Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PRZEDMOWA

 

 

 

 

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długotermi­nowym planem wy­dawniczym w pierwszych dniach października 2017 roku odda­jemy do rąk Państwa – na­szych czy­­tel­ni­ków – pięćdziesiąty trzeci numer kwartalnika Towaroznawcze Pro­­blemy Ja­ko­­ści (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując pró­by rozszerzenia grona naszych czytelników wszystkie artykuły publikujemy w angielskiej wersji języko­wej. Jednocześnie przypomina­my, że obecnie redakcja kwartalnika przyjmuje do publikacji artykuły przygotowane wyłącznie w języku angielskim. Tak jak poprze­d­nio, każdy artykuł zawiera ob­szerne streszczenie zarówno w języku polskim jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac opublikowanych na ła­­mach kwartal­nika w obydwu wersjach językowych do­stępne są rów­­nież na stro­nie interneto­wej naszego czasopisma pod następującym adre­sem: http://www.tpj.uni­wer­sytetradom.pl. Ponadto, obecnie na stronie internetowej dostępne są w formule open-access pełne wersje wszystkich artykułów opublikowane na łamach naszego czasopisma do roku 2016 włącznie.

Serię 15 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma otwiera praca Janiszewskiego dotycząca jakości portfeli kredytowych. Analizowano wskaźnik kredytów zagrożonych w przypadku zagregowanych portfeli kredytów dla gospodarstw domowych, konsumenckich i hipotecznych w polskim sektorze bankowym. Wyniki porównano z prognozami makroekonomicznymi instytucji nadzorczych., potwierdzając użyteczność wskaźnika jako determinanty jakości portfela kredytowego.

Kolejna praca Niewczas-Dobrowolskiej dotycząca czynników wpływających na zachowanie konsumentów oraz ich postawy wobec nowości na rynku żyw­ności. Dzięki wyróżnieniu pewnych cech zachowań konsumentów można ich pogrupować w pewne typy. W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród stu­dentów trzech polskich wyższych uczelni. Stwierdzono, iż studenci charakteryzują się niską postawą braku akceptacji nowości wśród żywności.

W kolejnej pracy Żywica i współautorzyomawiają zagadnienie roli techniki i technologii w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności W pracy podkreślono, że jakość żywności może być kreowana przez wykorzystanie odpowiednich urządzeń technicznych stosowane podczas pozyskiwania surowców roślin­nych i zwierzęcych, podczas różnych zabiegów utrwalania żywności z wykorzysta­niem niskich oraz wysokich temperatur. Jednocześnie Autorzy wskazują na czynniki technologiczne, które mogą obniżyć jakość żywności.

Jednym z czynników określających poziom bezpieczeństwa żywności są informacje o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń mikrobiologicznych. W pra­cy Tichoniuk omawia rozwijane obecnie szybkie alternatywne metody detekcji tej grupy za­nieczyszczeń żywności oparte na technikach sensorowych służących do oceny zmian właściwości elektrycznych środowiska, w którym rozwijają się drobno­ustroje, wykorzystujących sensory do wykrywania obecności mikroorganizmów lub produktów ich metabolizmu oraz biosensory hybrydyzacji kwasów nukleinowych rozpoznających sekwencje specy­ficz­ne dla patogenów. W artykule zaprezentowano możliwości biosensora należącego do tej ostatniej grupy.

W kolejnej pracy Palka i Kaczmarczyk przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących oceny jakości sor­betów trus­kawkowych dostępnych na polskim rynku. Przedstawiono wyniki badań parametrów fizykochemicznych oraz wyniki oceny sensorycznej. Stwierdzono duże zróżnicowanie badanych sorbetów pod względem wyróżników fizyko­chemicznych oraz organoleptycznych.

Herbata stanowi jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie. Przedmiotem kolejnej pracy jest ocena jakości herbat czarnych dokonana na podstawie pomiarów ich właściwości higroskopowych. Stosując metodę statyczną Rusz­kowska i Dmowski stwierdzili, że wyższą trwałością przechowalniczą charakteryzowały się herbaty z Indonezji i Sri Lanki, co prawdopodobnie jest wynikiem różnic w mikrostrukturze powierzchni surowca herbacianego z tego regionu oraz parametrami procesu jego suszenia.

Krochmal-Marczak i współautorzy przedstawiają wyniki badań własnych dotyczących właściwości kulinarnych kilku odmian zie­m­niaków uprawianych w systemie ekologicznym. Stwierdzono, że bulwy tych ziemniaków charakteryzują się bardzo do­b­rym cechami sensorycznymi i odpornością na ciemnienie miąższu surowego i po ugotowaniu. Wykazano, że przechowywanie bulw przyczynia się do pogorszenia cech sensorycznych oraz zwiększa tendencję do rozgotowywania się i ciemnienia bulw surowych a także bulw ugotowanych.

W kolejnej pracy Knot i Kędzior omawiają zagadnienie akceptacji innowacyjnych wyrobów cukierniczych przez konsumentów. W pracy badano wpływ dotychczasowych doświadczeń kulinarnych konsumentów na zdolność do akceptacji nietypowych produktów żywnościowych. Autorzy wydzielili spośród konsumentów na dwie grupy: tych o nietypowych doświadczeniach kulinarnych i osoby bez takich doświadczeń. Stwierdzono, że pierwsza grupa osób w większym stopniu jest skłonna zaakceptować innowacyjne wyroby cukiernicze testowane podczas opisywanych w pracy badań.

Kolejne dwie prace dotyczą zagadnienia trwałości żywności. W pierwszej z nich Pakhomova i Tkachenko omawiają wpływ rodzaju stosowanego opakowania na zachowanie jakości przechowywanych produktów. W pracy omówiono wpływ różnych opakowań na zapewnienia jakości produktów na przykładzie różnych opakowań do nowych wafli. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych zaproponowano możliwości przewidywania ich trwałości tych wyrobów.

Tematem drugiej z nich jest ocena stopnia zepsucia ryb w opakowania. W tym celu Cierpiszewski, Tichoniuk i Radomska przedstawiają wyniki badań własnych do­tyczących możliwości zastosowanie innowacyjnego rozwiązania w postaci nowe­go chemicznego wskaź­nika, którego zadaniem jest ciągłe monitorowanie zmian świeżości ryb pakowanych. W wyniku przeprowadzonych badań skorelowano ak­tywność opracowanego wskaźnika świeżości ryb z właściwościami sen­so­­rycznymi prze­cho­w­y­wanych produktów oraz stopniem ich skażenia mikrobiologicznego.

Kurp i współautorzy prezentują wyniki badań własnych dotyczących jakości ketchupów dostępnych w handlu detalicznym. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów różnych wskaźników fizykochemicznych oraz oceny sensorycznej ketchupów. Wykazano, że badane ketchupy różniły się pod względem wskaźników sensorycznych oraz barwy i jej parametrów, zawartości wody, zawartości likopenu oraz ka­rotenoidów ogółem.

Przedmiotem badań Żak i współautorów jest zagadnienie jakości i autentyczności miodu. W pracy badano barwę miodu na drodze oceny sensorycznej oraz stosują metodę spektrometrii refleksyjnej Minolta Chromameter. Ponadto, dokonano porównania wpływu tła (białe, szare, czarne), na dokładność otrzymywanych wyników pomiarów. Na podstawie analizy 24 próbek miodów polskich o różnym pocho­dzeniu botanicznym stwierdzono, że poszczególne odmiany miodów różnią się barwą w sposób istotny.

Kolejne dwie prace dotyczą oceny wybranych wyróżników jakości wyrobów kosmetycznych. W pierw­szej z nich Turek omawia możliwości wykorzystania mo­dyfikacji barwy kremów kosmetycznych w kreowaniu pozytywnego odbioru jakości wyrobu. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu konsumenckiego, w którym najpierw kremy poddano ocenie sensorycznej a następnie tym produktom, które zo­stały najniżej ocenione zmieniono barwę w taki sposób, aby była ona zbliżona do barwy produktów najwyżej ocenionych. Okazało się, że tak zmodyfikowane kremy kosmetyczne otrzymały wyższe oceny sensoryczne.

W drugiej z nich Kamińska i Zieliński przedstawiają wyniki badań własnych dotyczących właściwości reologicznych i kosmetycznych żeli kosmetycznych o różnej zawartości soku z aloesu. Zaobserwowano, że pod względem reologicznym badane żele z dodatkiem soku z aloesu wykazują właściwości układów pseudoplastycznych. Stwierdzono, że dodatek soku z aloesu do żeli kosmetycznych pro­­wadzi do poprawy niektórych parametrów sen­sorycznych żeli takich jak rozprowadzal­ność żelu na skórze oraz stopień wygładzenia skóry. Stwierdzono także wzrost wartości wska­źników korneometrycznych i tewametrycznych.

W ostatniej pracy Wolak i Zając przedstawiają wyniki badań eksploatacyjnych olejów silnikowych. Autorzy określali zmiany lepkości dynamicznej ole­jów silnikowych występujące podczas rzeczywistej eksploatacji silników spalinowych. Stwier­dzono, że uzyskane wy­niki mogą być pomocne przy podejmowania racjonalnych decyzji doty­czących okresu eksploatacji stosowanych olejów silnikowych.

 

Pięćdziesiąty trzeci numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Infor­ma­cje TPJ”. Zamieszczono w niej informacje o kolejnej konferencji towaroznawczej, która odbędzie się w Radomiu w dniach 11-13 czerwca 2018 roku.

 

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

 

Redaktor TPJ

Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

 

 

 

 

Dodatkowe informacje