Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

AKTYWNOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA SURFAKTANTÓW SULFOBETAINOWYCH

Słowa kluczowe: 

sulfobetaina, surfaktanty, aktywność przeciwdrobnoustrojowa. 

Streszczenie

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne, a także utrzymanie właściwej higieny i czystości to problemy, którymi zajmuje się literatura fachowa. Studia literaturowe wskazują, że zauważalna jest potrzeba uzyskania nowych związków o wysokiej aktywności antybakteryjnej. Jest to ściśle związane z faktem zwiększonej odporności patogennych bakterii i grzybów na różne antybiotyki. Problem ten ma charakter ogólnoświatowy. Jednym z rozwiązań może być synteza nowych związków powierzchniowo czynnych. Działania przeciwbakteryjne i przeciwgrzy biczne związków powierzchniowo czynnych są jedną z najbardziej pożądanych cech tych substancji. Najbardziej znanymi surfaktantami, które wykazują taką aktywność, są czwartorzędowe związki amoniowe. Uważa się, że ta grupa substancji wykazuje największe działanie antagonistyczne wobec bakterii Gram-ujemnych, grzybów i drożdży. Jednakże dane literaturowe wskazują, że także surfaktanty należące do sulfobetain mogą być bardzo dobrymi środkami antyseptycznymi.  Przedstawione w pracy dane wykazały, że sulfobetainy charakteryzują się wysoką aktywnością antybakteryjną. Porównanie aktywności sulfobetian z aktywnością komercyjnie stosowanych związków powierzchniowo czynnych wskazała, że w wielu przypadkach sulfobetainy są lepszymi środkami antyseptycznymi. Obserwowana aktywność sulfobetain wobec bakterii Gram-dodatnich jest wyższa niż wobec Gram-ujemnych. Ponadto aktywność ta zależy nie tylko od długości hydrofobowego łańcucha alkilowego, ale także od struktury hydrofilowej głowy surfaktantu. Te same wnioski sformułowano przy analizowaniu działania sulfobetain wobec grzyba Candida Albicans.
 
Daria WIECZOREK, Dobrawa KWAŚNIEWSKA 

Universytet Ekonomiczny w Poznaniu,

Wydział Towaroznawstwa, 

Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej 

Ying-Lien CHEN, Tang-Long SHEN

National Taiwan University Department of Plant Pathology and Microbiology

Dodatkowe informacje