Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

SENSORYCZNA ANALIZA OPISOWA HANDLOWYCH KLAROWNYCH I MĘTNYCH SOKÓW JABŁKOWYCH

 

 

 

Słowa kluczowe:

sensoryczna analiza opisowa, wydajność panelu sensorycznego, ANOVA, sok jabłkowy.

Streszczenie
Sensoryczna analiza opisowa stanowi najbardziej zaawansowane, elastyczne i użyteczne narzędzie stosowane w badaniach sensorycznych. Umożliwia jakościowe i ilościowe opisanie sensorycznych właściwości produktu przez przeszkolony panel oceniających. Poziom spraw-ności panelu powinien być kontrolowany i oceniany, aby w oparciu o uzyskane dane podej-mować właściwe decyzje badawcze i biznesowe.
Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi statystycznych do oceny różnic pomię-dzy produktami jest analiza wariancji (ANOVA). Wyniki analizy wariancji umożliwiają rów-nież ocenę wrażliwości sensorycznej oceniających, powtarzalność ich ocen oraz zgodność ocen pomiędzy panelistami. Wyniki profilowania sensorycznego komercyjnych soków jabł-kowych wykazały dużą zmienność w ich jakości sensorycznej. Największe zróżnicowanie zaobserwowano w wyglądzie i smaku soków mętnych. Jakość soków mętnych oceniono wy-żej od jakości soków klarownych, najwyżej oceniono jakość soku tłoczonego na zimno, natu-ralnie mętnego. Analiza wariancji potwierdziła zgodność ocen pomiędzy panelistami dla pra-wie wszystkich ocenianych atrybutów. Zastosowanie oceny sprawności panelu sensorycznego umożliwiło identyfikację jego słabości. Rekomenduje się odpowiednie szkolenie oceniających oraz zastosowanie materiałów referencyjnych dla wszystkich deskryptorów sensorycznych w celu poprawy sprawności panelu sensorycznego.

Katarzyna WŁODARSKA, Ewa SIKORSKA
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Towaroznawstwa
Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

 

 

 

Dodatkowe informacje