Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

JAKOŚĆ PRODUKTU W KONTEKŚCIE JEGO EFEKTYWNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ

 

 

 

Słowa kluczowe:

jakość, produkt, efektywność środowiskowa

Streszczenie           

Jakość jest bardzo ważnym atrybutem produktu i jako taki od dawna stanowi przedmiot rozważań naukowych oraz różnorakich badań. Jak dotąd pojęcie to analizowane było głównie z filozoficznego, technicznego, produkcyjnego, han­dlo­wego, marketingowego, ekonomicznego, prawnego, socjologicznego czy też psy­cho­­logicznego punktu widzenia. Coraz powszechniej występujące problemy spo­wo­dowane wzrostem zanieczyszczenia środowiska sprawiają, że obecnie istnieje pilna potrzeba zwrócenia uwagi na te zagadnienia również w odniesieniu do jakości produktów.

Niniejsze opracowanie stanowi zarówno przegląd literatury pokazujący ewolucję pojęcia jakości, jak również opisuje obecnie podejmowane działania dotyczące po­miaru efektywności środowiskowej produktów. Jak dotąd pojęcia jakości pro­duktu nie rozpatrywano bowiem w kontekście aspektów środowiskowych z nim zwią­za­nych.

 

Joanna WITCZAK

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Nauk o Jakości, Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań

 

 

 

 

Dodatkowe informacje