Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

PRZEDMOWA

 

 

 

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w pierwszych dniach lipca 2018 roku oddajemy do rąk Państwa – naszych czytelników – pięćdziesiąty szósty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując próby rozszerzenia grona naszych czytelników, wszystkie artykuły publikujemy w angielskiej wersji językowej. Jednocześnie przypominamy, że obecnie redakcja kwartalnika przyjmuje do publikacji artykuły przygotowane wyłącznie w języku angielskim. Tak jak poprzednio, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac opublikowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl. Ponadto obecnie na stronie internetowej dostępne są w formule open-access pełne wersje wszystkich artykułów, które zostały opublikowane na łamach naszego czasopisma do roku 2017 włącznie. Serię 12 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma otwiera praca Banach, Smoczyńskiego i Żywicy dotycząca implikacji jakościowych i środowiskowych żywności konwencjonalnej i ekologicznej. W pracy omówiono istotę rolnictwa ekologicznego oraz szczególne zasady i sposoby pozyskiwania żywności określanej jako ekologiczna. Autorzy wskazują, że parametry charakteryzujące wartość odżywczą żywności pochodzenia roślinnego są zwykle bardziej korzystne dla produktów ekologicznych w porównaniu z żywnością wytwarzaną metodami konwencjonalnymi. Zwraca się uwagę także na zawartość obcych związków chemicznych decydujących o wartości zdrowotnej żywności ekologicznej, która według Autorów jest najczęściej niższa niż w żywności konwencjonalnej. Przedmiotem pracy Lisińskiej-Kuśnierz i Kabai jest użyteczność i informacyjność opakowań bag-in-box soków not from concentrate (NFC). Celem badań przeprowadzonych przez Autorów było określenie preferencji konsumentów i ich opinii odnośnie do korzystania z soków w opakowaniach bag-in-box, a także przeprowadzenie konsumenckiej oraz eksperckiej oceny opakowań wybranych soków jabłkowych. W badaniach stosowano zmodyfikowaną metodę TVScore, co umożliwiło dokonanie oceny opakowań w zakresie widoczności, czytelności i zrozumienia oznakowania obligatoryjnego oraz oceny piktogramów informujących o sposobie użycia opakowania bag-in-box. Stwierdzono, że żadne z badanych opakowań soków jabłkowych nie spełniało w pełni oczekiwań konsumentów, co wskazuje na potrzebę badań projektów nowych oraz modyfikowanych opakowań bag-in-box. Tematyka jakości soków stanowi cel badań Suwały i Halagardy. Autorzy omawiają wyniki badań własnych dotyczących jakości soków gruszkowych zarówno pod względem bezwzględnych wymagań jakości uzgodnionych z przemysłem, jak również pod kątem ich autentyczności i tożsamości. Na podstawie przeprowadzonych badań fizykochemicznych i organoleptycznych soków gruszkowych nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy dwiema badanymi grupami soków gruszkowych bezpośrednich. Stwierdzono, że badane soki gruszkowe charakteryzowały się podobnym stopniem niezgodności z wytycznymi Kodeksu Praktyki w zakresie kryteriów oceny ich autentyczności i tożsamości.  Przedmiotem badań prezentowanych w dwóch kolejnych pracach jest jakość kawy. W pierwszej z nich Turek przedstawia wyniki badań własnych dotyczące roli marki w ocenie jakości kawy. Na podstawie wyników badań sensorycznych dotyczących oceny jakości kaw rozpuszczalnych oraz porównania uzyskanych wyników z wynikami badań dotyczących preferencji wybranych marek kawy Autor stwierdza, że usiłuje odpowiedzieć na pytanie czy występuje zgodność między postrzeganiem marki testowanej kawy a oceną sensoryczną przeprowadzoną za pomocą testu ślepego. Otrzymane przez Autora wyniki badań wskazują, że nie ma dużej zgodności między samym wyobrażeniem o jakości badanej kawy na podstawie znajomości jej marki a wynikami przeprowadzonej oceny sensorycznej. 

W drugiej pracy Dmowski, Śmiechowska i Pawłowska przedstawiają wyniki badań własnych dotyczących autentyczności wybranych kaw dostępnych na terenie Trójmiasta. Celem pracy było zbadanie autentyczności wybranych kaw ziarnistych na podstawie oceny wizualnej ziaren, a w przypadku kaw palonych na podstawie zawartości kofeiny. Zaobserwowano liczne przypadki braku informacji, że produkt stanowi mieszaninę kilku gatunków kawy. Ponadto stwierdzono, że zawartość kofeiny może być wykorzystana w procesie badania autentyczności kawy. Kontynuując tematykę jakości napojów w pracy Bińczak i Zmudzinskiego badania dotyczące bezpieczeństwa napojów herbacianych przygotowywanych z dodatkiem soku z cytryny. Wprowadzany w ten sposób do herbaty kwas cytrynowy przyczynia się do ekstrakcji jonów glinu w postaci rozpuszczalnego w wodzie i łatwo przyswajalnego cytrynianu glinu, kumulując się w tkankach, może wywołać wiele zmian (głównie w układzie nerwowym), w tym chorobę Parkinsona i Alzhaimera. W pracy przedstawiono wyniki badań własnych dotyczące wpływu obecności kwasu cytrynowego na zdolność ekstrakcji glinu z liści herbaty. Najwyższy wzrost wyekstrahowanego glinu z herbaty w wyniku dodatku kwasu cytrynowego stwierdzono dla herbaty czerwonej a najmniejszy dla herbaty zielonej. W kolejnej pracy Kaczmarek i Zieliński przedstawiają wyniki badań własnych dotyczących wpływu składu rozpuszczalnika stosowanego w procesie ekstrakcji suszu lebiodki pospolitej (Oreganum vulgare) na aktywność przeciwrodnikową ekstraktów o potencjalnym zastosowaniu w wyrobach kosmetycznych. Praca stanowi zapis wyników badań dotyczących czasu trwania ekstrakcji suszu lebiodki pospolitej w układach wodno-alkoholowych oraz składu stosowanych ekstrahentów na wartości wyróżników jakościowych charakteryzujących aktywność przeciwrodnikową otrzymywanych ekstraktów. Stwierdzono, że w badanych układach zawierających wodne roztwory alkoholu etylowego mieszaniny zawierające około 50% etanolu okazały się bardziej efektywnymi ekstrahentami substancji o właściwościach przeciwrodnikowych niż pojedyncze rozpuszczalniki.  Halagarda i Miśniakiewicz przedstawiają wyniki badań własnych dotyczące wartości odżywczej i jakości sensorycznej handlowych próbek pieczywa żytniego i pszenno-żytniego produkowanego metodami tradycyjnymi. Porównując wartość odżywczą pieczywa konwencjonalnego i pieczywa wytwarzanego metodami tradycyjnymi, nie stwierdzono istotnych różnic, chociaż tradycyjne pieczywo mieszane zawierało mniej soli konwencjonalnej. Odnotowano pewne różnice w wartości kalorycznej oraz zawartości wody i węglowodanów w obu typach pieczywa. W kolejnej pracy Pukszta, Ocieczek i Korpowska prezentują wyniki badań własnych dotyczące zmian zawartości barwników karotenoidowych w papryce czerwonej w zależności od czasu zamrażalniczego przechowywania oraz zastosowanej metody rozmrażania. Wykazano istotny wpływ czasu zamrażalniczego przechowywania oraz metody rozmrażania na zawartość oznaczanych karotenoidów w papryce czerwonej przechowywanej w stanie zamrożonym. Stwierdzono, że rozmrażanie papryki w temperaturze 5°C pozwala na zachowanie większej zawartości barwników karotenoidowych w papryce niż rozmrażanie papryki w temperaturze 20°C. Biofilmy złożone z układu wielu gatunków mikroorganizmów, które wykazują zwiększoną oporność na powszechnie stosowane substancje przeciwdrobnoustrojowe w porównaniu z komórkami planktonowymi stanowią zagrożenie dla utrzymania czystości linii technologicznych w czasie procesów produkcyjnych. Badania prowadzone przez Marchwińską, Gwiazdowską i Jusia związane są z określeniem możliwości utrzymania bezpieczeństwa mikrobiologicznego linii produkcyjnych. Badano  aktywność przeciwbiofilmową komercyjnych wodnych roztworów zawierających cząstki nanomiedzi, nanosrebra i nanozłota. Zaoobserwowano zróżnicowaną aktywność antybiofilmową badanych roztworów zależną od rodzaju szczepu, stężenia komórek bakterii, rodzaju oraz stężenia nanocząstek. Stwierdzono najwyższą skuteczność antybiofilmową roztworów zawierających cząstki nanosrebra. W kolejnej pracy Wolak i Zając przedstawiają wyniki drugiej części badań eksploatacyjnych olejów silnikowych. Autorzy określali zmiany lepkości dynamicznej olejów silnikowych występujące podczas rzeczywistej eksploatacji silników spalinowych. Stwierdzono, że uzyskane wyniki mogą być pomocne przy podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących okresu eksploatacji stosowanych olejów silnikowych.  W ostatniej pracy Popek przedstawia problematykę transportu morskiego z punktu widzenia jego wpływu na wzrost zanieczyszczenia powietrza i wody. Celem pracy jest analiza możliwości dostarczania energii ze źródeł odnawialnych dla statków. Autorka stwierdza, że transport morski ma istotny wpływ na jakość powietrza przez emisję gazów cieplarnianych (GHG) i pyłu zawieszonego (PM) pochodzącego z gazów spalinowych, co może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia ludzi i długości życia, a także dla ekosystemu lądowego i morskiego. W pracy omówiono możliwości wykorzystania biopaliwa, skroplonego gazu naturalnego oraz metanolu, a także energii słonecznej i jądrowej jako alternatywnego paliwa w transporcie morskim. Pięćdziesiąty szósty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej test o dokonaniach prof. dr. hab. inż. Jerzego Żuchowskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Profesora. Życzę Państwu przyjemnej lektury.
 
 
Redaktor TPJ prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

 

 

 

 

Dodatkowe informacje