Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawni-czym w ostatnich dniach czerwca 2010 r. oddajemy do rąk Państwa - naszych czytelników dwudziesty trzeci numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Tak jak dotychczas, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie za-równo w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac opublikowanych na lamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są na stronie internetowej na-szego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.pr.radom.pl. Zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji oraz podejmowane działa;': w zakresie ochrony lodowiska naturalnego stanowią ważny element działalności przedsiębiorstw. Serię 10 artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze naszego kwartalnika otwiera praca Bra- morskiego omawiająca nowe trendy w agrobiznesie. W pracy zwrócono uwagę na zagadnienie utylizacji odpadów rolniczych i wykorzystanie ich jako surowca do produkcji energii. Autor dokonuje analizy zastosowania anaerobicznych digesterów na przykładzie dwóch farm amerykańskich róźniących się wielkością pogłowia krów. Możliwości wytwarzania energii w sektorze rolniczym stanowią przedmiot rozważaj': artykułu Wybieralskiej i Wieczorek. Autorki omawiająwspółczesne tendencje w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego traktując ten proces jako ważny element kształtowania jakości lodowiska naturalnego. Biogaz rolniczy stanowi cenne a jednocześnie mało jeszcze wykorzystane jłódło energii, które może być różnorodnie spożytkowane. W pracy przedstawiono pro-blematykę związaną z pozyskiwaniem biogazu, jego strukturą oraz omówiono możliwości jego wykorzystania. Problematyka środowiskowa kontynuowana jest również w następnym artykule. Przy obecnym skażeniu środowiska metalami ciężkimi, a tym samym także skażeniu żywności tymi metalami, szczególne znaczenie mają metody ich usuwania lub wiązania. W kolejnym artykule Borycka przedstawia wyniki badaj': własnych dotyczących pomiarów zdolności błon¬nika pokarmowego z aronii do wiązania metali ciężkich. Autorka stwierdza, że zdolność do sorpcji metali (na przykładzie ołowiu i kadmu) zależy od Aódla pochodzenia oraz składu frakcyjnego błonnika pokarmowego. Jednym z najważniejszych informacji o produkcie jaką producent dostarcza potencjalne¬mu konsumentowi jest jego oznakowanie. Prawidłowe oznakowanie wyrobów rynkowych jest stanowi przedmiot artykułu Gątarskicj i współpracowników. Autorzy dokonują oceny po¬prawności znakowania wód butelkowanych występujących na lokalnym rynku. Stwierdzono, że najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczą nazwy rodzajowej lub handlowej produktu, nazwy otworów, z których czerpana jest woda do produkcji danej wody w opakowaniu jednostkowym, i jego lokalizacji, czytelności zawartych informacji. Zagadnienie akceptacji smaku gorzkiego przez konsumentów w odniesieniu do napojów alkoholowych o smaku gorzkim stanowi treść artykułu Skolik i Kubiak. Autorki przedstawiają wyniki bada': własnych dotyczących analizy sensorycznej wybranych ginów. Autorki stwier-dzają że intensywny zapach ziołowych dodatków oraz zawartość wielu związków smakowo- zapachowych wpływających na swoistą gorycz w tych napojach alkoholowych i stanowią przeszkodę dla testujących w jednoznacznym określeniu intensywności smaku gorzkiego. Badania czynników wpływających na jakość produktów spożywczych stanowią jedno z głównych zada': towaroznawców. Kolejna praca Skałeckiego i współautorów dotyczy za-gadnienia jakości produktów spożywczych obecnych na polskim rynku. Autorzy przeprowa-dzili szczegółowe badania sensoryczne oraz fizykochemiczne parówek dostępnych w sieci handlowej miasta Lublina. W pracy stwierdzono, że parówki wytworzone przez różnych pro-ducentów istotnie różniły się zawartością wody i tłuszczu. Stwierdzono także, że cena badanych parówek nie odzwierciedla ich jakości. W kolejnym artykule Cais-Sokolińska przedstawia wyniki badań własnych dotyczących oceny jakości sera smażonego wytwarzanego metodą tradycyjną na bazie skrzepu dojrzewającego z dodatkiem masła oraz sera odtłuszczonego. Przedstawiono wyniki bada': tekstury i cech sensorycznych tych serów w zależności od czasu przechowywania. Analiza profilu sensorycznego wskazała na istotne różnice pomiędzy próbkami sera o różnej zawartości tłuszczu zaraz po wytworzeniu i podczas dalszego przechowywania.Jakość surowców należy do najważniejszych czynników decydujących o jakości wyrobów kosmetycznych. W kolejnym artykule Malinowska, Zieliński i Szymusiak przedstawiają wyniki badaj': własnych dotyczących zawartości zwinzków fenolowych oraz aktywności prze- ciwutleniającej dużej grupy ekstraktów roślinnych stosowanych w produktach kosmetycznych. Stwierdzono, że handlowe ekstrakty roślinne różnij sio pomiędzy sobą zarówno zawartością związków fenolowych, jak i aktywnością przeciwutleniającą Autorzy wykazali, że stosowane w pracy mierniki aktywności przeciwutleniającej (FRAP i TEAC) są dobrymi wyróżnikami jakości ekstraktów roślinnych stosowanych w przemyśle kosmetycznym Stwierdzono, że wyróżniki te dobrze korelują z zawartością związków fenolowych obecnych w ekstraktach roślinnych. Rynek preparatów do czyszczenia powierzchni charakteryzuje szeroki i bogaty asorty¬ment oraz bardzo duże zróżnicowanie produktów. Wśród preparatów chemii gospodarczej przeznaczonych do czyszczenia twardych powierzchni, na polskim rynku chemii gospodarczej dominującąpozycje zajmująmleczka czyszczące. W kolejnym artykule Sułek, Klimaszewska i Rusek omówili rynek mleczek czyszczących w Polsce. Autorzy stwierdzili, że obecnie na rynku znajduje sio- bardzo duży wybór mleczek czyszczących, różniących się poza właściwościami użytkowymi i jakością także producentem oraz ceną Jakość obuwia zależy w głównej mierze od jakości stosowanych surowców. Ostatni artykuł w obecnym wydaniu naszego czasopisma stanowi praca /uchowskiego i Golonki dotycząca zagadnienia kształtowania jakości skór miękkich. Autorzy stwierdzają że jakość i asorty- mentowość skór zależy głównie od jakości procesu wykończania mokrego, tzw. „dogarbowania". Proces ten odgrywa także decydującą rolę w kształtowaniu wskaźników mechanicznych i sensorycznych skóry. Dwudziesty trzeci numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ". Zamieszczono w niej informacje o ostatnio przeprowadzonych przewodach habilitacyjnych z zakresu towaroznawstwa.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

 Redaktor TPJ
 prof, dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje