Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w końcowych dniach lutego 2006 r. oddajemy do rąk Państwa – naszych czytelników – szósty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Założyliśmy, że treścią przewodnią tego wydania będzie problematyka związana głównie z zagadnie­niami z zakresu towaroznawstwa produktów spożywczych. Tak jak poprzednio, każdy artykuł za­wiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim i angielskim. Streszczenia wszystkich prac opublikowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są na stronie internetowej naszego czasopisma pod adresem: http://www.tpj.pr.radom.pl. 

Serię dziesięciu artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze kwartalnika otwiera praca Gajewskiego, dotycząca prakseologii nauki o zarządzaniu jakością. Autor wskazuje, że wiele z lansowanych współcześnie haseł dotyczących zarządzania jakości znajduje swój pierwowzór w pracach wybitnego polskiego filozofa, jakim był Tadeusz Kotarbiński. Wiele myśli tego filo­zofa stanowi zwięzłą i pogłębioną analizę koncepcji będącej podstawą TQM i norm ISO serii 9000. Autor słusznie podkreśla, że prakseologiczne rozważania T. Kotarbińskiego zapisane w „Traktacie o dobrej robocie” wyprzedzają o z górą 50 lat założenia twórców TQM.

W kolejnej pracy dotyczącej roli smaku gorzkiego w żywieniu jej autorzy Kikut-Ligaj i Jasiczak omawiają czynniki strukturalne determinujące występowanie smaku gorzkiego w pro­duktach spożywczych, a także wskazują, że wystąpienie tej cechy smakowej wyraźnie zależy od stopnia przetworzenia produktu, pochodzenia i jego jakości. Autorzy opisali proces modelowa­nia matrycy molekularnej receptora smaku gorzkiego, stanowiącego specyficzną supermolekułę niezbędną dla określenia interakcji receptor–związek gorzki. Zdaniem autorów, w odniesieniu do smaku gorzkiego metoda kodowania w matrycy molekularnej oraz metoda ilościowych zależności pomiędzy strukturą i aktywnością (QSAR) stanowią integralną całość.

Rola związków chromu(III) w organizmie stanowi temat pracy, której autorami są  Krejpcio i Szymusiak. Autorzy dokonali przeglądu najbardziej aktualnych poglądów, łącznie z pracami z 2006 roku, na zagadnienia dotyczące żywieniowych, towaroznawczych i toksykologicznych aspektów związanych ze stosowaniem suplementacji diety chromem(III).

Kolejna praca Wybieralskiej dotyczy badania aktywności przeciwrodnikowej kwercetyny w modelowych wodnych roztworach kwercetyny w obecności jonów magnezu(II), żelaza(II) i żelaza(III). Autorka wykazała, że wyznaczane stałe szybkości procesu dezaktywacji rodnika DPPH• w układach zawierających kationy tych metali w istotny sposób wpływają na aktywność przeciwrodnikową obecnej w nich kwercetyny. Autorka ostrzega, że niekontrolowana, a zwłaszcza nadmiarowa suplementacja tych składników mineralnych przy dietach bogatych we flawo­noidy może niekiedy prowadzić do wystąpienia niekorzystnych objawów w wyniku stosowania preparatów zawierających kwasy i prawdopodobnie także inne flawonoidy.

Motyw kontroli poziomu dodatków do żywności stanowi przedmiot pracy Łukaszczyk i Zielińskiego. Autorzy wykazali, że molekularne kompleksy utworzone przez pary jonowe wybra­nych kationowych surfaktantów z anionem sacharynianowym mogą stanowić materiał wyjściowy do konstrukcji prostych elektrod jonoselektywnych czułych na zmiany stężenia sacharyny. Opisane w pracy elektrody zastosowano do oznaczania zawartości sacharyny w wybranych pro­duktach spożywczych.

Zmiany cech organoleptycznych jogurtów wzbogacanych przez dodatek kwasu L-askorbinowego podczas przechowywania stanowią przedmiot pracy Borek-Wojciechowskiej. W prze­prowadzonych badaniach podjęto próbę ustalenia optymalnej, z punktu widzenia zachowania cech organoleptycznych, dawki kwasu L-askorbinowego wykorzystywanej do fortyfikowania przemysłowych jogurtów otrzymanych z mleka krowiego.

Z kolei Radzymińska i Smoczyński zajęli się zagadnieniem produktów regionalnych i trady­cyjnych, które po wejściu Polski do Unii Europejskiej mogą stanowić szansę dla rozwoju nie tylko tych produktów, ale również całych regionów. Autorzy zastanawiają się czy rozwój tej grupy produktów może stanowić szansę dla rozwoju Warmii i Mazur.

W kolejnym artykule Paszkowska i Podsiadło dokonują przeglądu metod zaklejania papieru oraz metod pomiaru tej wielkości. Preparaty obecnie stosowane do zaklejania papieru, ciągle zresztą udoskonalane, mają na celu zapewnić papierowi jak najlepsze właściwości i decydują o właściwościach użytkowych papieru. Również w stosunku do tego artykułu rynek stawia coraz to wyższe wymagania, stąd konieczność ciągłego doskonalenia metod kontroli jakości tego pro­cesu. Ilustrację omawianego zagadnienia stanowią wyniki badań własnych autorek dotyczące towaroznawczej oceny stopnia zaklejania papieru.

Ostatnie dwa artykuły dotyczą badania jakości preparatów zawierających jako główne składniki substancje powierzchniowo czynne. W pierwszym z nich Sułek i współpracownicy przedstawiają wyniki badań własnych dotyczących wpływu polieterów silikonowych na właściwości użytkowe szamponów do włosów. Autorzy określili wpływ związków silikonowych na takie właściwości użytkowe szamponów jak lepkość, zdolności myjące oraz trwałość piany. W drugim artykule Wasilewski i Nachyła omawiają fizykochemiczne i towaroznawcze aspekty otrzymy­wania nowoczesnych kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, w postaci preparatów z wyraźnie rozdzielonymi fazami. W pracy dokonano przeglądu literaturowych receptur i metod otrzymywania tego typu produktów zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie do tego celu zjawiska koacerwacji. W części doświadczalnej Autorzy przedstawiają wyniki badań modelo­wego preparatu do mycia powierzchni twardych typu „light duty”.

Szósty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Na szczególną uwagę zasługuje w niej sprawozdanie z kolejnej międzynarodowej konferencji towaroznawczej z cyklu „Current Trends in Commodity Science” zorganizowanej pod auspicjami IGWT przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

 

Zastępca Redaktora Naczelnego TPJ

prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje