Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa


 Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym, w ostatnich dniach września 2008 r. oddajemy do rąk Państwa - naszych czytelników - szesnasty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Założyliśmy, że motywem przewodnim tego wydania będą nowe trendy w towaroznawstwie. Kontynuując próby rozszerzenia grona naszych czytelników, także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.pr.radom.pl. Przełom XX i XXI wieku jest okresem wchodzenia nanotechnologii do życia codziennego. Tego typu przełom w technologii wywołuje pytania o problem jakości nanoproduktów oraz metod ich kontroli. To jedno z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed współczesnym towaroznawstwem. W artykule otwierającym obecny numer naszego czasopisma Szewczyk i Adamska przedstawiają ogólne informacje o nanotechnologii oraz jej wytworach - nanomateriałach. W artykule tym poruszono niezwykle ważne dla konsumentów zagadnienia jakości produktów zawierająccyeh nanomateriały w produktach kosmetycznych. Autorzy wymieniają liczne zalety tej nowej grupy produktów zwracając jednocześnie uwagę na pewne możliwe zagrożenia, jakie mogą wynikać z powszechnego zastosowania nanomateriałów w produktach codziennego użytku. Wiele procesów nanotechnologicznych wykorzystuje surfaktanty jako substancje pozwalające na techniczną realizację procesów zachodzących w nanoskali. Te same surfaktanty stanowią od wielu lat główne składniki produktów rynkowych stosowanych do utrzymywania czystości pomieszczeń. W kolejnym artykule Sułek i współpracownicy przedstawiają wyniki swoich badań dotyczących jakości mleczek stosowanych do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni. Głównym celem prowadzonych badań jest opracowanie składu stabilnych produktów w formie emulsji zawierających mikrosferę jako składnik cierny. Jest to innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące jedną z frakcji popiołów lotnych, powstających w elektrowniach lub elektrociepłowniach podczas spalania węgla. W kolejnej pracy Ucherek omówiła wybrane aspekty prowadzonych kompleksowych badań dotyczących czynników wpływających na jakość produktów pakowanych w warunkach modyfikowanej atmosfery z uwzględnieniem oddziaływań w układzie: produkt-kryptoklimat-opakowanie, a zwłaszcza warunki otoczenia. Autorka przedstawiła wyniki badań własnych dotyczące prognozowania wpływu warunków przechowywania produktów na zmiany wartości użytkowej materiałów opakowaniowych. Stwierdzono, że mikroklimatyczne warunki przechowywania nie wywierają istotnego wpływu na zmiany właściwości mechanicznych materiału opakowaniowego. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na stwierdzenie, że stosowanie materiałów opakowaniowych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, spełniających wymagania jakościowe określone w specyfikacjach technicznych gwarantuje właściwe spełnienie funkcji ochronnej nowoczesnych systemów pakowania takich jak pakowanie w modyfikowanej atmosferze. Kolejna praca Wybieralskiej dotyczy badania aktywności przeciwrodnikowej modelowych wodnych roztworach flawonoidów w obecności jonów żelaza. Autorka wykazała, że wyznaczane stałe szybkości procesu dezaktywacji rodnika DPPH* w układach zawierających kationy tych metali w istotny sposób wpływają na aktywność przeciwrodnikową obecnych w nich flawonoidów. Autorka ostrzega, że niekontrolowana, a zwłaszcza nadmiarowa suplementacja jonów żelaza w dietach bogatych we flawonoidy może niekiedy prowadzić do wystąpienia niekorzystnych objawów w wyniku stosowania obok siebie flawonoidów i związków żelaza. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności stanowi wyzwanie dla bromatologów, żywnościowców, toksykologów i towaroznawców. Jedną z substancji obecnej w wielu produktach spożywczych, która w ostatnich latach stanowi przedmiot szczególnej troski, jest kumaryna. Substancja ta występuje w wielu roślinach, a przede wszystkim w cynamonie i jest ona związkiem o udokumentowanym negatywnym działaniu na organizm ludzki. W kolejnej pracy Neverly-Guz i Śmiechowska omawiają zagadnienie bezpieczeństwa zdrowotnego z obecnością kumaryny w produktach spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych. Maksymalna dopuszczalna zawartość kumaryny w produktach spożywczych wynosi 2 mg/kg produktu. Jednym z surowców zawierających kumarynę jest cynamon. Stwierdzono, że przyprawa ta, a także wiele produktów rynkowych zawierających cynamon, które dostępne są na polskim i europejskim rynku, przekraczają niekiedy dozwoloną zawartość kumaryny. Powoduje to konieczność ciągłego monitorowania poziomu kumaryny w przyprawach zawierających cynamon. Zagadnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów żywnościowych stały się przedmiotem rosnącego zainteresowania ze strony konsumentów i innych ogniw łańcucha żywnościowego. Metody i systemy zapewnienia jakości owoców i warzyw w produkcji podstawowej stanowią przedmiot pracy Czernyszewicz. Autorka omówiła zagadnienia rolnictwa ekologicznego, Dobrej Praktyki Rolniczej (GAP), produkcji zintegrowanej (IP), systemy GMP/GHP, system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP, system zapewnienia jakości produktu OACP oraz norma ISO serii 22000 w zastosowaniu do zapewnienia jakości owoców i warzyw. Wyniki badań własnych Autorki przeprowadzone w gospodarstwach sadowniczych wykazały, że w warunkach polskich w produkcji owoców najbardziej popularnym systemem jest integrowana produkcja, a rzadziej stosuje się dobrą praktykę rolniczą (GAP) i standard handlowy EUREPGAP. Przedmiotem kolejnej pracy (Żywica, Banach, Gornowicz) są problemy kształtowania jakości mięsa wołowego otrzymywanego w procesie elektro stymulacji i wychładzania. Zastosowana przez Autorów elektrostymulacja wysokonapięciowa jest techniką która pozwala na uzyskanie w mięsie wołowym takiego tempa przemian poubojowych, które umożliwia zastosowanie szokowych metod wychładzania bez obawy wystąpienia skurczu chłodniczego i pogorszenia jakości mięsa. W pracy wykazano, że zastosowanie tej techniki poprawy jakości mięsa wołowego pozwala uzyskanie znacznych korzyści energetyczno-ekonomicznych, polegające na zmniejszeniu o ok. 50% zużycia energii elektrycznej oraz o ok. 30% ubytków masy mięsa w porównaniu z powszechnie stosowaną szybką metodą wychładzania. Tradycyjna polska wigilia nieodłącznie kojarzy się z karpiem. Autorzy kolejnej pracy (Andrzejewski, Konieczny i Górecka) omawiają możliwość wprowadzenia pangi jako alternatywę dla karpia wobec oczekiwań konsumentów i producentów na polskim rynku żywnościowym. Praca ta stanowi przyczynek do dyskusji czy fenomen zaakceptowania pangi przez polskich konsumentów jest tylko konsekwencją powszechnej globalizacji rynku, z którą polscy hodowcy i przetwórcy ryb muszą się pogodzić czy też powinien zaktywizować branżę do podjęcia efektywniejszych działań zarówno w akwakulturze, jak i w promocji na rzecz spożywania tradycyjnych polskich gatunków ryb, w tym karpia. Coraz częstsze stosowanie w produkcji piekarskiej mąki orkiszowej wymaga podjęcia prac dotyczących czynników determinujących jakość mąki orkiszowej. Autorzy kolejnej pracy (Dąbrowska, Majewska i Tyburski) dokonali oceny wartości wypiekowej wysokowyciągowej mąki uzyskanej z ziarna orkiszu uprawianego w Polsce. W pracy porównano jakość mąki z ziarna orkiszu wyprodukowanej w warunkach produkcji ekologicznej. Rosnąca ilość wolnego czasu oraz coraz powszechniejsze zamiłowanie do turystyki spowodowały powstanie pojęcia tzw. „żywności wygodnej". Wydaje się, że obecnie turystyka nie mogłaby się rozwijać bez odpowiedniego zaplecza gastronomicznego i żywności wytwarzanej metodami przemysłowymi. W artykule zamykającym obecny numer naszego czasopisma Batyk i Smoczyński przedstawiają wyniki badań własnych, dotyczących jakości żywności wygodnej w turystyce. Autorzy omówili główne zalety żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia (ready to eat) lub do spożycia po krótkiej obróbce cieplnej (ready to heat). Szesnasty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ". Zamieszczono w niej zaproszenie na kolejną tym razem jubileuszową X Międzynarodową Konferencję Towaroznawczą z cyklu „Current Trends in Commodity Science", organizowaną tradycyjnie co dwa lata przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.
 Redaktor TPJ prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje