Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

AKTYWNOŚĆ PRZECIWRODNIKOWA CYDRÓW

 

 

 

Słowa kluczowe: 

cydr, wolne rodniki, antyutleniacze, kinetyka. 

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zawartości związków fenolowych oraz aktywności przeciwrodnikowych kilku próbek cydrów obecnych na polskim rynku. Aktywność przeciwrodnikową cydrów określono stosując spektrofotometryczną metodę oznaczania zawartości związków fenolowych oraz pomiar kinetyki procesu wygaszania rodnika DPPH• przez różne objętości próbek. Stwierdzono, że na podstawie wykresu doświadczalnych wartości początkowej szybkości procesu wygaszania rodnika DPPH• wykreślonych jako funkcji stężenia próbek można określić względną aktywność przeciwrodnikową przeciwutleniaczy o tych samych stężeniach. Stwierdzono, że zawartość związków fenolowych oznaczona w próbkach badanych cydrów nie koreluje z ich aktywnością przeciwrodnikową. 

Michał FOLTYNIEWICZ, Justyna KIEWLICZ, Ryszard ZIELIŃSKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa,  Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej 

 

 

 

Dodatkowe informacje