Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w ostatnich dniach września 2009 r. oddajemy do rąk Państwa - naszych czytelników - dwudziesty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując próby rozszerzenia zarówno grona naszych czytelników także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach obecnego wydania kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.pr.radom.pl. W tym roku przypada 45-lecie pracy twórczej profesora dr hab. Romualda I. Zalewskiego - wieloletniego przewodniczącego Komitetu Nauk o Jakości oddziału poznańskiego Polskiej Akademii Nauk. Próby podsumowania rezultatów prac naukowych Profesora prowadzonych w tym okresie podjął się prof. Jan Jasiczak w tekście zatytułowanym Kolory tęczy. Serię 10 artykułów rozpoczyna praca Mitsui dotycząca skutków procesu kommodytyzacji. Autor w przystępny i obrazowy sposób przedstawia pojęcie „commoditization" („kommody-tyzacja" - brak jest jednak odpowiedniego polskiego określenia dla tego terminu) i jego miejsca we współczesnym społeczeństwie funkcjonującym w warunkach globalizacji. Według encyklopedii Vikipedia termin „kommodytyzacja" opisuje proces, w wyniku którego pewne dobro (wyrób lub usługa) staje się powszechnie dostępne na rynku. Dlatego sądzę, że termin „urynkowienie" prawdopodobnie w sposób najbardziej trafny oddaje istotę tego pojęcia. Kolejny artykuł Gajewskiego stanowi trzecią część cyklu prac dotyczących zastosowania teorii TRIZ w towaroznawstwie. TRIZ jest skrótem oznaczającym teorię rozwiązywania problemów wynalazczych. Pierwszą część tej pracy zamieszczono w naszym czasopiśmie w nr 4(9) z 2006 r., a drugąw nr 3(12) z 2007 r. Pomimo że metoda TRIZ jest z metodą inżynierską, to znajduje ona obecnie coraz więcej zwolenników także w wielu dziedzinach wiedzy, w tym również w towaroznawstwie. Metoda TRIZ z założenia omija błędne koncepcje rozwoju metody lub produktu, co pozwala na szybsze prowadzenie do znalezienia optymalnego rozwiązania. Jej istotą jest pokonanie inercji psychicznej („wektor inercji") wynikającej z przyzwyczajeń, edukacji, doświadczeń. Praca Świderskiego przedstawia opis sztucznych sieci neuronowych oraz ich zastosowanie w towaroznawstwie. Autor przedstawia zarządzanie konfiguracją, rozumiane jest jako ciągłe utrzymywanie zgodności wyrobu z wymaganiami określonymi w dokumentach. Jest to działalność, która stosuje techniczne i administracyjne kierowanie cyklem życia wyrobu. Autor zaleca zastosowanie rozwiązań szczegółowych dostosowane do specyfiki danego wyrobu. W pracy przeprowadzono wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do oceny skuteczności zarządzania konfiguracją wyrobów. W kolejnym artykule Doroszewicz i Stoma zajęli się problematyką oceny jakości usług ubezpieczeniowych. Autorzy przeprowadzili badania postrzegania usługi ubezpieczenia auto-casco przez klientów indywidualnych. W badaniach zastosowano metodę analizy czynnikowe, która według Autorów stwarza możliwość formułowania trafnego modelu charakterystyki wymiarowej obiektu badań. Praca Borowskiego i Spiel stanowi kontynuację serii artykułów dotyczących czekolady (część pierwsza ukazała się w nr 1(18) /2009). Autorzy przedstawiają etapy procesu wytwarzania kakao takich jak: czyszczenie i sortowanie ziarna, uszlachetnianie, prażenie, śrutowanie, odkiełkowywanie, odtłuszczanie, alkalizacja oraz tłoczenie tłuszczu kakaowego oraz ich wpływ na jakość czekolady. W kolejnym artykule Borek-Wojciechowska przedstawia wyniki badań doświadczalnych dotyczących czynników określających jakość jogurtów. Autorka przebadała wpływ dodatku kwasu L-askorbinowego na liczbę bakterii fermentacji jogurtowej. W pracy wykazano, że dodatek kwasu L-askorbinowego wywołuje wzrost liczby bakterii fermentacji jogurtowej przez cały okres przechowywania Powszechnie przyjęło się uważać, że czerwone wino spożywane w umiarkowanych ilościach może być szczególnie cenne dla naszego zdrowia. W licznych publikacjach cechy te przypisywane są obecności w tych winach wysokiej zawartości substancji przeciwrodniko-wych. Tematem pracy Kantecki i współautorów są wina owocowe domowej produkcji oraz wyniki badań aktywności przeciwrodnikowej tych win. W pracy zastosowano spektrofotome-tryczną metodę pomiaru kinetyki wygaszania wolnego rodnika DPPH przez próbki badanych win. Autorzy stwierdzili, że wysoka aktywność przeciwrodnikowa niekoniecznie musi być związana z czerwoną barwą wina. Spośród przebadanych win owocowych najwyższą aktywność przeciwrodnikową wykazuje wino z dzikiej róży, podczas gdy wino jabłkowe praktycznie nie wykazuje tych właściwości. Markowska-Szczupak i współautorzy przedstawiają możliwości zastosowania elektroforezy SDS-PAGE do oceny cech użytkowych roślin uprawnych. Analiza wykonanych elek-troforegramów frakcji gliadynowej, wchodzącej w skład białek zapasowych izolowanych z ziarna pszenicy, umożliwia selekcję odmian charakteryzujących się wysoką wartością wypiekową. W kolejnym artykule Sułek i Małysa przedstawili wyniki badań własnych dotyczących tworzenia wysokiej jakości kompozycji nowoczesnych past czyszczących typu „heavy duty". W kompozycjach tych badano możliwość tradycyjnych rozpuszczalników przez estry metylowe kwasów tłuszczowych. Stwierdzono, że zastosowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego i lnianego w recepturach past korzystnie modyfikuje ich właściwości użytkowe. Według Autorów nowo opracowane preparaty wykazują także lepsze właściwości użytkowe w porównaniu do produktów handlowych. W ostatnim artykule tego wydania Szopa, Czerniak i Gajewski przedstawiają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów krakowskich dotyczące możliwości wykorzystania energii słonecznej w polskiej gospodarce. Dwudziesty - jubileuszowy numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ". Zamieszczono w niej sprawozdanie z VI Konferencji pt. „Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia. Suplementy diety w żywieniu i profilaktyce", która odbyła się na początku września b.r. w Unieście k. Mielna.
Życzę Państwu przyjemnej lektury.

 Redaktor TPJ
 prof, dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje