Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OCENA ZAWARTOŚCI WYBRANYCH METALI ZUŻYCIOWYCH W OLEJACH SILNIKOWYCH PRZY WYKORZYSTANIU METODY FLUORESCENCJI RENTGENOWSKIEJ

 

 

 

Słowa kluczowe: 

degradacja, silnik, olej silnikowy, pierwiastki zużyciowe, eksploatacja, HDXRF, metoda fluorescencji rentgenowskiej.

Streszczenie

Celem badań prezentowanych w pracy była ocena różnic w koncentracji metali zużyciowych w przepracowanych olejach silnikowych. Oceniano koncentrację takich pierwiastków metalicznych jak: Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb przy wykorzystaniu  metody HDXRF. Jako czynnik różnicujący zawartość pierwiastków zużyciowych przyjęto pojemność skokową silnika. Do badań zakwalifikowano oleje silnikowe należące do 3 klas lepkościowych (5W30, 5W40, 10W40) pochodzących od 7 różnych producentów. Oleje pozyskane zostały w trakcie technicznej obsługi wymiany oleju smarowego z samochodów osobowych.  Pozyskano łącznie 40 próbek, które podzielono na dwie grupy. Grupa I to 23 oleje pobrane z samochodów osobowych o pojemności równej lub poniżej 1400 cm3, grupa II to 17 olejów z samochodów osobowych o pojemności równej lub powyżej 1500 cm3 i nieprzekraczającej 2000 cm3. Analiza wyników wykazała, że poziomy badanych pierwiastków różniły się znacznie pomiędzy badanymi olejami. Silniki z grupy I charakteryzowały się wyższą średnią koncentracją takich pierwiastków jak Cr, Fe, Ni oraz Pb. W Grupie II silników wyższe wartości wykazała jedynie Cu. Jedynie Mn i Mo pozostały na zbliżonym poziomie dla obu grup. Uzyskane wyniki dostarczając informacji o zmianach koncentracji metali zużyciowych mogą okazać się użyteczne dla określenia sposobu zużywania się silników różnej pojemności.

Artur WOLAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem,  Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego
 
Wojciech GOŁĘBIOWSKI, Grzegorz ZAJĄC

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji,   Katedra Energetyki i Środków Transportu

 

 

 

Dodatkowe informacje