Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OCENA WPŁYWU TRADYCYJNEJ METODY WYTWARZANIA NA JAKOŚĆ I SKŁAD CHEMICZNY KOMERYCJNEGO SOKU GRUSZKOWEGO TŁOCZONEGO NA ZIMNO

 

 

 

Słowa kluczowe: 

żywność tradycyjna, gruszki, soki bezpośrednie, soki tradycyjne, sok gruszkowy. 

Streszczenie

W ostatnich kilku latach branża sokownicza, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, znacząco zwiększyła asortyment soków bezpośrednich, co należy wiązać z poprawiającą się świadomością konsumentów w zakresie żywienia, a co za tym idzie rosnącego zainteresowania żywnością nisko przetworzoną. Pomimo tak dynamicznego wzrostu sprzedaży soków tłoczonych sok gruszkowy pozostaje niezmiennie produktem niszowym, a w literaturze przedmiotu brakuje publikacji kompleksowo traktujących temat jakości tychże soków. Celem niniejszych badań było określenie jakości soków gruszkowych zarówno pod względem bezwzględnych wymagań jakości uzgodnionych z przemysłem, jak również pod kątem ich autentyczności i tożsamości, gdyż to właśnie ta druga grupa cech stanowi o ich unikatowym charakterze. Materiał badawczy stanowiły próbki czterech soków gruszkowych jako jedynych dostępnych w handlu na terenie Polski, z czego połowa była zarejestrowana na Liście Produktów Tradycyjnych MRiRW. Próbki pobrano z 6 partii produkcyjnych i poddano analizie parametrów fizykochemicznych umożliwiających określenie stopnia zgodności z wytycznymi Kodeksu Praktyki AIJN. Soki poddano również ocenie pod względem jakości organoleptycznej. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie analizowane próbki soków gruszkowych spełniały bezwzględne wymagania jakości dla soków gruszkowych uzgodnione z przemysłem. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy dwoma analizowanymi grupami soków gruszkowych bezpośrednich. Charakteryzowały się one podobnym stopniem niezgodności z wytycznymi Kodeksu Praktyki w zakresie kryteriów oceny ich autentyczności i tożsamości.

Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem,  Katedra Towaroznawstwa Żywności 

 

 

 

Dodatkowe informacje