Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PRZEDMOWA

 

 

 

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w pierwszych dniach lipca 2017 roku oddajemy do rąk Państwa – naszych czytelników – pięćdziesiąty drugi numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując próby rozszerzenia grona naszych czytelników, wszystkie artykuły publikujemy w angielskiej wersji językowej. Jednocześnie przypominamy, że obecnie redakcja kwartalnika przyjmuje do publikacji artykuły przygotowane wyłącznie w języku angielskim. Tak jak poprzednio, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod adresem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl. Ponadto obecnie na stronie internetowej dostępne są w formule open-access pełne wersje wszystkich artykułów opublikowane na łamach naszego czasopisma do roku 2016 włącznie. Na początku kwietnia 2017 roku grono polskich towaroznawców opuścił na zawsze  prof. UEK dr hab. Stanisław Pfeifer – wielce zasłużony pracownik naukowy Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obecne wydanie naszego czasopisma otwiera wspomnienie przybliżające postać Pana Profesora.  Zagadnienie bezpieczeństwa żywności może być rozpatrywane na wielu płaszczyznach  i w ramach różnych dziedzin życia. Można mówić o technologicznych, medycznych, ekonomicznych czy prawnych  aspektach bezpieczeństwa żywności. Serię 13 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma otwiera praca Żuchowskiej-Grzywacz dotycząca aspektów prawnych bezpieczeństwa żywności. Praca ta stanowi próbę analizy pojęcia bezpieczeństwa żywności w kontekście obowiązujących aktów prawnych oraz wybranych poglądów doktryny w zakresie jej definiowania i interpretowania.  W wielu współczesnych badaniach z zakresu towaroznawstwa jest widoczna orientacja na konsumenta, przy czym koncentruje się ona przede wszystkim na potrzebach nabywcy. W kolejnej pracy Samotyja opisuje scenariusze obrazujące ideę prokonsumencką w badaniach dotyczących trwałości żywności. Autorka przedstawia model szacowania trwałości żywności oparty na prawdopodobieństwie odrzucenia produktu. Model ten łączy obiektywne wyniki badań analitycznych z subiektywnym kryterium akceptacji konsumenckiej. Przedmiotem kolejnej pracy jest towaroznawcza analiza suplementów dla sportowców. Stosując metodę rejestracji widm absorpcyjnych w bliskiej podczerwieni oraz zaawansowane metody statystycznej analizy uzyskanych wyników Wójcicki zidentyfikował trzy główne typy suplementów dla tej grupy konsumentów obecnych na polskim rynku. Są nimi: białko, kreatyna oraz BCAA. Na podstawie uzyskanych wyników autor stwierdza, że spektroskopia w bliskiej podczerwieni może stanowić obiecującą metodę oceny jakości suplementów dla sportowców.  Herbata stanowi jeden z najczęściej spożywanych napojów. W jej składzie można znaleźć wiele składników o właściwościach prozdrowotnych. Karwowska i Śmiechowska omawiają towaroznawcze aspekty suplementów diety zawierających herbatę. Stwierdzono, że do wytwarzania suplementów diety najczęściej stosuje się ekstrakty herbaty pu-erh, zielonej i czarnej oraz  polifenole obecne w herbacie. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że nie wszystkie suplementy diety zawierające w swoim składzie herbatę są prawidłowo oznakowane, a nadmiar zawartych na nich informacji powoduje, że etykiety stają się mało przystępne i nieczytelne dla konsumenta.  W kolejnej pracy Banach i współautorzy przedstawiają wyniki badań dotyczące oceny składu chemicznego i właściwości przewodnościowych ziaren różnych gatunków zbóż. Wykazano, że istnieją statystycznie istotne korelacje pomiędzy takimi parametrami elektrycznymi ziaren różnych zbóż jak impedancja i admitancja a ich składem chemicznym, głównie zawartością skrobi i lipidów. Obserwacje te stwarzają możliwość wykorzystania pomiarów właściwości przewodnościowych do rozróżniania gatunków i odmian zbóż. Przedmiotem badań Korzeniowskiej-Ginter i współautorów jest ocena smakowitości oraz parametrów barwy syropów sporządzonych z różnych gatunków malin. W pracy badano syropy przygotowane w warunkach domowych oraz dostępne w handlu. Na podstawie przeprowadzonych badań smakowitości oraz parametrów barwy stwierdzono, że syropy otrzymane przez wyciskanie charakteryzowały się lepszą smakowitością niż te  otrzymane przy użyciu sokownika. Jednym z bardzo popularnych w ostatnim czasie suplementów żywnościowych są preparaty bazujące na zielonych liściach młodego jęczmienia, które stanowią bogate źródło ważnych mikroelementów, prowitamin, witamin i naturalnych przeciwutleniaczy. Kiewlicz i Malinowska przedstawiają wyniki badań własnych dotyczące wpływu składu układów rozpuszczalników na skuteczność ekstrakcji przeciwutleniaczy ze sproszkowanych liści młodego jęczmienia. Stwierdzono, że spośród stosowanych układów rozpuszczalników najwyższą aktywność przeciwutleniającą wykazują ekstrakty sproszkowanych liści młodego jęczmienia uzyskane przy użyciu mieszaniny wody i glikolu propylenowego użyte w proporcji 2:1. Przedmiotem badań Foltyniewicza i współautorów jest aktywność pzreciwrodnikowa cydrów. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zawartości związków fenolowych oraz aktywności przeciwrodnikowej kilku cydrów wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych oraz próbek cydrów dostępnych na rynku. Stwierdzono, że zawartość związków fenolowych zależy głównie od rodzaju surowców użytych do ich wytworzenia. Stwierdzono, że pod względem właściwości przeciwrodnikowych cydry wytworzone w warunkach laboratoryjnych nie ustępują cydrom dostępnym w handlu. Jednocześnie zaobserwowano, że oznaczona zawartość związków fenolowych w próbkach badanych cydrów nie koreluje z ich aktywnością przeciwrodnikową.  W kolejnej pracy Żywica i współautorzy przedstawiają wyniki badań własnych zmierzające do określenia wyróżników jakości soku jabłkowego Autorzy poszukują zależności pomiędzy zawartością składników mineralnych oraz suchą masą soku jabłkowego a jego przewodnościowymi parametrami elektrycznymi. Stwierdzono, że większej zawartości składników mineralnych badanych soków odpowiadają mniejsze wartości impedancji i rezystancji. Jednocześnie zaobserwowano, że większej zawartości składników mineralnych odpowiadają wartości admitancji i konduktancji. Przedmiotem badań Michalskiej i Maleszki jest zagadnienie użyteczności wyrobu i metody jej weryfikacji. Na podstawie analizy testów konsumenckich w pracy omówiono użyteczność wyrobów tekstylnych oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Ponadto przeprowadzono analizę i ocenę wyników badań przydatności użytkowej przeprowadzonych w ramach procesu certyfikacji wyrobu przez jednostkę zewnętrzną dla wybranej grupy artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że poziom jakości funkcjonalnej badanych wyrobów poprawił się w wyniku uwag uwzględnionych przez producentów.  W pracy Banaszczyk i współautorów przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny mikrobiologicznej higieny urządzeń stosowanych do automatycznego zmywania naczyń. Celem badań było określenie przeżywalności mieszaniny środowiskowych gatunków rodzaju  Bacillus podczas cyklu modelowego zmywania w zmywarce automatycznej oraz zdolności tychże mikroorganizmów do zasiedlania powierzchni elementów konstrukcyjnych zmywarki. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że niektóre gatunki środowiskowe z rodzaju Bacillus mogą stać się obiecującymi składnikami środków do zmywania w zmywarkach automatycznych stosowanymi w celu poprawy bezpieczeństwa mikrobiologicznego i stabilności mikroflory zmywarek. 

Tematyka ostatniej pracy dotyczy zagadnienia oceny wiedzy konsumentów na temat środków konserwujących z grupy parabenów, które są obecne w wielu wyrobach kosmetycznych. Szkiel i Walkusz przedstawiają wyniki przeprowadzonych badań ankietowych na ten temat. W pracy stwierdzono, że wiedza konsumentów na temat bezpieczeństwa parabenów jest niewielka, a informacje na temat kosmetyków konsumenci czerpią głównie ze źródeł internetowych. Autorki wskazują także, że większość konsumentów nie jest zainteresowana informacjami zawartymi na etykiecie kosmetyku, a informacje dotyczące zawartości parabenów w składzie kosmetyku nie mają dla badanych konsumentów większego znaczenia, zwłaszcza dla podejmowanych przez nich decyzji zakupowych. Pięćdziesiąty drugi numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej informacje o kolejnej konferencji towaroznawczej organizowanej przez Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która odbędzie się 8–10 listopada 2017 roku w Krakowie.


Życzę Państwu przyjemnej lektury.


Redaktor TPJ prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

 

 

 

Dodatkowe informacje