Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Profesor Regina Borek-Wojciechowska (1955–2019)

„Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…”
 Ks. Jan Twardowski  
 
W dniu 24.04.2019 r. po długiej i ciężkiej chorobie  odeszła na Wieczny Odpoczynek nasza nieodżałowana koleżanka, przyjaciółka, wybitna specjalistka z zakresu Towaroznawstwa Spożywczego, ceniony pracownik i wspaniały nauczyciel akademicki  Dr hab. inż.  Regina Borek-Wojciechowska prof. UTH  Rad. z Katedry Towaroznawstwa i Nauk o Jakości  WNEiP  Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
 
Cześć Jej Pamięci.
 
 
 
Dr hab. inż.  Regina Borek-Wojciechowska prof. UTH  była absolwentką Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracę zawodową podjęła  w Centrum Uczelniano-Przemysłowym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, a od 1.10.1990 roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Gospodarki Żywnościowej Wydziału Ekonomicznego ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu i od tego momentu rozwijała z pasją swoje zawodowe i naukowe zainteresowanie Towaroznawstwem.  Od kwietnia 2010 roku dr hab. inż. Regina Borek-Wojciechowska pracowała jako profesor Politechniki Radomskiej na Wydziale Ekonomicznym, obecnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych w Katedrze Towaroznawstwa i Nauk o Jakości na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym. Prowadziła także zajęcia na innych uczelniach m.in. w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, w PWSOŚ w Radomiu, w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości w Radomiu a także w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu. Prowadziła wykłady, ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne oraz konwersatoria z takich przedmiotów jak: Podstawy towaroznawstwa artykułów spożywczych, Towaroznawstwo artykułów spożywczych, TQM, Systemy zapewnienia jakości, Normalizacja, certyfikacja, akredytacja, Audit wewnętrzny  i certyfikacyjny, Audit i auditowanie, Zarządzanie Jakością w Opiece Zdrowotnej. Wypromowała wiele prac magisterskich ocenianych jako bardzo dobre i dobre. Dr hab. inż.  Regina Borek-Wojciechowska prof. UTH  prowadziła również wykłady na studiach doktoranckich. Była opiekunem naukowym i promotorem kilku prac doktorskich. W 2013 roku wypromowała pierwszego Doktoranta. Prof. Regina Borek-Wojciechowska prowadziła także zajęcia dydaktyczne obejmujące wykłady, ćwiczenia w innych uczelniach m.in. w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, w PWSOŚ w Radomiu, w Wyższej Szkole Finansów i Bankowości  w Radomiu a także w Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu. Jej praca dydaktyczna nie ograniczała się tylko do środowiska uczelni wyższych. W latach 1999–2001 podjęła pracę w bardzo dynamicznie rozwijającej się na polskim rynku motoryzacyjnym francusko-niemieckiej firmie Bertrand Faure Automobil Sp. z o.o. w Grójcu. Ponadto brała udział w pracach Komisji Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach  nad przygotowaniem programu „Polska wolna od GMO”. Równolegle z pracą dydaktyczną dr hab. inż.  Regina Borek-Wojciechowska prof. UTH  realizowała zadania naukowo-badawcze. W 1998 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2010 roku, na podstawie osiągniętego dorobku naukowego oraz przedłożonej rozprawy habilitacyjnej Rada Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nadała jej stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.   Dr hab. inż.  Regina Borek-Wojciechowska prof. UTH  jest autorką ponad 150 publikacji, w tym 4. patentów. Była również recenzentką kilku prac doktorskich m.in. na Wydz. Towaroznawstwa UEP i Wydz. Towaroznawstwa UEK.  Prof. R. Borek- Wojciechowska angażowała się również w prace organizacyjne zarówno  w Uczelni, jak i poza nią m.in. była członkiem Rady Wydziału Ekonomicznego (obecnie WNEiP), członkiem Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego – Oddział Mazowiecki oraz członkiem Komisji Nauk Towaroznawczych Polskiej Akademii Nauk. Była także przedstawicielem Wydziału Ekonomicznego w Klubie Polskie ISO 9000 i Pollab przez cały okres członkowstwa Wydziału Ekonomicznego w tych Klubach. W latach 2004÷2016  była członkiem Komitetu Redakcyjnego Towaroznawczych Problemów Jakości.  Dr hab. inż.  Regina Borek-Wojciechowska była cenionym zarówno  przez przełożonych jak i przez studentów dydaktykiem i otwartym na sprawy młodych ludzi nauczycielem i wychowawcą młodzieży. Sprawowała opiekę nad Kołem Naukowym „Młodzi Towaroznawcy”.  Za swoją pracę naukowo-dydaktyczną była nagradzana przez Rektora Politechniki Radomskiej. Za wieloletnią działalność w Polskim Towarzystwie Towaroznawczym została wyróżniona Brązową Odznaką PTT. Prof. Regina Borek-Wojciechowska bardzo lubiła podróżować, odkrywać nowe miejsca, rozmawiać a ludźmi. Jej wielką pasją były konie. 
 
 
To nie koniec podróży Śmierć to tylko kolejna ścieżka, którą Wszyscy musimy podążyć
 John Ronald Reuel Tolkien
 
 
 
 
Bożena Borycka

Dodatkowe informacje