglukozydy wykazują dobre właściwości pieniące. Wykazano, że najbardziej obfitą i stabilną pianę, nawet w wodzie twardej, otrzymano dla pianek zawierających decyloglukozyd. Żele pod prysznic należą obecnie do najpopularniejszych grup kosmetyków kąpielowych zarówno pod kątem produkcji, sprzedaży, jak i indywidualnych preferencji konsumentów. Wła¬ściwości użytkowe tych produktów często poprawia się poprzez wzbogacanie ich składu 0 komponenty pochodzenia roślinnego. W kolejnym artykule Sułek i Pytlas podjęli próbę okre-ślenia czynników kształtujących jakość żeli pod prysznic. Autorzy badali właściwości użytkowe nowych receptur żeli pod prysznic. W recepturach tych jako substancje pielęgnujące, odżywcze 1 renatłuszczające zastosowano oksyetylenowane pochodne oleju rycynowego. Stwierdzono, że proponowane nowe żele pod prysznic zawierające wybrane związki posiadają porównywalne, względnie lepsze właściwości w odniesieniu do produktów handlowych. Dostępne na polskim rynku produkty kosmetyczne zawierające substancje promienio- chronne stanowią treść pracy Malinowskiej i Zielińskiego. W pracy analizowano rodzaj sto-sowanych substancji promieniochronnych, wartość wskaźnika produktów, ich formę fizyko-chemiczną oraz obecność składników aktywnych. Stwierdzono, że kosmetyczne produkty promieniochronne występują w formie mleczek, balsamów i emulsji i wszystkie zawierają składniki aktywne, takie jak witamina E, gliceryna i pantenol. Substancje te zapewniają wła-ściwe nawilżenie, odżywienie i wygładzenie skóry podczas opalania. Badania czynników wpływających na bezpieczeństwo produktów stanowiąjedno z głównych zadań towaroznawców. Kolejna praca Salerno-Kochan dotyczy zagadnienia możliwości ilościowego określania stopnia bezpieczeństwa wyrobów tekstylnych. W pracy przedstawiono zastosowanie metod toksykologicznych oraz pomiarów spektrofotometrycznychjako szybkich metod oceny poziomu toksyczności tkanin. W badaniach toksyczności jako substancję testową zastosowano formaldehyd. W tym środowisku inkubowano hodowle komórek Tetrahymena pyriformis. Wykazano możliwość wykrycia bardzo niewielkich ilości formaldehydu w roz¬tworach. Stwierdzono, że proponowana metoda pozwala na szybką ocenę toksyczności tkanin. W kolejnej pracy Melski i Lewandowska przedstawiają wyniki badań dotyczących jakości powłok malarskich utworzonych z farby akrylowej. W pracy określono wpływ procesu susze-nia mikrofalowego na parametry barwy ściennych powłok malarskich. Określono wpływ cza¬su suszenia mikrofalowego oraz stężenia zastosowanego pigmentu na jakość i parametry barwy wytwarzanych powłok. Stwierdzono nieznaczny wpływ suszenia mikrofalowego na jakość powłok malarskich w porównaniu z powłokami otrzymanymi metodą klasyczną. O jakości wielu wyrobów często decyduje skuteczność prowadzonych procesów dezynfekcji. Nawet najwyższa jakość surowców i stosowanych procesów technologicznych nie pozwala na uzyskanie wysokiej jakości produktów żywnościowych, jeżeli nie zapewni się odpowiedniej czystości mikrobiologicznej surowców oraz skutecznej dezynfekcji linii produkcyjnej. W pracy Mendryckiej i Stawarz przedstawiono wyniki badań skuteczności procesów dezynfekcji na podstawie oceny przeżywalności przetrwalników Bacillus cereus poddanych procesowi dezynfekcji chemicznej z zastosowaniem różnych metod. W kolejnej pracy Jakubowska i współautorzy omówili zagadnienie bezpieczeństwa zdro-wotnego mięsa. Autorzy przedstawili problematykę postrzegania ryzyka zdrowotnego przez młodych konsumentów z Polski, Wielkiej Brytanii i Belgii. W pracy wykazano, że młodzi konsumenci są zaniepokojeni oddziaływaniem szkodliwych związków obecnych w mięsie na ich własne zdrowie oraz zdrowie przyszłych pokoleń. Jednocześnie zauważono, że młodzi respondenci z Polski mają znacznie niższy poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa niż respondenci z Wielkiej Brytanii i Belgii. Ostatni artykuł w obecnym wydaniu naszego czasopisma stanowi praca Kikut-Ligaj i współautorów dotycząca zagadnienia kształtowania możliwości prognozowania smaku gorz-kiego. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń komputerowych dotyczących wybranych substancji o smaku gorzkim z grapy alkaloidów bis-chinolizydynowych. Autorzy uważają że tego rodzaju badania przyczynią się do rozwoju prognozowania komputerowego nie tylko smaku gorzkiego, ale również innych smaków. Badania takie umożliwią sterowanie kompo¬zycją smakową produktu spożywczego na poziomie molekularnym. Zakłada się, że podsta¬wową zaletą tego rodzaju sterowania smakiem produktów na etapie projektowania komputerowego wyrobów jest ograniczenie nieporządanych walorów smakowych produktu spożyw¬czego przyjednoczesnym wyeksponowaniu korzystnych cech smakowych. Dwudziesty czwarty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ". Zamieszczono w niej informacje o dwóch międzynarodowych konferencjach będących w sfe¬rze zainteresowania towaroznawców. Pierwsza z nich to konferencja „Consumer 2011 - Consumer behaviour for a sustainable future", która odbędzie się Bonn w dniach 18-20 lipca 2011 roku, a draga to konferencja z cyklu „Current Trends in Commodity Science", która odbędzie się w Poznaniu w dniach 14-16 września 2011 roku.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

 Redaktor TPJ
 prof, dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje