Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

 

 

 

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w połowie maja 2020 roku oddajemy do rąk Państwa – naszych czytelników – sześćdziesiąty trzeci numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal  of Commodity Science). Wszystkie artykuły są publikowane w angielskiej wersji językowej, przy czym każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac opublikowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl. Ponadto informujemy, że obecnie na stronie internetowej dostępne są w formule open-access pełne wersje wszystkich artykułów, które zostały opublikowane na łamach naszego czasopisma do roku 2019 włącznie. Serię 9 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma otwiera praca Karkalikowej  i współautorów dotycząca zarządzania jakością . Autorzy stwierdzają, że systematyczne  i przejrzyste wytyczne i zarządzanie są niezbędne dla pomyślnej działalności organizacji, co umożliwia oceny skuteczności poszczególnych procesów i podjęcia decyzji o ich zmianie lub usunięciu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że duże korzyści z zastosowania systemów zarządzania mogą obejmować zwiększenie wydajności i skuteczności, eliminację ryzyka, poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Autorzy  zauważają, że wdrożenie systemów zarządzania i ich późniejsza integracja zwykle przynoszą długoterminowe efekty poprawy w różnych obszarach organizacji, w tym sprzyjają wzmacnianiu swojej pozycji w otoczeniu biznesowym. W kolejnej pracy Biegańska dokonuje przeglądu inteligentnych technologii pakowania  i ich zastosowania w zrównoważonym zarządzaniu łańcuchem dostaw żywności. Autorka omawia koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do opakowań stosowanych w obrocie żywością. W pracy zwrócono uwagę na postępować zgodnie z hierarchią odpadów, która stwarza szansę ograniczenia ilości wytwarzania odpadów. Autorka zwraca uwagę, ze duża część tych odpadów jest generowana w chłodniczych łańcuchach dostaw. W pracy omówiono wybrane metody zarządzania łańcuchami dostaw żywości, a zwłaszcza chłodniczych łańcuchów dostaw ze szczególnym uwzględnieniem roli aktywnych i inteligentnych opakowań w obrocie produktami żywnościowymi. Możliwości zastosowania szybkiej i obiektywnej metody pomiaru zawartości tlenu wewnątrz opakowania stanowią przedmiot badań Kozaka. Autor omawia możliwości zastosowania optycznej metody pomiarów ilości tlenu do oceny jakości opakowań nieprzezroczystych. Zaproponowana metodyka wykorzystuje selektywne wygaszanie fluorescencji. W pracy zaprezentowano wyniki porównawczych testów zastosowania tej metody do określania ilości tlenu w opakowaniach przezroczystych i nieprzezroczystych. W pomiarach tych wykorzystano specjalny adapter inwazyjny oraz dedykowane igły pomiarowe. Na podstawie przeprowadzonych badań oceniono przydatność metody optycznej do oceny zawartości tlenu w opakowaniach nieprzezroczystych. Metodyka ta pozwala na obiektywną ocenę jakości tej grupy opakowań, które są szeroko wykorzystywane we współczesnym opakowalnictwie. Przedmiotem pracy Sielickiej-Różyńskiej i Grysiak jest jakość bezglutenowych wyrobów cukierniczych, których częste spożywanie może prowadzić do niskiego spożycia mikroelementów, witamin a także do przekroczenia zalecanej wartości energetycznej. W pracy przedstawiono wyniki badań własnych zmierzające do opracowania zoptymalizowanej receptury ciastek bezglutenowych z dodatkiem trawy cytrynowej. Na podstawie wyników badań sensorycznych wytworzonych ciastek bezglutenowych stwierdzono, że napar z trawy cytrynowej stanowi cenny dodatek do bezglutenowych wyrobów cukierniczych o prozdrowotnych właściwościach.  W kolejnej pracy Banach i współautorzy omawiają możliwości zastosowania pomiarów parametrów przewodnościowych ziarna jęczmienia do oceny stopnia ich mechanicznego uszkodzenia. W pracy przedstawiono wyników pomiarów impedancji i admitancji ziarna 

jęczmienia jarego odmiany Kormoran i Skarb i ich mieszanin. Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że pomiary admitancji lub impedancji ziarna w zakresie niskich częstotliwości (poniżej 10 kHz) pozwalają na szybki i obiektywne określanie stopnia zniszczenia ziarna jęczmienia. Autorzy sugerują, że uzyskane wyniki stanowią przesłankę do poszerzenia zakresu analiz i pomiarów o inne gatunki oraz odmiany zbóż. W kolejne cztery prace dotyczą jakości preparatów kosmetycznych i produktów chemii gospodarczej. W pierwszej z nich Klimaszewska i współautorzy omawiają wyniki swoich badań dotyczące wpływu stężenia mocznika na wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe maści farmaceutycznych. Zaobserwowano, że stan skóry po aplikacji maści zawierającej mocznik zależy od jego stężenia. Stwierdzono, że dodatek mocznika w stężeniu 3–5% wywołuje znaczny wzrost nawilżenia skóry oraz zmniejsza transepitermalną utratę wody w porównaniu z maścią bez dodatku mocznika. Wykazano także, że dodatek do maści 15% mocznika wywołuje jedynie nieznaczny wzrost stopnia nawilżenia skóry a jednocześnie przyczynia się do znacznego wzrostu transepidermalnej utraty wody. Autorki zaobserwowały także wzrost elastyczności skóry poddanej działaniu maści zawierającej dodatek mocznika. Przedmiotem badań Michockiej i współautorów jest wpływ warunków przechowywania na jakość balsamów do ust. Celem badań podjętych przez autorów było opracowanie receptury nawilżających kosmetyków do pielęgnacji ust zawierających maceraty na bazie oleju lnianego otrzymane z marchwi, buraka, liści zielonej herbaty oraz suszonych alg. Wytworzone na ich bazie balsamy do ust przechowywano w różnorodnych warunkach temperaturowych oraz poddawano szokom termicznym a następnie poddawane ocenie zmiany stopnia nawilżenia skóry po ich aplikacji. W pracy określono wpływ warunków przechowywania balsamów zmiany barwy i właściwości aplikacyjne. Jakość preparatów do mycia włosów stanowi przedmiot zainteresowań badawczych Wybieralskiej i współautorów. W pracy przedstawiono wyniki badań autorek dotyczące jakości szamponów do mycia włosów opracowanych według własnych receptur w porównaniu z wybranymi produktami rynkowymi. Celem badań było ustalenie czy obecność w recepturze dodatku takich surfaktantów jak Sodium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine wpływa na jakość testowanych produktów. Ocenie poddano liczne parametry fizykochemiczne szamponów takie jak pH, lepkość dynamiczna, gęstość, pianotwórczość oraz zdolność do obniżenia napięcia powierzchniowego. Wykorzystane w pracy charakterystyki fizykochemiczne szamponów pozwoliły na obiektywna ocenę jakości oferowanych preparatów. W ostatnim artykule Małysa i Ogorzałek przedstawiają wyniki badań własnych dotyczące oceny właściwości trybologicznych własnej kompozycji smarującej wytworzonej na bazie odpadowego oleju z nasion aronii otrzymanego przez ekstrakcję w warunkach nadkrytycznych oraz trioleinianu sorbitanu jako składnika aktywnego. Przeprowadzono dwa rodzaje testów właściwości smarowniczych ze stałym obciążeniem oraz w warunkach liniowo zwiększanego obciążenia. Stosując analizę topografii powierzchni kuli stalowej poddanej tarciu za pomocą profilometru optycznego z matrycą 3D wykazano, że w testach ze stałym obciążeniem proponowane bazy roślin charakteryzują się większą zdolnością do zmniejszania oporów ruchu i zużycia niż w przypadku oleju rzepakowego. Sześćdziesiąty trzeci numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”, w której znajduje się najbardziej aktualna informacja odwołaniu najbliższej międzynarodowej konferencji IGWT, która była zaplanowana na wrzesień 2020 roku w Bratysławie i Piestianach na Słowacji.


Życzę Państwu przyjemnej lektury.


Redaktor TPJ prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

 

 

 

Dodatkowe informacje