Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE WYBRANYCH ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO DLA NIEMOWLĄT

 Słowa kluczowe:

właściwości higroskopijne, żywność w proszku, zawartość wody, aktywność wody, model GAB.

Streszczenie
Właściwości sorpcyjne badanych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt badano analizując przebieg izoterm sorpcji pary wodnej wyznaczonych w temperaturze 25±1°C. Dane empiryczne poddano transformacji GAB, stosując algorytm Monte Carlo. Wyznaczono parametry modelu GAB, powierzchnię właściwą sorpcji, ogólną objętość kapilar oraz promienie kapilar ulegających wypełnieniu po rozpoczęciu kondensacji kapilarnej, stwierdzając, że właściwości sorpcyjne modyfikowanych proszków mlecznych są zróżnicowane i zależą od mikrostruktury powierzchni ich cząstek. Mikrostruktura powierzchni jest zaś wypadkową składu chemicznego i stanu fizycznego tych cząstek.

Aneta OCIECZEK, Millena RUSZKOWSKA
Akademia Morska w Gdyni
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Katedra Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich

Dodatkowe informacje