Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OCENA JAKOŚCI WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA KRAKOWA

Słowa kluczowe: 

woda pitna, jakość wody, sieć wodociągowa, analiza laboratoryjna.

Streszczenie

Istnieje poważne ryzyko przenoszenia drobnoustrojów patogennych i oportunistycznie patogennych przez systemy dystrybucji wody. Problem w tym przypadku może dotyczyć: źródeł zaopatrzenia w wodę dla wodociągów, poszczególnych etapów uzdatniania, a także wody w sieci wodociągowej w różnej odległości od zakładów uzdatniania. Natomiast obecność chemicznych domieszek wody w odróżnieniu od zanieczyszczeń bakteriologicznych wywołuje negatywny wpływ na zdrowie człowieka dopiero po pewnym czasie ich ekspozycji. W pracy przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne, które zostały przeprowadzone dla wybranych wskaźników jakości wody wodociągowej. Monitoring kontrolny obejmował okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r. Wartości parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych zostały porównane z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W analizie rozpatrzone zostały strefy zaopatrywania miasta wodami produkowanymi w czterech krakowskich Zakładach Uzdatniania Wody. Wybór 29 punktów poboru w całym obszarze zasilania umożliwił porównanie jakości wody pod względem eksploatacyjnym i technologicznym.  Oceniając jakość wody doprowadzanej do sieci wodociągowej miasta Krakowa, należy stwierdzić, że średnie miesięczne analizowanych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych w badanym okresie spełniają wymogi norm krajowych oraz europejskich. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepszą jakością cechowały się wody produkowane przez ZUW Raba – najniższe wartości wskaźników fizykochemicznych w porównaniu z pozostałymi zakładami.

Artur JACHIMOWSKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, 

Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

Dodatkowe informacje