Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PRZEDMOWA

 

 

 

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w pierwszych dniach stycznia 2018 roku oddajemy do rąk Państwa – naszych czytelników – pięćdziesiąty czwarty numer kwartalnika „Towaroznawcze Problemy Jakości” (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując próby rozszerzenia grona naszych czytelników wszystkie artykuły publikujemy w angielskiej wersji językowej. Jednocześnie przypominamy, że obecnie redakcja kwartalnika przyjmuje do publikacji artykuły przygotowane wyłącznie w języku angielskim. Tak jak poprzednio, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac opublikowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod adresem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl. Ponadto obecnie na stronie internetowej dostępne są w formule open-access pełne wersje wszystkich artykułów opublikowane na łamach naszego czasopisma do roku 2016 włącznie. Serię 12 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma otwierają dwa dotyczące zagadnień jakości środowiska. Pierwsza praca dotyczy innowacji technologicznych związanych z realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju. Adamczyk przedstawił innowacje technologiczne związane z recyklingiem koncentratów cynku w zakładach produkcyjnych. W pracy poddano analizie proces recyklingu koncentratu cynku z odpadów w zmodyfikowanym procesie przewałowym Waelza. Omówiono problemy klasyfikacji uzyskiwanego w tym procesie pełnowartościowego koncentratu cynku w świetle przepisów Ustawy o odpadach oraz rejestracji REACH. W drugiej pracy Jachimowski omawia zagadnienie jakości wody pitnej dostarczanej siecią wodociągową miasta Krakowa. Na podstawie analizy kilkuletnich danych doświadczalnych stwierdzono, że jakość wody zależy w głównym stopniu od źródła jej pochodzenia. Wykazano, że średnie miesięczne wartości dostępnych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody pitnej w Krakowie w badanym okresie 2011–2014 spełniają wymogi obowiązujących norm krajowych oraz europejskich. Przedmiotem kolejnego artykułu jest zagadnienie jakości sody kalcynowanej i obecnych w niej zanieczyszczeń. Wójcicki badał korelację pomiędzy tymi zanieczyszczeniami a widmami sody wykonanymi w bliskiej podczerwieni, stosując do analizy modeli regresji PLS oraz PCR. W pracy stwierdzono, że zaproponowana metoda spektroskopii NIR z wykorzystaniem omówionych modeli regresji może stanowić nowe obiecujące podejście w zakresie metodyki oceny jakości wytwarzanej sody kalcynowanej.  W kolejnej pracy Jarossová przedstawia wstępne wyniki badań własnych dotyczące postaw słowackich konsumentów w odniesieniu do żywności funkcjonalnej. Autorka analizuje wybrane zachowania zakupowe konsumentów względem żywności funkcjonalnej. W pracy stwierdzono, że słowaccy konsumenci kupują żywność funkcjonalną głównie w celu zapobiegania chorobom ze względów zdrowotnych oraz ze względu na jej smak. Czynnikiem ograniczającym te zakupy jest według Autorki wyższa cena żywności konwencjonalnej w porównaniu z cenami produktów tradycyjnych. Ocena jakości sensorycznej jaj pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej stanowi przedmiot badań Witt i Śmiechowskiej. Na podstawie badań przeprowadzonych w grupie konsumentów z zastosowaniem pięciopunktowej skali jakości wyróżników jakościowych Autorki stwierdzają, że wyższą atrakcyjnością sensoryczną charakteryzują się jaja ekologiczne. Kawa stanowi jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie. Jednym z charakterystycznych składników kawy oprócz związków polifenolowych z grupy kwasów chlorogenowych jest kofeina. Przedmiotem kolejnej pracy jest ocena zawartości kofeiny w kawach różnych gatunków. Stosując metodę spektrofotometryczną, Dankowska i Kowalski badali zależność pomiędzy sposobem zaparzania kawy a zawartością kofeiny w sporządzonych naparach. Stwierdzono, że najwyższą zawartością kofeiny charakteryzują się napary przygotowane sposobem ciśnieniowym niż napary sporządzone sposobem zwykłym. Kombucha jest nowowoczesnym napojem przygotowywanym na bazie fermentowanej herbaty. Ocena jakości tego napoju stanowi przedmiot badań empirycznych Jakubowskiego i Śmiechowskiej. W pracy przedstawiono wyniki badań własnych autorów dotyczące charakterystyki fizykochemicznej tego produktu. Wykazano, że kombucha jest naturalnym napojem o niskiej wartości pH, który stanowi bogate źródło przeciwutleniaczy, polifenoli, kwasów organicznych, witaminy C oraz witamin  z grupy B. Stwierdzono, że kombucha może być uznana za interesujący produkt charakteryzujący się wysokim potencjałem rynkowym.  Badania jakości wina, a zwłaszcza smaku, wymagają nie tylko wysokiej wrażliwości sensorycznej, ale także ogromnego doświadczenia testera. Brodnicka i Szpakowska podjęły próbę sprawdzenia, czy metody instrumentalne pozwolą obiektywne na rozróżnienie smaku czerwonych win wytrawnych pochodzących z polskich i francuskich winnic. W tym celu testowano możliwości zastosowania potencjometrycznego sensora smaku z elektrodami typu ASSE. W pracy stwierdzono, że opisany nowy sensor może być używany do rozróżniania win czerwonych z polskich i francuskich winnic. Kolejne dwie prace dotyczą jakości kosmetyków. W pierwszej z nich Malinowska i Kujałowicz dokonują analizy oferty rynkowej kosmetyków przeciwzmarszczkowych przeznaczonych do pielęgnacji skóry dojrzałej. W pracy oszacowano zakres zastosowania składników aktywnych, naturalnych olejów i ekstraktów w produktach przeciwzmarszczkowych oraz podział wszystkich analizowanych kosmetyków ze względu na ich przeznaczenie kosmetyczne, grupy wiekowe i zakresy ich cen półkowych.  W drugiej z nich Utracik i Zieliński przedstawiają wyniki badań własnych dotyczące właściwości kremów kosmetycznych zawierających oleje z wiesiołka dwuletniego i czarnuszki siewnej. W pracy omówiono wyniki badań właściwości reologicznych i kosmetycznych otrzymanych kremów. Stwierdzono, że wszystkie badane kremy kosmetyczne wytworzone z dodatkiem stosowanych olejów roślinnych są układami rozrzedzanymi ścinaniem, które wykazują właściwości reologiczne charakterystyczne dla płynów niebinghamowskich. Wykazano, że obecność oleju z czarnuszki siewnej w składzie fazy tłuszczowej kremu kosmetycznego prowadzi do poprawy takich parametrów sensorycznych jak natłuszczenie, rozprowadzalność kremu skórze oraz stopień wygładzenia skóry. Przedmiotem dwóch ostatnich prac są surfaktanty i ich właściwości. W pierwszej z nich Wieczorek i współautorzy omawiają aktywność przeciwdrobnoustrojową otrzymanych przez tych autorów nowych surfaktantów amfoterycznych należących do sulfobetain. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych wykazano, że otrzymane sulfobetainy charakteryzują się wysoką aktywnością antybakteryjną. Stwierdzono, że obserwowana aktywność antybakteryjna zależy nie tylko od długości hydrofobowego łańcucha alkilowego, ale także od struktury części hydrofilowej  cząsteczki surfaktantu. W drugiej z nich Szutowska i Gwiazdowska poszukują nowych biosurfaktantów wykazujących właściwości emulgujące, co może znaleźć zastosowanie do likwidacji skutków rozprysku ropy naftowej. Autorki omawiają wyniki własnych badań przesiewowych bakterii kwasu mlekowego, będących potencjalnymi producentami biosurfaktantów. Doświadczalnie wykazano, że bakterie fermentacji mlekowej wyizolowane z przewodów pokarmowych zwierząt monogastrycznych są zdolne do syntezowania biosurfaktantów. Stwierdzono, że tak uzyskane mikrobiologiczne środki powierzchniowo czynne mogą być zastosowane jako alternatywa w stosunku do konwencjonalnych antybiotyków dla świń i drobiu. Pięćdziesiąty czwarty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej informacje o osobach, które w 2017 roku poświęciły część swojego czasu na dokonanie recenzji licznych prac proponowanych do publikacji na łamach naszego czasopisma „Polish Journal of Commodity Science”. W tym miejscu wszystkim naszym Recenzentom w imieniu redakcji składam serdeczne słowa podziękowania za ogromny trud włożony w przygotowanie recenzji oraz konstruktywne uwagi, co pozwoliło na podniesienie jakości publikowanych na naszych łamach artykułów. 
 
 
Życzę Państwu przyjemnej lektury.
 
Redaktor TPJ prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

 

 

 

Dodatkowe informacje