Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

 Początek Nowego Roku 2008 rozpoczyna piąty rok istnienia kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science), któremu patronuje Polskie Towarzystwo Towaroznawcze i Komitet Nauk Towa-roznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. Czasopismo nasze stanowi forum, którego celem jest prezentacja i wymiana poglądów dotyczących jakości oraz popularyzacja myśli towaroznawczej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika dostępne są także na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.pr.radom.pl. Na początku lutego bieżącego roku polskie towaroznawstwo poniosło bardzo dotkliwą stratę. Opuścił nas na zawsze jeden z nestorów towaroznawstwa opako-wań profesor dr hab. Marian Cichoń – wieloletni kierownik Katedry Opakowalni-ctwa Towarów Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-kowie. Z tego względu bieżący numer Towaroznawczych Problemów Jakości roz-poczyna wspomnienie o postaci i dokonaniach tego wielce zasłużonego dla Pol-skiego towaroznawstwa naukowca i dydaktyka. Wspomnienie to zostało przygotowane przez prof. dr hab. Andrzeja Chochoła – dziekana Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dalsze publikacje stanowią oryginalne prace naukowo-badawcze tematycznie związane z towaroznawczymi aspektami zapewnienia jakości różnych grup produktów przemysłowych oraz żywności. Serię 9 artykułów zamieszczonych w tym numerze otwiera publikacja Starzyk i Pytkowskiej dotycząca zagadnienia bezpieczeństwa kosmetyków. Autorki omawiają to ważne zagadnienie nie tylko w kontekście ustawa o kosmetykach z 2001 roku, ale zwracają uwagę także na źródła i metody wyszukiwania informacji o recepturach kosmetycznych i bezpieczeństwie stosowanych składników. Tematyka związana z zagadnieniami bezpieczeństwa produktów stanowi także treść kolejnej pracy Białas, Arcta i Mojskiego. Autorzy podejmują ważne dla konsumentów zagadnienie bezpieczeństwa stosowania farb do włosów. W kolejnej pracy Sikora i Zybura przedstawiają możliwości zastosowania pochodnych sorbitolu jako substancji zagęszczającej w kompozycjach myjących. Autorki opisują sposób otrzymywania oraz podstawowe właściwości zagęszczające dibenzoilosorbitolu (D-DBS) na praktycznych przykładach dla układów modelowych. Badania wyróżników jakościowych tych preparatów wykazały wysoką przydatność tego nowego zagęszczacza w produktach chemii gospodarczej Zagadnienie ochrony skóry przed promieniowaniem słonecznym stanowi temat pracy Horsta i Westenfeldera. Autorzy przedstawiają wyniki badań doświadczalnych produktów zawierających mieszaniny ditlenku tytanu i BMDBM. W pracy wykazano, że wprowadzenie tych mieszanin do produktów kosmetycznych zapobiega znacznemu obniżeniu stopnia ochrony przed promieniowaniem UV-A. Jednym z istotnych czynników determinującym jakość towaru rynkowego jest odpowiednia wysoka jakość stosowanego materiału opakowaniowego. Problematyka ta stanowi przedmiot pracy Lisińskiej-Kuśnierz i Ucherek: Autorki dokonują analizy wpływu parametrów mikroklimatycznych na transport pary wodnej przez materiały opakowaniowe na przykładzie laminatu PETmet/LDPE. Stwierdza się, istotną rolę w zapewnieniu odpowiedniej jakości opakowanych produktów jest stosowanie materiałów opakowaniowych o wysokiej barierowości w stosunku do tlenu i pary wodnej. Kolejne dwa artykuły dotyczą prób zastosowania w produktach rynkowych mikrosfery, która stanowi produkt odpadowy powstający w procesie spalania węgla. Sułek, Wasilewski, Klimaszewska i Małysa proponują zastosowanie mikrosfery jako składnika czynnego past do czyszczenia twardych powierzchni. Autorzy dokonują oceny stabilności otrzymanych past. Stwierdzono, że stabilność modelowych past zawierających mikroferę jest porównywalna do stabilności podobnych produktów handlowych. W kolejnym artykule Sułek, Klimaszewska i Pytlas proponują wykorzystanie mikrosfery jako składnika aktywnego mleczek do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni. Autorzy przedstawili wyniki badań wybranych parametrów użytkowych tych nowych produktów i wykazano, że jakość tych produktów jest porównywalna do jakości badanych produktów handlowych. Stwierdzono, że uzyskane wyniki mogą stanowić punkt wyjścia do zagospodarowania produktów odpadowych, związków powierzchniowo czynnych i rozpuszczalników organicznych. Rosnący na świecie popyt na śrutę sojową, jako surowca wysokobiałkowego, powoduje konieczność badań jakości tego surowca. W przypadku niestabilnych jakościowo komponentów paszowych, niezbędny jest skuteczny system oceny jakości i jej zmian. Interesujące możliwości w analizie pasz stwarza zastosowanie techniki spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni, NIRS przedstawiona przez Buhłak, Drzewieniecką i Zalewskiego. Autorzy prezentują zastosowanie NIRS jako szybkiej metodę badania składu śruty sojowej. W pracy sugeruje się, że metoda ta może w tym zakresie zastąpić wiele metod analitycznych, w których używane są toksyczne odczynniki. Ta zaleta, dzięki której NIRS określana jest jako „zielona” metoda w połączeniu z innymi walorami, takimi jak niezawodność i krótki czas analizy, predysponuje ją do stosowania w przemyśle spożywczym do kontroli jakości surowców i produktów, przebiegu procesów oraz w testach laboratoryjnych. Praca Gierałtowskiej, Chudej i Sobczak dotyczy zagadnienia tzw. żywności ekologicznej. Autorki wymieniają i charakteryzują warunki, jakie powinien spełniać ten asortyment żywności. Omawiają skuteczne rozwiązania, wprowadzone na rozwiniętych rynkach żywności ekologicznej, które mają na celu ograniczanie praktyki nieuczciwej konkurencji. W pracy podane są indor-macje o prywatnych jednostkach certyfikujących, które w Polsce sprawują kontrolę nad producentami żywności ekologicznej oraz o systemie nadzoru nad tymi jednostkami certyfikującymi. Autorki dokonują analizy nieprawidłowości i niedociągnięć w funkcjonowaniu rolnictwa ekologicznego, jakie wynikają z raportu NIK z 2006 r. Autorki uważają, że nieprawidłowości i nadużycia związane z produkcją i wprowadzaniem do obrotu ekologicznej żywności. W części Komunikaty zamieszczono jedno doniesienie. Ostatni artykuł w obecnym wydaniu naszego czasopisma stanowi praca Czernyszewicz dotycząca urzędowej kontroli jakości handlowej oraz zdrowotnej świeżych owoców i warzyw w Polsce Czternasty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej sprawozdanie z Konferencji Kosmetologów, która odbyła się w listopadzie 2007 r. w Łodzi.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.
 Zastępca Redaktora Naczelnego TPJ Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje