Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Zgodnie z długoterminowym planem wydawniczym przyjętym przez Kolegium Redakcyjne w końcowych dniach sierpnia 2005 r. oddaj emy do rąk Państwa—naszych czytelników — czwarty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Założyliśmy, że treścią przewodnią tego wydania będzie problematyka związana głównie z za­gadnieniami dotyczącymi problematyki z pogranicza towaroznawstwa oraz zarządzania jakością towarów i usług. Kontynuując podjęte próby rozszerzenia zarówno grona naszych autorów, jak i czytelników także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszyst­kich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http:// www.tpj .pr.radom.pl.

Począwszy od bieżącego numeru, publikowane prace ukazują się jako artykuły oraz komuni­katy. Zamieszczone w niniej szym numerze czasopisma prace stanowią 9 artykułów oraz 2 komu­nikaty naukowe. Serię 9 artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze kwartalnika otwiera publikacja Cristei, w którym autorka zastanawia się nad problemem możliwości standaryzowa­nia badań naukowych w świetle wymagań normy ISO 9001. W kolejnym artykule Sarbu omawia problemy związane z komunikowaniem się podczas procesu audytowania.

Druga grupa artykułów dotyczy różnych aspektów zarządzania jakością. W pierwszym z tych artykułów Zapłata przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczących wdrożenia i funk­cjonowania systemu zarządzania jakością na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego. Autor analizuje przesłanki skłaniające firmy do podjęcia decy­zji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością, problemy występujące w trakcie wdrażania syste­mu oraz stopień spełnienia przez ten system. W kolejnym artykule Maleszka i Gałka przedsta­wiają możliwości zastosowania metody QFD do wspomagania zarządzania w przemyśle mle­czarskim. Z kolei autorzy z Akademii Morskiej w Gdyni (Śmiechowska i Wawszczak) przedsta­wiają piwo jako polski produkt tradycyjny.

Kolejna praca autorstwa Krzemienia przedstawia aktualne zagadnienia związane z zarzą­dzaniem jakością w sferze usług. Autor zwrócił szczególną uwagę na problem motywacji pra­cowników w systemie zarządzania jakością. Haupt w swojej pracy przybliża zapomniane pojęcie matetyki i jej roli w towaroznawstwie.

Kolejny artykuł dotyczy koncepcji marketingowej „Bottom up". Marketing do góry nogami — bo tak zazwyczaj w języku polskim określa się tę koncepcję —jest to idea budowania odpowie­dzialności za sukces rynkowy produktów oferowanych przez daną firmę na pracownikach stoją­cych na najniższych szczeblach w strukturze organizacyjnej danej firmy. W artykule tym Li Kai omawia zagadnienie uwalniania inicjatyw konsumenckich w warunkach koncepcji marketingo­wej „Bottom-up".

W ostatnich dwóch artykułach omawiane są zapomniane pojęcia i koncepcje dotyczące to­waroznawstwa. W pierwszym z nich Haupt pisze o pojęciu matetyki i jego miejscu w naukach towaroznawczych. Matetyka jest nauką uczenia się. Twórca tego pojęcia Johan Amos Comenius (1592—1670) rozumiał matetykę jako przeciwieństwo dydaktyki (nauki o nauczaniu). Przedmio­tem zainteresowań dzisiejszej matetyki jest związek pomiędzy informacją a jej odbiorcą.

Z kolei Mitsui wprowadza pojęcia „commodification" i „commoditization" („kommodyfi-kacja" i „kommodytyzacja" — brak odpowiednich polskich określeń dla tych terminów. Może najlepiej ich znaczenie oddawałyby odpowiednio następujące określenia: urzeczowienie i uto-warowienie) i ich miejsca we współczesnym społeczeństwie funkcjonującym w warunkach glo­balnej informacji i szerokiego zakresu oferowanych usług. Według encyklopedii Vikipedia ter­min „kommodyfikacja" określa przekształcenie dobra niematerialnego w produkt materialny, w celu przypisania wartości ekonomicznej czemuś, co w tradycyjnym ujęciu nie było rozważane w kategoriach ekonomicznych, np. myśl. Z kolei „kommodytyzacja" jest terminem opisującym proces, w wyniku którego pewne dobro staje się powszechnie dostępne na rynku.

Tematyka pierwszego komunikatu autorstwa Wierzchowskiej dotyczy roli, jaką odgrywają laboratoria badawcze w procesie zapewnienia bezpieczeństwa produktów. W drugim komunika­cie jego autorka — Szkieł dokonuje analizy wymagań dotyczących doskonalenia systemu zarzą­dzania jakością w przemyśle spożywczym w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001.

Czwarty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ". Tym razem zawiera ona sprawozdanie z VI Sympozjum nt. „Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania w gospodarce".

 

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Zastępca Redaktora Naczelnego TPJ

prof, dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje