Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA PARAMETRÓW PRZEWODNOŚCIOWYCH DO OCENY STOPNIA USZKODZENIA ZIARNA JĘCZMIENIA

 

 

 

Słowa kluczowe:

ziarno jęczmienia, uszkodzenie, impedancja, admitancja

Streszczenie

Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania parametrów przewodnościowych (impedancji i admitancji) ziarna jęczmienia odmiany Kormoran i Skarb do oceny stopnia ich mechanicznego uszkodzenia. Materiał doświadczalny stanowiło ziarno jęczmienia jarego odmiany Kormoran i Skarb o wilgotności 14%. Zróżnicowany stopień uszkodzenia ziarna na poziomie 5, 10, 15 i 20% uzyskano poprzez zmieszanie ziarna całego i zniszczonego mechanicznie w odpowiednich proporcjach: 95/5%, 90/10%, 85/15% i 80/20%. Pomiary parametrów elektrycznych (impedancji i admitancji) ziarna wykonano za pomocą miernika LCR typu E4980a, w zakresie f = 100 Hz - 100 kHz i wykorzystaniu elektrycznego modelu zastępczego produktów żywnościowych RCC. Wyniki pomiarów parametrów przewodnościowych – impedancji i admitancji ziarna jęczmienia odmiany Kormoran i Skarb oraz wykonane analizy statystyczne wykazały jednoznacznie, że ich wartości oraz zmiany zależą od odmiany i stopnia zniszczenia ziarna jęczmienia oraz częstotliwości napięcia pomiarowego. Uzyskane zależności matematyczne wskazują na możliwość wykorzystania admitancji lub impedancji, zmierzonej w zakresie niskich częstotliwości (100 Hz, 1 i 10 kHz), do określania stopnia zniszczenia ziarna jęczmienia. Ze względów praktycznych do tego celu zalecane są pomiary parametrów przewodnościowych, przy f = 100 Hz. Stwierdzono, że uzyskane wyniki badań stanowią przesłankę do poszerzenia zakresu analiz i pomiarów o inne gatunki oraz odmiany zbóż.

Joanna K. BANACH1, Katarzyna MAJEWSKA2, Ryszard ŻYWICA1

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 1Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości 2Wydział Nauki o Żywności, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych 

 

 

 

Dodatkowe informacje