Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wy­dawniczym w ostatnich dniach marca 2009 r. oddajemy do rąk Państwa - naszych czytelni­ków - osiemnasty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując próby rozszerzenia zarówno grona naszych czytelników także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera ob­szerne streszczenie zarówno w języku polskim i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach obecnego wydania kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem:
 http ://www.tpj.pr.radom.pl.
 Serię 10 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma rozpoczyna praca Bo­rowskiego i Spiel dotycząca czekolady. Jest to interesujący przegląd historii ziarno kakaowca. Było dla Azteków nie tylko surowcem używanym do produkcji czekolady, ale także walutą, dobrem kulturowym, kultowym i społecznym. W pracy Autorzy podają wiele ciekawostek o tym jaka role spełniała czekolada nie tylko w historii Azteków ale także znacznie później.
 W ostatnich latach obserwuje się rosnące zainteresowanie żywnością funkcjonalną. Ko­lejna praca Borek-Wojciechowskiej nawiązuje do tej problematyki naszej wiedzy na temat korzystnego oddziaływania na organizm człowieka bakterii probiotycznych. Autorka przed­stawia wyniki badań własnych dotyczące wykorzystania witaminy C do stymulowania wzro­stu kilku bakterii probiotycznych podczas inkubacji. Zdaniem autorki o jakości tych produk­tów często decyduje możliwość takie ukształtowania właściwości produktu aby ilość bakterii probiotycznych pozostawała na określonym, stabilnym poziomie. I temu właśnie celowi słu­żyć może wykorzystanie naturalnego przeciwutleniacza jakim jest kwas L-askorbinowy.
 Tematyka dotycząca badań przeciwutleniaczy kontynuowana jest w kolejnych dwóch pra­cach. Samo tyj a dokonała analizy czynników decydujących o aktywności przeciwutleniaczy w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu struktury chemicznej, warunków utle­niania, stężenia przeciwutleniacza oraz rodzaju substratu tłuszczowego. W pracy przedstawio­no wyniki badań własnych czynniki wpływające na aktywność przeciwutleniaczy zawartych w żywności. Podkreślono znaczenie heterogeniczności układu oraz wpływu zastosowanej metody analitycznej na otrzymane rezultaty oceny aktywności przeciwutleniającej. W pracy omówiono także paradoks polarności.
 Z praktycznego punktu widzenia istotną wydaje się być informacja o zawartości przeci­wutleniaczy w produkcie, a takimi niewątpliwie są flawonoidy. Tak się niekiedy składa, że w recepturze konkretnego wyrobu rynkowego obok flawonoidów znajdują się także surfaktanty. Dotyczy to takich produktów jak kosmetyki, niektóre produkty żywnościowe, wyroby farmaceutyczne czy produkty chemii gospodarczej. O jakości tych produktów często decyduje zawartość w nich flawonoidów. Dlatego zagadnienie ich oznaczania ma istotne znaczenie dla towaroznawstwa tych produktów. Zagadnienie wpływu obecności surfaktantów na wyniki ilościowego oznaczania flawonoidów metodą na wyniki ilościowego spektrofotometrycznego oznaczania kilku flawonoidów przy użyciu odczynnika Folina-Ciocalteu stanowi treść prze­wodnią pracy Wieloch i Zielińskiego. Stwierdzono, że obecność anionowych surfaktantów nie wpływa na wyniki analizy, podczas gdy w obecności surfaktantów kationowych oznaczo­ne tą metodą ilości wielu flawonoidów są znacząco niższe od jej rzeczywistej zawartości w badanych układach. Obserwacja ta dotyczy to zwłaszcza oznaczeń zawartości kwercetyny w układach modelowych.
 W kolejnej pracy Huzar i Wodnicka dokonują oceny zawartości acetonu w zmywaczach do paznokci dostępnych na polskim rynku. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem chro­matografii gazowej. Walidację stosowanej metody analitycznej przeprowadzono na podstawie obliczeń odzysku acetonu z próbek zmywaczy o znanym składzie, odchylenia standardowego i współczynnika zmienności. Bardzo interesujące są wyniki przeprowadzonych badań. Autorki stwierdzają, ze spośród 17 analizowanych zmywaczy do paznokci obecność acetonu wykryto w 15 próbkach. W kilku przypadkach stwierdzono niezgodność składu zmywaczy z dekla­racjami producentów co do zawartości acetonu w badanych produktach.
 W kolejnej pracy Lisińska-Kuśnierz i Ucherek zaprezentowały zarówno tradycyjne, jak i nowatorskie techniki prezentacji ofert biznesowych w zakresie opakowań, które zostały przedstawione podczas Światowej Wystawie Opakowań „Emballage 2008" w Paryżu. W pracy zwrócono szczególną uwagę na następujące grupy: opakowania bardziej ekologiczne, opakowania bardziej zróżnicowane, opakowania bardziej wygodne dla użytkownika, opakowania bardziej opłacalne oraz opakowania bardziej bezpieczne, które zostały zaprezen­towane w ramach innowacji.
 Zagadnienia dotyczące jakości papierów wartościowych ma istotne znaczenie ze względu na poziom ich zabezpieczeń. Ich wytwarzaniu towarzyszy wiele skomplikowanych procesów, związanych zarówno z jakością samego papieru o jak i jakości druku i stosowanych procesów wykończeniowych. Wymagany efekt zwykle uzyskuje się przy zastosowaniu do produkcji papierów wartościowych technologii drukowania wklęsłolinijnego, czyli stalorytu. Zagad­nienia związane ze stalorytem oraz z jego bezpośrednim wpływem na zniekształcenia jakości papieru stanowią treść pracy Piłczyńskiej i Podsiadło.
 O jakości niektórych wyrobów rynkowych w niektórych wypadkach decydują głównie właściwości fotokatalityczne jednego ze składników receptury. Lubkowski i współautorzy omówili zagadnienie jakości pigmentów ditlenku tytanu i ich wpływu na jakość wielu wyro­bów rynkowych. W pracy przedstawiono mechanizm cyklu oksydacyjno-redukcyjnego, które­go skutkiem jest utlenianie substancji organicznej, a w dalszej kolejności degradacja materia­łów zawierających biel tytanowa w swoim składzie. Opisano także metody obniżania aktyw­ności katalitycznej ditlenku tytanu, a zwłaszcza powszechnie stosowaną w przemyśle obróbkę powierzchniową pigmentu.
 Jedną z tendencji na rynku produktów zarówno żywnościowych jak i przemysłowych jest zwracanie uwagi na aspekty ekologiczne. W kolejnej pracy Żuchowski i Kubik przestawiają nowe biomasowe źródło energii. Zaprezentowano wyniki badań paliwowych wysłodków buraczanych, a także wskaźniki emisji dla S02, C02, NOx oraz pyłu powstających w procesie spalania biomasy z wysłodków. Wyniki porównano z danymi literaturowymi dotyczącymi węgla i innych rodzajów biomasy. Autorzy dokonali także oszacowania kosztów pozyskania peletów z wysłodków.
 W ostatnim artykule tego wydania Bojanowska i Leśmian-Kordas podejmują tematykę związaną z problematyką bezpieczeństwa pyłów. W artykule tym autorki omówiły zagadnie­nie wybuchowości pyłów śruty rzepakowej. Stwierdzono, że pyły śruty rzepakowej są pyłami o właściwościach wybuchowych, jednakże o stosunkowo słabym charakterze, w porównaniu z innymi organicznymi materiałami sypkimi. Wykazano, że zależność wartość dolnej granicy wybuchowości (DGW) od frakcji pyłu jest nieliniowa. Oznacza to, że wystarczy pewien udział najdrobniejszej frakcji (poniżej 75 (j.m) w mieszaninie z pyłem gruboziarnistym, aby wartość DGW uległa znacznemu obniżeniu.
 Osiemnasty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ". Zamiesz­czono w niej recenzję książki Romualda I. Zalewskiego pt. „Zarządzanie jakością w produkcji żywności" oraz zaproszenie do udziału w VI międzynarodowej Konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia. Suplementy diety w żywie­niu i profilaktyce". Konferencje te obejmujące zagadnienia jakości żywności i żywienia są tra­dycyjnie organizowane przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych.


Życzę Państwu przyjemnej lektury.
Redaktor TPJ prof, dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje