Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PRZEDMOWA

 

 

 

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wy-dawniczym w lipcu 2016 roku oddajemy do rąk Państwa – naszych czytelników – czterdziesty ósmy numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując próby rozszerzenia grona naszych czytelników, także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Jednocześnie przy-pominamy, że obecnie redakcja kwartalnika przyjmuje do publikacji artykuły przygotowane wyłącznie w języku angielskim. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publi-kacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie w języku polskim i angielskim. Streszcze-nia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl.
Serię 18 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma otwiera praca Karkalikovej omawiająca znaczenie świadomości klientów dotyczących wybranych systemów zarządzania. Autorka omawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Słowacji. Na podstawie przeprowadzonych badań w pracy stwierdzono, że decydując się na zakup pro-duktów lub usług słowaccy konsumenci postrzegają ceny i jakość, ale również biorą pod uwa-gę fakt, czy organizacja jest odpowiedzialna społecznie.
W kolejnej pracy Majkrzak i Salerno-Kochan szukają odpowiedzi na pytanie, jaką rolę od-grywa jakość wyrobu odzieżowego w procesach podejmowania decyzji zakupowych odzieży przez młode konsumentki. Stwierdzono, że decyzje zakupowe nie są silnie powiązane z kam-paniami reklamowymi prowadzonymi przez firmy odzieżowe ani też nie wynikają z chęci podążania za trendami mody.
Metoda 5S jest często stosowana w celu ciągłej poprawy i doskonalenia procesów. Rezul-tatem tych działań jest stworzenie wydajnego, czystego i ergonomicznego środowiska pracy zapewniającego wymaganą jakość produktów przy zminimalizowaniu ponoszonych nakła-dów. W kolejnej pracy Krawczuk i Kocira przedstawiają wyniki badań ankietowych dotyczą-cych oceny wdrażania metody 5S w przedsiębiorstwie. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, jakie korzyści płyną z wdrożenia opisanej metody oraz jakie problemy i trudności wystąpiły na etapie wdrażania i funkcjonowania 5S.
Kolejnych dziewięć artykułów omawia wybrane zagadnienia dotyczące kształtowania i kontroli jakości żywności. Przedmiotem artykułu Król i Michalskiej jest zagadnienie znako-wania żywności. Autorki omawiają problematykę certyfikacji produktów żywnościowych na polskim rynku w ramach europejskich systemów znakowania żywności.
W drugim artykule Lech omawia regulacje prawne, aspekty ekonomiczne oraz strategie wykrywania żywności modyfikowanej genetycznie (GMO). Zwrócono uwagę, że w celu po-zostawienia konsumentowi wolnego wyboru co do spożywania tej żywności Unia Europejska wprowadziła regulacje wymagające znakowania produktów żywnościowych zawierających więcej niż 0,9% substratów GMO. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeń-stwa konsumenta żywność podlega kontroli w celu wykrycia nieautoryzowanego użycia GMO.
W kolejnym artykule Skotnicka i Śmiechowska omawiają możliwość wykorzystania współ-czesnych źródeł błonnika w projektowaniu żywności regulującej odpowiedni poziom sytości. Autorki zwracają szczególną uwagę na zawartość błonnika w pełnoziarnistych produktach bezglutenowych.
W pracy Włodarskiej i Sikorskiej zastosowano sensoryczną analizę opisową do oceny ja-kości handlowych klarownych i mętnych soków jabłkowych. Autorki oceniły poziom sprawności panelu z wykorzystaniem analizy wariancji jako narzędzia statystycznego do oceny róż-nic pomiędzy produktami oraz oceny wrażliwości sensorycznej oceniających. Wykazano, że zastosowana metoda umożliwia dokonanie oceny sprawności panelu sensorycznego.
Zawartość bioaktywnych substancji w olejach roślinnych i tłuszczach przemysłowych wywierających pozytywny wpływ na zdrowie ludzkie stanowi przedmiot badań Zaborowskiej i Przygońskiego. Autorzy przedstawiają wyniki badań oznaczania zawartości tokoferoli i toko-trienoli w kilku olejach tłoczonych na zimno oraz w produktach handlowych. Stwierdzono, że zastosowana metoda wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z użyciem detektora fluore-scencyjnego pozwala na ilościowe oznaczenie zawartości różnych pochodnych tokoferolu.
W artykule Newerly-Guz przedstawiono pomiarów barwy kurkumy w proszku oraz su-chych korzeni. Wykazano wysoką aktywność przeciwutleniającą kurkumy. Stwierdzono że, pochodzenie próbek kurkumy ma wpływ na takie wyróżniki jakościowe jak całkowita zawar-tość polifenoli i aktywność przeciwutleniająca.
Określenie zawartości olejku eterycznego w owocach kminku zwyczajnego stanowi przedmiot badań Huzar i Wodnickiej. W badaniach składu destylatów z parą wodną wykorzy-stano chromatografię cieczową z detektorem mas. Stwierdzono, że głównymi składnikami otrzymanego olejku są monoterpeny, utlenione formy monoterpenów oraz seskwiterpeny.
W kolejnej pracy Paszczyk i Brandt omawiają wyniki oznaczania zawartości kwasu lino-lowego o wiązaniach sprzężonych (CLA) w kefirach świeżych i przechowywanych. W ozna-czeniach wykorzystano metodę chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyj-nym. Wykazano, że przechowywanie kefirów w temperaturze 8oC przez 21 dni powoduje istotne obniżenie zawartości CLA.
Celem badań Sawickiej i współautorów była ocena wpływu technologii uprawy na zróżni-cowanie cech użytkowych bulw wczesnych odmian ziemniaka oraz wytwarzanych z nich frytek. Wykazano, że reakcja badanych odmian na zastosowane technologie uprawy była uzależniona od odmiany ziemniaka. Stwierdzono, że nawożenie wysokimi dawkami azotu obniża jakość frytek poprzez pogorszenie barwy, konsystencji, smaku i zapachu oraz wzrost ich oleistości.
W kolejnej pracy Syguła-Cholewińska i Sawoszczuk omawiają nowoczesne metody moni-toringu zagrożenia mikrobiologicznego w archiwach i muzeach. Opisano szybkie nieinwazyj-ne metody detekcji obecności mikroorganizmów opartych na technikach niehodowlanych. Przedstawiono zastosowanie metody GC-MS i analizy profilu lotnych związków organicznych (MVOC’s) emitowanych przez grzyby pleśniowe w trakcie ich rozwoju na materiałach zabyt-kowych.
Tematyka kolejnego artykułu dotyczy wielowarstwowych tulei papierowych, które mogą być stosowane jako wsporniki do nawijania różnego rodzaju taśm, folii, włókien, kabli, etykiet oraz wielu innych materiałów jako materiału opakowaniowego oraz w budownictwie jako szalunki do wytwarzania słupów betonowych. W artykule tym Siuda i Zieliński przedstawią wyniki badań własnych dotyczących właściwości wytrzymałościowych papierowych tulei wytworzonych z różnej liczby warstw papieru o różnej gramaturze.
W artykule Śliwy i współautorów przedstawiono wyniki badań stabilności flawonoidów w ekstraktach z kwiatów czarnego bzu otrzymanych metodą ekstarkcji micelarnej z zastoso-waniem białek serwatkowych jako eluentu. Stwierdzono, że tak otrzymane ekstrakty wykazują wysoką stabilność. Proponowana metoda pozwala na wyeliminowanie etoksylatów w procesie ekstrakcji.
W kolejnej pracy Seweryn i współautorzy przedstawiają wyniki badań dotyczących oceny bezpieczeństwa stosowania płynów do ręcznego mycia naczyń wytworzonych z dodatkiem ekstraktów z roślin jagodowych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2. Stwier-dzono, że obecność badanych ekstraktów roślinnych w płynach do ręcznego mycia naczyń znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa ich stosowania i przypisuje się zmniejszaniu stężenia wolnych monomerów surfaktantów w kąpieli myjącej.
Klimaszewska i współautorki przedstawiają wyniki badań preferencji konsumentów doty-czących produktów czyszczących typu „heavy duty”. Wyniki badań przeprowadzonych na terenie Mazowsza wskazują, że cechami jakościowymi tych produktów, które wpływają na ich wybór, są: skuteczność, jakość i reklama.
W ostatniej pracy Cholewa-Wójcik przedstawia wyniki badań zmian właściwości użytko-wych materiałów opakowaniowych, jakie występują w procesie ich starzenia. Autorka przed-stawia wyniki badań wytrzymałościowych folii opakowaniowych oraz wybranych tworzyw sztucznych w warunkach przyspieszonego starzenia. Uzyskane wyniki badań pozwoliły Au-torce na zaproponowanie równań służących do prognozowania zmian wybranych parametrów jakościowych badanych folii opakowaniowych jako funkcję czasu.
Czterdziesty ósmy numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej informację o funkcjach jakie w wyniku przeprowadzonych wyborów zajmą przedstawiciele towaroznawstwa we władzach wyższych uczelni w kadencji 2016– –2020.


Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Redaktor TPJ
Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

 

 

 

Dodatkowe informacje