Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

 Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w połowie lipca 2015 roku oddajemy do rąk Państwa – naszych czytelników – czterdziesty czwarty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując próby rozszerzenia grona naszych czytelników także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl.  Serię 14 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma otwierają dwie prace z zakresu zarządzania jakością. Pierwsza z tych prac autorstwa Górnej dotyczy wpływu celów uwzględnionych przy projektowaniu systemu identyfikowalności na jego skuteczność. Autorka stwierdza, że za najbardziej istotny cel obrany przy projektowaniu systemu identyfikowalności respondenci zdecydowanie uznali działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Przedmiotem pracy Balon i współautorek jest zagadnienie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w szpitalach. Autorka zauważa, że od dłuższego czasu szpitale są zainteresowane systemami jakości w celu dbałości o poziom jakości usług i zadowolenie pacjentów. Po wdrożeniu systemów zauważono poprawę bezpieczeństwa pacjentów, wzrost jakości usług zdrowotnych, wzrost prestiżu placówki i poprawę obiegu dokumentów wewnątrz szpitali. Kolejnych 8 prac dotyczy badań wyróżników jakości produktów spożywczych. Przedmiotem badań stanowiących treść pracy Ocieczek i Ruszkowskiej jest jakość środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt. Autorki określiły właściwości sorpcyjne środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt. Wyznaczono przebieg izoterm sorpcji pary wodnej na badanych produktach, a ich przebieg opisano stosują model GAB. Stwierdzono, że właściwości sorpcyjne modyfikowanych proszków mlecznych są zróżnicowane i zależą od mikrostruktury powierzchni ich cząstek. Tematem pracy Kozłowskiej-Strawskiej i współautorek są walory odżywcze i prozdrowotne wybranych produktów zbożowych. W artykule scharakteryzowano dostępne na polskim rynku produkty zbożowe pod względem zawartości głównych składników odżywczych, błonnika pokarmowego, wartości energetycznej oraz indeksu glikemicznego. Michalak-Majewska i współautorzy w swoim artykule analizują wpływ wieku i płci na konsumpcję różnych form warzyw cebulowych oraz suplementów diety z ich udziałem. Wyniki badań przeprowadzonych w południowo-wschodniej Polsce wskazują, że spożycie analizowanych form warzyw cebulowych jest determinowane głównie przez czynniki demograficzne, ale są one także związane ze zwyczajami żywieniowymi. W kolejnym artykule Kiełdyka-Dadasiewicz i współautorki omawiają strukturę ziela wybranych surowców leczniczych i przyprawowych. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych oraz analizy dostępnych danych literaturowych Autorki stwierdzają, że na strukturę ziela w najwyższym stopniu wpływają procesy agrotechniczne takie jak termin zbioru oraz nawożenie  dolistne. Przedmiotem badań Kudełki i Małysz jest ocena autentyczności i jakości miodów wielokwiatowych. Autorki przedstawiają wyniki badań parametrów fizykochemicznych miodów oferowanych na rynku małopolskim. W pracy stwierdzono, że oceniane miody wielokwiatowe odpowiadały wymaganiom określonym przez odpowiednie standardy. Zaobserwowano także, że pochodzenie miodu jest tym czynnikiem, który w sposób istotny różnicuje większość badanych wyróżników jakościowych miodu.  W kolejnej pracy Wojtowicz przedstawia wyniki analizy aromatu nowych ziołowych surowców proponowanych do wytwarzania kawy zbożowej. W pracy przetestowano możliwości zastosowania owoców dzikiej róży, jarzębiny, rokitnika oraz korzenia mniszka lekarskiego po ich uprażeniu i zmieleniu. Stwierdzono przydatność tych nietypowych surowców do wytwarzania nowych gatunków kawy zbożowej, a zwłaszcza prażonego rokitnika i owoców dzikiej róży. Przedmiotem zainteresowań badawczych Wilczyńskiej są właściwości przeciwutleniające i barwa tradycyjnych miodów. Autorka przeprowadziła badania parametrów barwy oraz oceniała właściwości przeciwutleniających miodów pochodzących z województwa pomorskiego, stosując metodę z rodnikiem DPPH. Uzyskane wyniki wskazują, że poszczególne rodzaje miodów nieznacznie różnią się zarówno aktywnością  antyoksydacyjną, jak i parametrami barwy.  Właściwości przeciwutleniające oraz zawartość związków polifenolowych w odmianach cebuli żółtej i czerwonej stanowi przedmiot badań Lachowicz i Wiśniewskiego. Zawartość związków bioaktywnych w tych odmianach cebuli oznaczano metodą ultra chromatografii cieczowej a potencjał przeciwutleniający Autorzy określali metodami: DPPH, FRAP i ABTS., Wykazano obecność ośmiu związków fenolowych w badanych odmianach cebuli. Stwierdzono, że aktywność przeciwutleniająca cebuli zależy głównie od odmiany. Kolejne cztery artykuły dotyczą badań związanych zagadnieniem kształtowania jakości produktów nieżywnościowym W pierwszym z nich Popek przedstawia wyniki badań własnych dotyczących parametrów jakościowych koncentratów rud metali. Koncentraty siarczków metali są silne rozdrobnione, co sprzyja procesowi ich utlenienia i skłonność koncentratów siarczkowych do samozagrzewania. To z kolei zagraża bezpieczeństwu transportu koncentratów metali drogą morską. W artykule Autorka przedstawia wyniki badań własnych dotyczących wpływu parametrów jakościowych koncentratów siarczkowych rud miedzi na bezpieczeństwo ich transportu drogą morską. W kolejnej pracy Zieliński omawia zastosowanie macierzy topologicznych do prognozowania wybranych właściwości fizykochemicznych wodnych roztworów surfaktantów. Na licznych przykładach pokazano, że macierz odległości oraz liczby Wienera pozwalają na określenie wpływu zmian w budowie części hydrofobowej surfaktantów na takie ich właściwości jak lepkość, punkt Krafta czy przewodnictwo wodnych roztworów.  Przedmiotem pracy Kwaśniewskiej i współautorów jest aktywność powierzchniowa surfaktantów amfoterycznych. Autorki otrzymały kilka surfaktantów z grupy sulfobetain zawierających pojedyncze długie łańcuchy alkilowe oraz różne łączniki rozdzielające jonowe części cząsteczek. Stwierdzono, że związki te przejawiają zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego. Na podstawie pomiarów kąta zwilżania wykazano, iż wodne roztwory otrzymanych prostych sulfobetain posiadają dobrą zdolność zwilżania powierzchni ciał stałych.  W ostatnim artykule Bocho-Janiszewska przedstawia wyniki badań własnych dotyczących oceny wpływ niektórych sekwestrantów na właściwości piorące ciekłych środków piorących. Autorka doświadczalnie określiła wpływ wody o różnej twardości oraz cytrynianu sodu, wersenianu sodu oraz tripolifosforanu sodu na zdolność piorącą modelowego płynu do prania. Stwierdzono, że w miękkiej wodzie najlepsze właściwości uzyskano w obecności cytrynianu sodu, podczas gdy w wodzie twardej skuteczniejsze były pozostałe dwa sekwestranty. Czterdziesty czwarty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej informacje o wyborach do Komisji Nauk Towaroznawczych Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. 


Życzę Państwu przyjemnej lektury. 
Redaktor TPJ  Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje