Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

 

 

 

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w połowie lipca 2020 roku oddajemy do rąk Państwa – naszych czytelników – sześćdziesiąty czwarty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Wszystkie artykuły są publikowane w angielskiej wersji językowej, przy czym każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac opublikowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na stronie internetowej naszego czasopisma pod następującym adresem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl. Ponadto informujemy, że obecnie na stronie internetowej dostępne są w formule open-access pełne wersje wszystkich artykułów, które zostały opublikowane na łamach naszego czasopisma do roku 2019 włącznie. Serię 9 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma otwiera praca Szymusiaka dotycząca zjawiska kompulsywnego kupowania oraz zjawiska marki. Autor dokonuje przeglądu danych literaturowych wskazujących na istnienie związku między kompulsywnymi zakupami konsumentów a różnymi zjawiskami brandingowymi i dobrostanem emocjonalnym konsumentów. Zdaniem autora dostępne dane literaturowe wskazują na istnienie związku między przywiązaniem do marki a dobrostanem emocjonalnym konsumentów. Uważa się, że konsumenci, którzy angażują się w kompulsywne kupowanie, próbują złagodzić negatywne uczucia, które w momencie dokonywania zakupu są chwilowo zapominane i zastępowane odczuciami pozytywnymi. Autor stwierdza, że wnioski te są ważne, gdyż zjawisko kompulsywnego kupowania jest bardzo poważne, podczas gdy siła marki zaczyna odgrywać znaczącą rolę zarówno w planowaniu strategicznym firm, jak i decyzjach zakupowych konsumentów. Zdaniem autora pomimo, że kompulsywne kupowanie i przywiązanie do marki są ze sobą skorelowane, to jednak nie jest jasne czy wynika to z wpływu popularności marki czy wysokiej jakości oferowanych produktów. Chociaż pojęcie luksusu jest trudne do zdefiniowania, to zwykle łączy się je z bogactwem, wysoką ceną, a tym samym wysoką jakością. Dobra luksusowe są często definiowane przez własne cechy szczególne takie jak: doskonała jakość, bardzo wysoka cena, rzadkość i niepowtarzalność, estetyka, dziedzictwo, historia marki. Zwykle dobra luksusowe są dostępne dla osób o wyższych dochodach. Przedmiotem zainteresowań badawczych Palki jest ocena jakości luksusowych lodów premium. W pracy omówiono wyniki badań oceny organoleptycznej i fizykochemicznej lodów premium dostępnych na polskim rynku. Stwierdzono, że badane produkty różnych producentów różniły się między sobą pod względem właściwości organoleptycznych oraz wyróżników fizykochemicznych. Wzrost liczby konsumentów z alergiami pokarmowymi lub nietolerancją laktozy i kazeiny wywołuje konieczność opracowania nowych produktów wysokiej jakości, które mogą być alternatywą produktów mlecznych. Jedną z takich propozycji mogą stanowić fermentowane napoje bezmleczne, które są nową generację produktów o właściwościach prozdrowotnych będących bogatym źródłem korzystnej dla organizmu człowieka mikrobioty i substancji biologicznie czynnych. W kolejnej pracy Gwiazdowska i współautorzy przedstawiają wyniki badań własnych dotyczące zmian zawartości związków polifenolowych oraz jakości mikrobiologicznej zachodzących podczas procesu fermentacji soku z aronii z dodatkiem pulpy bananowej oraz glukozy przez wybrane mikroorganizmy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najintensywniejszy wzrost kultur starterowych obserwowano w próbkach soku z dodatkiem glukozy, a rodzaj stosowanego dodatku wzbogacającego sok wpływał za zawartość związków fenolowych w otrzymanym produkcie. Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania konsumentów produktami spożywczymi typu superfoods, co przypisuje się głównie wysokiej gęstości odżywczej tych produktów oraz wzrostu świadomości społecznej odnośnie produktów spożywczych o wysokich walorach prozdrowotnych. Jednym z owoców należącym do tej grupy są jagody goji, które wykazują wysoką zawartość substancji o właściwościach przeciwutleniających, witamin, soli mineralnych oraz cennych polisacharydów i aminokwasów. W kolejnej pracy Pawlak-Lemańska i współautorzy przedstawiają wyniki badań własnych dotyczące wpływu okresu zbioru pochodzących z Krety owoców goji na ich aktywność przeciwutleniającą. W pracy scharakteryzowano właściwości przeciwutleniające tych owoców oraz określono takie wyróżniki jakościowe, jak: aktywność przeciwutleniająca metodą TEAC, ogólna zawartość polifenoli oraz flawonoidów. Stwierdzono różnice w aktywności przeciwutleniającej badanych ekstraktów w zależności od miesiąca zbioru owoców jagód goji. Zasugerowano, że stwierdzone różnice mogą wynikać z różnic w intensywności nasłonecznienia oraz wielkości opadów w poszczególnych miesiącach w danych latach dokonywania zbioru owoców. Przedmiotem badań Klimczak jest proces nieenzymatycznego brunatnienia soków cytrusowych Autorka analizowała ten proces podczas przechowywania soków pomarańczowych w różnych warunkach. Testy przechowalnicze prowadzono w czasie do 6 miesięcy. Stopień brązowienia soków pomarańczowych określano na podstawie zmian parametrów barwy soków, zawartości witaminy C i hydroksymetylofurfuralu (HMF). Stwierdzono, że zawartość witaminy C w soku pomarańczowym zmniejszała się wraz ze wzrostem czasu i temperatury przechowywania. Nie wykryto obecności HMF w świeżych pomarańczowych H, natomiast wykazano, że stężenie HMF w soku ulega zwiększeniu wraz ze stopniem degradacji witaminy C, zarówno ze wzrostem czasu i temperatury przechowywania. Stwierdzono wysoką korelację między akumulacją HMF a parametrami barwy badanych soków pomarańczowych. Właściwe opakowania zbiorcze, jak i transportowe stanowią niezbędny element procesów logistycznych, bez których przemysł, handel i usługi nie mogłyby poprawnie funkcjonować. W praktyce jako opakowania zbiorcze wykorzystywane są pudła wykonane z tektury falistej. W celu spełnienia przez tę grupę opakowań ich funkcji ochronnej muszę one być bezpieczne i zamknięte w sposób pewny. Jednym z rozwiązań powszechnie stosowanych jest zamykanie pudeł z wykorzystaniem tzw. klejów termotopliwych. W artykule Biegańska i Kozak omawiają rodzaje, zasadę działania oraz możliwości aplikacyjne klejów termotopliwych bazujących na specjalnie dobranych polimerach termoplastycznych. Praca zawiera także wyniki badań własnych autorów dotyczące oceny jakości użytkowej wybranych klejów termotopliwych dostępnych na rynku. Popioły lotne stanowią tanie odpady, które powstają w wyniku spalania miejskich osadów ściekowych za pomocą technologii spalania w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym (CFBC). Popioły te wykazują dużą powierzchnię właściwą i wynikające z niej zdolności adsorpcyjne. W kolejnej pracy Kalak i Kłopotek omawiają wyniki badań własnych dotyczące możliwości zastosowania popiołu lotnego powstałego w technologii CFBC do badania efektywności usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków komunalnych. Autorzy scharakteryzowali te popioły pod względem właściwości organoleptycznych i fizykochemicznych z zastosowaniem takich metod, jak: skład pierwiastkowy, analiza frakcji, gęstość nasypowa, rozkład wielkości ziaren, analiza termograwimetryczna, analiza tekstury, powierzchni właściwej, objętości i średnicy porów, rozkład objętości porów, morfologia z zastosowaniem skaningowego mikroskopu elektronowego oraz analiza ATR FT-IR. Autorzy wykorzystali testowane popioły lotne do usuwania jonów wybranych metali ciężkich ze ścieków komunalnych. Badania wykazały, że testowane popioły lotne uzyskane w technologii CFBC są obiecującym, niedrogim adsorbentem, który umożliwia skuteczne usuwanie jonów metali ciężkich ze ścieków komunalnych i może być w przyszłości brany pod uwagę w celu jego zastosowania na skalę przemysłową. Jednym z parametrów określających praktyczną przydatność surfaktantów w roztworach wodnych jest wartość temperatury Kraffta. Jest to temperatura, powyżej której rozpuszczalność danego surfaktantu w wodzie gwałtownie rośnie, co oznacza, że w temperaturach niższych od wartości temperatury Kraffta surfaktant taki jest zwykle bezużyteczny. Znajomość tego parametru jest szczególnie ważna w przypadku projektowania wysokiej jakości wodnych kompozycji zawierających fluorosurfaktanty. W kolejnej pracy Zieliński przedstawia wyniki badań własnych dotyczących możliwości obliczania wartości temperatury Kraffta dla wodnych roztworów anionowych fluorosurfaktantów na podstawie budowy chemicznej ich cząsteczek. W pracy przedstawiono dostępne w literaturze doświadczalne wartości temperatury Kraffta dla wodnych roztworów 27 anionowych fluorosurfaktantów oraz opracowany przez autora zestaw 11 udziałów grup do obliczania wartości temperatury Kraffta dla tych układów. Wykazano, że opracowane wartości udziałów grup pozwalają na przewidywanie wartości temperatury Kraffta dla wodnych roztworów anionowych fluorosurfaktantów z maksymalnym błędem 6,9o C oraz średnim błędem kwadratowym 4,1o C. W ostatnim artykule Małysa i Włoskowicz przedstawiają wyniki badań własnych dotyczące oceny jakości nowych płynów myjąco-nabłyszczających. W pracy zaproponowano wprowadzenie octu z pigwy jako składnika nabłyszczającego nowoczesnych ciekłych środków myjących. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i aplikacyjnych autorki wykazały, że produkty te charakteryzują się podobnymi lub korzystniejszymi właściwościami użytkowymi w porównaniu z produktami wytworzonymi bez dodatku octu z pigwy oraz podobnych produktów oferowanych na polskim rynku. Na uwagę zasługuje stwierdzenie, że połysk mytych naczyń wzrasta ze stężeniem dodatku octu z pigwy w zakresie do 6% składu kompozycji. Sześćdziesiąty czwarty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w nim wstępną informację o zaplanowanej na wrzesień 2021 roku międzynarodowej konferencji z zakresu nauk o zarządzania i jakości pod hasłem “Current Trends in Management and Quality Science”.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Redaktor TPJ prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

 

 

 

Dodatkowe informacje