Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa


 Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w ostatnich dniach grudnia 2006 r. oddajemy do rąk Państwa - naszych czytelników - dziewiąty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Założyliśmy, że treścią przewodnią tego wydania będzie problematyka związana innowacyjnością w zagadnieniach towaroznawczych. Tak jak dotychczas, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim i angielskim. Streszczenia wszystkich prac opublikowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.pr.radom.pl.
 Serię 10 artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze kwartalnika otwiera praca Gajewskiego dotycząca zagadnienia koncepcji TRIZ w towaroznawstwie.
 TRIZ jest skrótem oznaczającym teorię rozwiązywania problemów wynalazczych. W przeciwieństwie do metody "prób i błędów" TRIZ omija błędne koncepcje i dzięki temu szybciej prowadzi do znalezienia optymalnego rozwiązania. Jej istotą jest pokonanie inercji psychicznej ("wektor inercji") wynikającej z przyzwyczajeń, edukacji, doświadczeń. Choć metoda TRIZ jest z założenia metodą inżynierską, to znajduje ona obecnie coraz więcej zwolenników wielu dziedzinach wiedzy, w tym również w towaroznawstwie.
 W kolejnym artykule Skrzypek i Hofman przedstawili wyniki badań własnych dotyczących procesów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. Praca składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono rozważania teoretyczne Autorów dotyczące zarządzania procesami, a zwłaszcza z rolą i funkcjami map procesów, podsystemu miar procesów oraz zadań i odpowiedzialności właściciela procesu. W drugiej części przedstawiono zwięzły opis metodyki przeprowadzonych badań własnych, a w trzeciej części artykułu przestawiono uzyskane wyniki badań oraz omówiono główne wnioski. Badania te potwierdziły, że polskie przedsiębiorstwa posiadają system zarządzania procesami, umożliwiający doskonalenie procesów umożliwiające poprawę osiąganych wyników ekonomicznych, co pozwali na inwestowanie w większym stopniu posiadanych zasobów w doskonalenie jakości procesów. Autorzy stwierdzają jednak, że istniejące systemy zarządzania procesami w badanych spółkach można jeszcze optymalizować i doskonalić.
Autorki kolejnej pracy, Maleszka i Szczepaniak, zajęły się problematyką oceny jakości usług. W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania metod pomiaru satysfakcji klienta jaką jest Servqual i macierz istotność - realizacja w odniesieniu do administracji publicznej. Autorki omówiły zagadnienia związane z pomiarami satysfakcji klientów zewnętrznych z jakości usług świadczonych przez Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wyniki badań pozwoliły na wyznaczenie kierunku doskonalenia jakości usług oferowanych przez badaną jednostkę administracji publicznej, ale prawdopodobnie mogą one zostać przeniesione także na inne jednostki o podobnym profilu działalności
 Przedmiotem badań Zalewskiego był rynek fotograficznych aparatów cyfrowych oraz determinanty wpływające na wybór poszczególnych modeli aparatów oraz grupy nabywców. Przeprowadzone badania wykazały, że rozwój produktu na tym rynku ma kluczowe znaczenie i jest bardzo szybki, co przejawia się głównie w długości cyklu życia produktu, który w tej grupie produktów wynosi średnio około roku i wykazuje tendencję spadkową. Autor zauważa, że szybki rozwój produktu na rynku aparatów cyfrowych niesie za sobą zagrożenia dla producentów, gdyż już obecnie sprzęt ten cechuje się wysoką jakością związaną głównie z bardzo dobrymi parametrami technicznymi spełniającymi aktualne oczekiwania konsumentów. Zdaniem Autora w niedalekiej przyszłości można się spodziewać dużych trudności w zaoferowaniu istotnych nowości technicznych w tej grupie produktów.
 Jak odróżnić produkt autentyczny od produktu podrobionego? Tego rodzaju pytanie zadaje sobie nie tylko wielu konsumentów ale także służb kontrolnych. Artykuł Śmiechowskiej i Dmowskiego podejmuje tematykę autentyczności produktów spożywczych, szczególnie produktów pochodzenia roślinnego. Problem fałszowania produktów, ma przede wszystkim wymiar ekonomiczny, a w przypadku fałszowania żywności może mieć także wymiar zdrowotny. Do najczęściej podrabianych artykułów spożywczych należą: oliwa, markowe alkohole, miody, soki owocowe i warzywne oraz przetwory owocowo-warzywne, używki i przyprawy. Wykrywanie fałszerstw w tej grupie produktów jest istotne nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale również z uwagi na etykę biznesu i bezpieczeństwo konsumenta. W pracy zajęto się zagadnieniem fałszowania kawy i zaproponowano zastosowanie oznaczania zawartości kofeiny jako praktycznego wskaźnika autentyczności kawy.
 Jakość produktów rynkowych to także ich bezpieczeństwo rozumiane jako bezpieczeństwo użytkowania lub bezpieczeństwo zdrowotne. Właśnie tematyka bezpieczeństwa produktów spożywczych stanowi przedmiot kolejnej pracy, której autorzy (Staniek, Krejpcio, Szymusiak i Zieliński) dokonali oceny poziomu bezpieczeństwa suplementacji kompleksem chromu(III) z kwasem propionowym. Kompleks ten stanowi jeden z preparatów coraz częściej stosowanych głównie w dietach odchudzających. Wyniki badań przeprowadzonych przez Autorów na modelach zwierzęcych wykazały, że dodatek do diety kompleksu chromu(III) z kwasem propionowym w ilości 10 mg na kg masy ciała nie wpływa istotnie na spożycie diety, przyrost masy ciała oraz efektywność żywienia testowanych zwierząt. Szczegółowa analiza wyników przeprowadzonych badań toksykologicznych pozwoliła Autorom uznać ten poziom suplementacji kompleksem chromu(III) za bezpieczny.
 Jakość wyrobów kosmetycznych zależy nie tylko od składu i technologii wytwarzania poszczególnych preparatów, ale w głównej mierze zależy od jakości zastosowanych do ich wytwarzania surowców. Autorzy kolejnej pracy (Sułek, Małysa i Pytlak) dokonali ocena jakościowej kremów kosmetycznych otrzymanych przy zastosowaniu oleju sojowy, oleju z pestek winogron oraz oleju kukurydzianego. W pracy przedstawiono wyniki badań jakości 12 rodzajów kremów otrzymanych przy zastosowaniu tych olejów roślinnych, które w badanych recepturach oprócz olejów roślinnych zastosowano olej parafinowy. Wyniki oceny jakościowej tak otrzymanych kremów wykazały, że najlepszymi właściwościami użytkowymi charakteryzowały się kremy mające w składzie olej sojowy i jego mieszaniny z olejem parafinowym. Udowodniono, że wysokiej jakości oleje roślinne mogą z powodzeniem zastępować w kremach bazy syntetyczne i znacząco wpływać na kształtowanie ich cech użytkowych.
 Coraz większe zainteresowanie wpływem technologii na problematyka stanu środowiska naturalnego zmusza technologów do poszukiwania nowych rozwiązań tzw. proekologicznych. Jednak zmiana technologii nierzadko pociąga za sobą zmiane jakości otrzymywanych produktów. W kolejnym artykule Górska i Mendrycka omówiły technologie otrzymywania ekstraktu chmielowego przy użyciu ditlenku węgla w warunkach nadkrytycznych oraz zastosowanie tak uzyskanego ekstraktu w produktach kosmetycznych. I chociaż metoda ekstrakcji nadkrytycznej nie jest tania, często jest to jedyna metoda wydzielania substancji biologicznych pozbawionych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. Pozwala to na przygotowanie składników kosmetycznych o dużej trwałości bez zawartości środków konserwujących, powodujących bardzo często uczulenie.
 W kolejnym artykule Buczek i Chwiałkowski przedstawili wyniki badanń własnych dotyczących właściwości adsorpcyjnych węgla aktywnego otrzymanego poprzez jego modyfikację za pomocą KOH. Autorzy wykorzystali tak zmodyfikowany węgiel do oczyszczanie oleju rzepakowego stosowanego do smażenia mrożonej żywności. W pracy badano wpływ sorpcyjnego oczyszczania na zmianę typowych wskaźników jakościowych olejów oraz ilościowy skład kwasów tłuszczowych. Ciekawą obserwacją jest stwierdzenie, że traktowanie oleju posmażalniczego tak modyfikowanym węglem aktywnym powoduje redukcję zawartości izomeru trans- wyższych kwasów tłuszczowych.
 W sekcji "Komunikaty" zamieszczono doniesienie Gagackiej dotyczące projektu "EUQAL - partnerstwo na rzecz rozwoju". Autorka przedstawia główne założenia tego projektu, który może stanowić instrument wspierania innowacyjności mikroprzedsiębiorstw.
 Dziewiąty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka "Informacje TPJ". Zamieszczono w niej sprawozdanie przebiegu III Międzynarodowej Konferencji pt. "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług", która odbyła się w październiku b.r. w Radomiu .


Życzę Państwu przyjemnej lektury.

 Zastępca Redaktora Naczelnego TPJ
 Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje