Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa


 Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w ostatnich dniach grudnia 2008 r. oddajemy do rąk Państwa - naszych czytelników - siedemnasty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Założyliśmy, że motywem przewodnim tego wydania będą nowe trendy w towaroznawstwie. Kontynuując próby rozszerzenia grona naszych czytelników także w bieżącym numerze zamiesz­czamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod nastę­pującym adresem: http://www.tpj.pr.radom.pl. Serię 11 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma rozpoczyna praca Swiderskiego dotycząca zagadnienia szacowania ryzyka w zarządzaniu jakością. Według autora zarządzanie ryzykiem podczas realizacji dowolnego wyrobu powinno mieć miejsce głównie na etapach: projek­towania, produkcji i zakupów. Szacowanie ryzyka powinno obejmować następujące obszary: techniczny, technologiczny, kosztowy, terminowy oraz kompetencji personelu. W pracy szczegól­ną uwagę poświęcono zastosowaniu modelowania neuronowego do szacowania ryzyka w zarzą­dzaniu jakością. W kolejnej pracy Sikora i Nowicki porównali obowiązkowe i dobrowolne systemy zarządza­nia jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w krajach Unii Europejskiej. Stwierdzono, że poziom rzetelności opracowywanych zakładowych planów HACCP jest bardzo zróżnicowany. Zdaniem autorów wymagania systemu HACCP pozostawiają dużą swobodę interpretacyjną sied­miu zasad. Autorzy sugerują konieczność określenia ujednoliconych wymagań i wytycznych, za pomocą których wyrównany zostałby poziom i wiarygodność wdrażania systemu zarządzania bez­pieczeństwem w produkcji żywności. Zagadnienie projektowania nowych produktów żywnościowych stanowi przedmiot publikacji Halagardy. Autor przedstawił jedynie te elementy opracowywania nowego wyrobu, które były możliwe do wykonania w warunkach laboratoryjnych, które obejmowały: wybór receptury produk­tu i jej rozwój, analizę sensoryczną badania mikrobiologiczne, zagadnienia dotyczące planu HACCP oraz elementy planu marketingowego nowego produktu. Zagadnienia te zilustrowano na przykładzie projektu dressingu. Kolejna praca zespołu kierowanego przez prof. Krejpcio dotyczy zagadnienia wpływu proce­sów technologicznych na stopień uwolnienia składników mineralnych z nasion łubinu w warun­kach in vitro. Stwierdzono, że na szybkość uwalniania magnezu istotny wpływ ma obecność łuski. Zaobserwowano, że usunięcie łuski z nasion łubinu wywołuje znaczny spadek uwalniania Mg w porównaniu ze śrutą uzyskaną z nasion z łuską. Stwierdzono, że zastosowanie kombinacji proce­su fermentacji i ekstruzji wywołuje istotny wzrost stopni uwalniania Ca i Fe z nasion łubinu, wy­kazano także, że proces ekstruzji oraz fermentacji z ekstruzją w sposób znaczący obniża stopień uwalniania Cu z preparatów łubinu. Jakość sensoryczną soków określona przez takie parametry jak barwa, smak i zapach stanowi obok ceny i wartości odżywczej jeden z głównych czynników decydujących o zakupie danego soku przez konsumenta. Badania zmian jakości sensorycznej soku pomarańczowego podczas prze­chowywania w różnych warunkach temperaturowych stanowią treść pracy Klimczak i Małeckiej. W pracy omówiono wyniki badań jakości dwóch marek soków pomarańczowych popularnych na polskim rynku. Zaobserwowano, że jakość sensoryczną soków przechowywanych w temperaturze 18°C przez 12 miesięcy odpowiadała jakości tych samych soków przechowywanych w 28°C przez 2 miesiące. Stwierdzono także, że soki przechowywane przez 2 miesiące w 38°C wykazywały znaczne defekty sensoryczne. Niedobory substancji mineralnych w diecie człowieka można prowadzić dwoma podstawowymi sposobami, tzn. w drodze suplementacji bądź też fortyfikacji. Tematem kolejnej pracy Śmigielskiej, Białas i Lewandowicz jest zagadnienie fortyfikacji produktów spożywczych jonami żelaza. Jako nośnik tych jonów zastosowano skrobię modyfikowaną. Przedstawione w pracy wyniki badań dotyczą sosów pomidorowych modyfikowanych skrobią fortyfikowaną jonami żelaza. Badano wpływ obecności jonów żelazowych na przebieg procesu kiełkowania skrobi, lepkość oraz parametry tekstu­ry ketchupów. Stwierdzono, że obecność jonów żelazowych w sposób istotny wpływa na przebieg procesu kiełkowania zarówno skrobi naturalnej, jak i modyfikowanych Zaobserwowano podwyższe­nie temperatury kiełkowania oraz zmniejszenie lepkości w całym zakresie pomiaru, przy czym naj­mniejsze zmiany stwierdzono w przypadku acetylowanego adypinianu dwuskrobiowego. Jedną z tendencji na rynku produktów żywnościowych jest wytwarzanie produktów w postaci skoncentrowanej. W części literaturowej kolejnej pracy Chudy, Pikul i Kowalska omawiają pozy­tywne i negatywne aspekty żywności skoncentrowanej. W części doświadczalnej tej pracy autorzy przedstawiają wyniki badań własnych dotyczące zmiany jakości koncentratu mleczno-jajowego podczas przechowywania. Stwierdzono, że badany proszek mleczno-jajowy zachował swoje dobre cechy sensoryczne w okresie rocznego przechowywania, pomimo że w produkcie tym zaobser­wowano zachodzenie intensywnych zmian właściwości fizycznych i chemicznych przechowywa­nego produktu. W kolejnym tekście Kubera i Kawecki dokonali analizy pojęcia inteligentnego opakowania. W licznych opracowaniach poświęconych tematyce inteligentnych systemów pakowania można spotkać klasyczny podział opakowań inteligentnych na następujące grupy: opakowania z zastoso­waniem czujników temperatury oraz opakowania z zastosowaniem wskaźników składu atmosfery. Autorzy podkreślają że należy brać również pod uwagę opakowania z zainstalowanymi odpo­wiednimi układami elektronicznymi, które powinny umożliwić ciągłe monitorowanie i sygnalizo­wanie innych zmian zachodzących w przechowywanym produkcie lub atmosferze produktu we­wnątrz opakowania. Układy takie powinny umożliwić jednocześnie komunikację z nadzorcą ma­gazynów lub użytkownikiem wyrobu. Zapewnienie wysokiej jakości olejów roślinnych w czasie ich przechowywania wymaga okre­ślenia czynników ograniczających wpływ tlenu i światła docierających poprzez opakowanie do przechowywanego oleju. W kolejnej pracy Smyk przedstawia wyniki badań własnych dotyczące wpływu parametrów jakościowych opakowania na cechy fizykochemiczne i sensoryczne przecho­wywanych olejów roślinnych. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przepro­wadzonych w układach modelowych, dotyczące wpływu tlenu rozpuszczonego w oleju oraz prze­zroczystości zastosowanego opakowania na jakość oleju z ogórecznika. Następna praca autorstwa Batyk i Smoczyńskiego dotyczy produktów tradycyjnych regionu Warmii i Mazur. W pracy określono korzyści, jakie ma wytwarzanie produktów tradycyjnych dla promocji danego regionu. Omówiono system ochrony produktów regionalnych oraz zidentyfiko­wano produkty tradycyjne wytwarzane w regionie Warmii i Mazur, które są wpisane na Listę Pro­duktów Tradycyjnych. W ostatnim artykule tego wydania Sulek, Klimaszewska i Wasilewski przedstawiają wyniki swoich badań dotyczących projektowania jakości nowych wyrobów chemii gospodarczej z zasto­sowaniem jako substancji ciernej mikrosfery. Składnik ten stanowi produkt odpadowy w zakładach energetycznych. Autorzy przedstawili wyniki badań własnych dotyczących wpływu stężenia sur-faktanta na cechy mleczek czyszczących z udziałem mikrosfery. Przeprowadzono badania wybra­nych właściwości fizykochemicznych, sensorycznych i użytkowych otrzymanych preparatów. Stwierdzono, że skuteczność usuwania zabrudzeń przez opracowane mleczka jest nieliniową funk­cją stężenia niejonowego surfaktanta zastosowanego w recepturze. Wykazano także, że nowo opracowane mleczka cechują się zadowalającą efektywnością nakładania i rozprowadzania na powierzchniach ceramicznych. Siedemnasty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ". Zamiesz­czono w niej sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Towaroznawczej organizowanej tradycyjnie co dwa lata przez Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.
 Redaktor TPJ prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje