OBLICZANIE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PODZIAŁU ANIONOWYCH I AMFOTERYCZNYCH SURFAKTANTÓW POMIĘDZY n-OKTANOL I WODĘ

  • Drukuj

 

 

 

Słowa kluczowe: 

surfaktanty, współczynnik podziału, toksyczność, środowisko.

Streszczenie

W pracy opisano szczegółowo obliczeniową metodę przewidywania wartości liczbowych logarytmu współczynnika podziału (log KO/W) pomiędzy n-oktanol i wodę do różnych grup anionowych i amfoterycznych surfaktantów. Ta metoda, która została zaproponowana przez Leo i Hanscha dla surfaktantów anionowych i niejonowych została rozszerzona również na surfaktanty amfoteryczne poprzez zastosowanie poprawek pierwotnie proponowanych przez Robertsa i in. dla surfaktantów kationowych.  W pracy porównano obliczone wartości współczynnika log KO/W dla surfaktantów anionowych i amfoterycznych z danymi eksperymentalnymi opublikowanymi w literaturze. Stwierdzono, że metoda obliczeniowa zastosowana w tej pracy dla surfaktantów anionowych i amfoterycznych prowadzi do liczbowych wartości współczynnika log KO/W, które są w bardzo dobrej zgodności z odpowiednimi wartościami doświadczalnymi.

Ryszard ZIELIŃSKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej