Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

WŁAŚCIWOŚCI ROZGAŁĘZIONYCH POLIURETANÓW MODYFIKOWANE ZMIANĄ STRUKTURY

 

 

 

Słowa kluczowe: 

poliuretany rozgałęzione, modyfikacja, struktura, właściwości.

Streszczenie Rozgałęzione poliuretany o długich łańcuchach są jedną z grup polimerowych charakteryzujących się wysoką rozpuszczalnością, niską lepkością, zwiększonym pęcznieniem i lepszą elastycznością niż poliuretany liniowe. W zależności od liczby punktów rozgałęzień właściwości te ulegają zmianie. Tendencja poliuretanów do tworzenia wiązań wodorowych i związana z tym różna krystaliczność silnie wpływają na wspomniane właściwości. Poliuretany, oparte na tych samych substratach, ale o innym stosunku, zostały zsyntetyzowane i zbadane. Uzyskano je metodą dwustopniową. Segmenty giętki zbudowano z mieszanki dwóch oligomerycznych dioli – syntetycznego amorficznego poli([R,S]-3-hydroksymaślanu) i polikaprolaktonodiolu i trzyfunkcyjnego polikaprolaktonotriolu. Twarde segmenty były wynikiem syntezy 4,4'-dicykloheksylodiizocyjanianu metylu i 1,4-butanodiolu. Oceniono właściwości termiczne, gęstość, twardość oraz sorpcję wody i oleju dla otrzymanych rozgałęzionych poliuretanów. Stwierdzono, że wzrost ilości punktów rozgałęziania obniżyły krystaliczność poliuretanu i zwiększyły jego sorpcję wody. Natomiast zwiększenie ilości hydrofobowych łańcuchów polikaprolaktonu w strukturze poliuretanu zwiększyło sorpcję oleju roślinnego. Zaś zwiększenie stosunku molowego NCO:OH w prepolimerze zwiększyło krystaliczność segmentów giętkich i twardość próbki. Wyniki badań wykazały, że dzięki zmianie struktury rozgałęzionych poliuretanów można uzyskać materiał o różnych właściwościach sorpcyjnych i fizykochemicznych.


 Joanna BRZESKA1*, Magda MORAWSKA1, Wanda SIKORSKA2,  Marek KOWALCZUK2,3, Maria RUTKOWSKA1

1 Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa,  Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii 2 Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, Zabrze 3 University of Wolverhampton, School of Biology, Chemistry and Forensic Science,  Faculty of Science and Engineering

 

 

 

Dodatkowe informacje