Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA WODNEGO I ZDROWIA CZŁOWIEKA SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI

Słowa kluczowe:

skażenie wód, substancje ropopochodne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), toksyczność, kancerogenność

Streszczenie
Przedmiotem niniejszej pracy są zagadnienia związane z źródłami zanieczyszczeń wód substancjami ropopochodnymi. W artykule przedstawiono informacje o pochodzeniu i rodzaju głównych związków chemicznych zawartych w  ubstancjach ropopochodnych i omówiono te najbardziej niebezpieczne dla zdrowia. Zanieczyszczenia te zagrażają zarówno faunie, jak i florze skażonych wód. Przybliżono niekorzystny oraz toksyczny wpływ niektórych związków zawartych w substancjach ropopochodnych na organizm ludzki. Zostały omówione również wyniki prac badawczych omawiających kancerogenność i mutagenność wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Anna GACEK, Andrzej GAJEWSKI
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Towaroznawstwa
Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej

 

 

 

 

Dodatkowe informacje