Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

DOJRZAŁOŚĆ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI A OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI WYNIKI BADAŃ

 

 

 

Słowa kluczowe: 

dojrzałość zarządzania bezpieczeństwem żywności, opłacalność produkcji, efektywność

Streszczenie

Celem opracowania jest zaprezentowanie wyników badania zależności pomiędzy dojrzałością zarządzania bezpieczeństwem żywności (ZBŻ) konwencjonalnej (ŻK) i funkcjonalnej (ŻF) a opłacalnością jej produkcji i to w ujęciu społecznym, ekonomicznym i finansowym, a także zaprezentowanie modelu badawczego skonstruowanego na podstawie wyników przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwach branży mleczarskiej. Testowaniu poddano cztery zmienne współwystępujące – dojrzałość ZBŻK i F, opłacalność produkcji, systemy ZBŻ oraz fakt wytwarzania ŻF. Zależność pomiędzy nimi została ustalona z użyciem narzędzi statystycznych, między innymi analiz korelacji oraz regresji wielorakiej. Pozwoliło to zweryfikować cztery postawione hipotezy badawcze. Wyniki umożliwiły stwierdzenie, że w ramach badanej branży istnieje dodatnia zależność pomiędzy poziomem dojrzałości zarządzania bezpieczeństwem żywności konwencjonalnej i funkcjonalnej a opłacalnością produkcji w aspekcie ekonomicznym oraz że nie istnieje taka zależność w aspekcie społecznym i finansowym. Stwierdzono również, że poziom dojrzałości zarządzania bezpieczeństwem żywności zależy od wdrożonych nieobligatoryjnych systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Okazało się również, że opłacalność w aspekcie finansowym jest istotną determinantą wytwarzania żywności funkcjonalnej w przedsiębiorstwach branży mleczarskiej. Na badane konstrukty bazowe – dojrzałość ZBŻK i F wpływa wiele predyktorów takich m.in. jak wielkość przedsiębiorstwa, a na opłacalność produkcji między innymi posiadanie systemu HACCP. Wyniki analiz statystycznych opisano na modelu badawczym stanowiącym podsumowanie opracowania
 
 Krystyna LISIECKA1, Dobrochna SZTAJERSKA2

1 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje