Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wy­dawniczym w ostatnich dniach czerwca 2009 r. oddajemy do rąk Państwa - naszych czytelników - dziewiętnasty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując próby rozszerzenia grona naszych czytelników, także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac pre­zentowanych na łamach obecnego wydania kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.pr.radom.pl. Tak się złożyło, że kilka artykułów publikowanych w bieżącym numerze naszego czasopisma dotyczy zagadnień bezpieczeństwa w różnych obszarach. Serię 10 artykułów rozpoczyna praca Milovanovica, dotycząca zagadnienia zarządzania jakością żywności. W pracy Autor dokonuje analizy zintegrowanego systemu jakości, w tym systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, którego istotą jest szacowanie zagrożeń. Autor na kilku przykładach analizuje wpływ technologii, receptury oraz kultury produkcyjnej na bezpieczeństwo mikrobiologiczne produkowanej żywności. W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie jakością życia osób z problemami zdrowotnymi. Kolejna praca Borek-Wojciechowskiej i Kłokowej nawiązuje do tej pro­blematyki. Autorki dokonują oceny poziomu jakości życia grup osób z określonymi proble­mami zdrowotnymi, które zostały przeprowadzone w polskich warunkach. Stwierdzono, że dokonywanie pomiaru jakości życia różnych grup chorych w polskich warunkach jest jak naj­bardziej uzasadnione i celowe zarówno na potrzeby kliniczne, jak również dla celów badawczych. Zagadnienia bezpieczeństwa informacji stanowi temat kolejnej pracy. Maleszka i Kuśnie-rek dokonały analizy systemu bezpieczeństwa informacji pod kątem określenia, jakie elemen­ty tego systemu nie są aktualnie realizowane lub też w jakich sferach najczęściej występują trudności w realizacji założeń tego systemu w krajowych urzędach administracji publicznej. Zdaniem Autorek przeprowadzone badania wskazują że obecnie można wyróżnić trzy obsza­ry zagrożeń w tej dziedzinie, w których konieczne jest podjęcie szybkich działań napraw­czych. Jedną z najważniejszych cech żywności, jeśli nie najważniejszą jest dla konsumenta gwa­rancja jej bezpieczeństwa zdrowotnego. Dlatego też prawo żywnościowe szczegółowo reguluje tę kwestię, dając konsumentowi pewność, że żywność, którą nabywa, powinna spełniać oczekiwania konsumenta pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego. W pracy Nowickiego i Sikory podjęto próbę określenia poziomu świadomości konsumentów w zakresie bezpie­czeństwa zdrowotnego produkcji żywności i określenia poziomu satysfakcji klientów firm gastronomicznych. Badania przeprowadzono wśród pracowników jednej z sieci barów bistro oraz do klientów tych barów. Stwierdzono, że klienci kupując produkty spożywcze bardzo dużą uwagę zwracają na aspekt higieniczny przygotowywania produktów, a także wygląd miejsca, gdzie te produkty są przygotowywane i sposobu, w jaki są one serwowane. W jednej z poprzednich prac Gajewski przedstawił pojęcie TRIZ w towaroznawstwie, które jest zorientowane na rozwiązywanie problemów technicznych ze szczególnym uwzględ­nieniem innowacji technologicznych. W pracy zamieszczonej w bieżącym numerze ten sam Autor omawia zagadnienie dogłębnego poznania i zrozumienia określonych czynności, prefe­rencji, emocji, motywacji, problemów i środowiska, w jakim przebywają potencjalni konsu­menci. Metoda ta określana jest terminem Human-Centered Design (HCD). Należy podkre­ślić, że TRIZ i HCD stanowią dwa zupełnie różne podejścia do zagadnienia projektowania, wytwarzania i oceny wyrobów. W pracy opisano przykładowe sytuacje, w których główny nacisk położono na użyteczność danego wyrobu (tu zastosowanie znajdują metody TRIZ) oraz obszary, gdzie większe znaczenie mają metody zastosowane w HCD. Jedną z tendencji na rynku produktów zarówno żywnościowych, jak i przemysłowych jest zwracanie uwagi na aspekty ekologiczne. W kolejnej pracy Borycka zajęła się oceną jakości wytłoków aroniowych, które stanowią jeden z odpadów przemysłu spożywczego. Wytłoki te badane były w aspekcie możliwości ich zastosowania do poprawy jakości żywności lub w żywności funkcjonalnej. Wykazano, że wytłoki aroniowe stanowią cenne surowce wtórne, bogate w składniki bioaktywne, charakteryzujące się właściwościami funkcjonalnymi, w tym zdolnością do sorpcji metali ciężkich. Tematem kolejnej pracy jest przedstawienie wyników pomiarów dynamiki zmian jakości sensorycznej produktów pakowanych w zmodyfikowanej atmosferrze (MAP) w zależności od mikroklimatycznych warunków przechowywania. Ucherek i Kosidłowski zaprezentowali wyniki badań zmian jakości sensorycznej kilku produktów pakowanych w mieszaninie gazów. Nasiona strączkowe odgrywają istotną rolę w przemyśle spożywczym. W warunkach Pol­ski alternatywę dla nasion soi stanowią nasiona łubinu. W pracy Saliburskiej i współpracow­ników badano zdolność uwalniania jonów wapnia i magnezu z trzech odmian łubinu (Lupinus albus, Lupinus luteus, Lupinus angustifolius). Badaniom poddano preparaty różniące się zastosowanym procesem technologicznym. Wykazano, że rodzaj zastosowanego procesu ma istotny wpływ na stopień uwalniania tych jonów z łubinu. O jakości niektórych wyrobów rynkowych często decyduje temperatura ich przechowywania lub użytkowania. W kolejnej pracy Malinowska i Zieliński omówili zagadnienie wła­ściwości Teologicznych handlowych kremów kosmetycznych dostępnych na polskim rynku. Badania przeprowadzono w szerokim zakresie temperatur przy różnych prędkościach ścina­nia. Stwierdzono, że próbki wszystkich badanych kremów kosmetycznych zachowują cechy płynów nienewtonowskich w badanym zakresie temperatur. Przedstawione wyniki badań pozwalają na oszacowanie lepkości testowanych kremów kosmetycznych w odmiennych warunkach temperaturowych. W ostatnim artykule tego wydania Wasilewski i Ogorzałek podejmują tematykę związaną z problematyką wpływu dodatku izopropanolu na jakość płynów do zmiękczania tkanin, Wy­kazano, że zwiększanie stężenia alkoholu w płynach ma wpływ na ich lepkość, skuteczność zmiękczania tkanin oraz na zwilżalność powierzchni różnych materiałów. Ponadto stwierdzono, że aby osiągnąć odpowiednią skuteczność działania płynów do zmiękczania tkanin przy wyższych stężeniach izopropanolu, konieczne jest stosowanie wyższych stężeń surfaktantów kationowych, co niestety wiąże się ze wzrostem kosztów wytwarzania takich preparatów. Dziewiętnasty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ". Zamieszczono w niej informacje o ostatnio przeprowadzonych przewodach habilitacyjnych z zakresu towaroznawstwa.


Życzę Państwu przyjemnej lektury.
Redaktor TPJ prof, dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje