Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OBLICZANIE TEMPERATURY KRAFFTA DLA WODNYCH ROZTWORÓW ANIONOWYCH FLUOROSURFAKTANTÓW

 

 

 

Słowa kluczowe:

temperatura Kraffta, fluorosurfaktanty, surfaktanty anionowe

Streszczenie 

Praktyczna przydatność w roztworach surfaktantów wodnych jest ich rozpuszczalność. Ilościowym pa­rametrem charakteryzującym rozpuszczalność surfaktantów w roztworach wodnych jest temperatura Kraffta. Jest to temperatura (lub bardziej precyzyjnie, wąski zakres temperatur), powyżej której rozpuszczalność da­­nego surfaktantu w wodzie gwałtownie wzrasta. Znajomość temperatury Kraff­ta dowolnego surfaktantu jest wymagana do zaprojektowania wysokiej jakości kompo­zycji nowych wyrobów chemii gospodarczej oraz produktów kosmetycznych, w których dany surfaktant może być stosowany jako składnik aktywny. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących zależności pomiędzy temperaturą Kraffta dla anionowych fluorosurfaktantów w roztworach wodnych i ich budową chemiczną. Przeanalizowano dostępne w litera­turze empiryczne warto­ści temperatury Kraffta dla wodnych roztworów 27 anionowych perfluorosurfaktantów i skorelowano je z ich strukturą chemi­cz­ną. Zapronowano zestaw 11 udziałów grup do obliczania wartości temperatury Kraffta dla wod­­nych roztworów anionowych perfluorosurfaktantów. Obliczone przy ich użyciu wartości temperatury Kraffta w roz­tworach wodnych dla 27 anionowych perfluorosurfaktantów porównano z danymi doświadczalnymi. Wykazano, że nowo zaproponowany zestaw wartości liczbowych udziałów przypisanych elementom strukturalnym perfluorosurfaktantów pozwala na prawidłowe oszacowanie wartości temperatury Kraffta w roztworach wodnych dla testowego zbioru da­nych z maksymalnym błędem 6,9oC oraz średnim błędem kwadratowym 4,1oC.

Ryszard ZIELIŃSKI

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości,                            

Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

 

 

 

Dodatkowe informacje