Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM NA PRZYKŁADZIE ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW POLISACHARYDOWYCH W OCZYSZCZANIU WODY

 

 

 

Słowa kluczowe:

zarządzanie środowiskiem, analiza cyklu życia, oczyszczanie wody, materiały polisacharydowe

Streszczenie

Ocena cyklu życia produktu jest jednym z elementów jego zarządzania. Warunki, w jakich nowy produkt jest projektowany, produkowany, sprzedawany i poddawany recyklingowi, zmieniają się z czasem. Dlatego te etapy cyklu życia produktu powinny być zarządzane w sposób ciągły.

Na co dzień ludzie używają różnorodnych materiałów polimerowych, które pod koniec życia mogą zanieczyścić środowisko. Jednocześnie jednak materiały te moż­na również wykorzystać do jego oczyszczania. Tradycyjnie to syntetyczne poli­mery są jednym z materiałów używanych do oczyszczania wody. Obecnie naukowcy po­szukują nowych, skuteczniejszych, bardziej ekologicznych i korzyst­niejszych eko­no­micznie metod oczyszczania wody. Uznano, że tradycyjne materiały sto­so­wane do oczyszczania wody modyfikować można polisacharydami, np. celulozą, skrobią, chityną lub chitozanem. Wymienione polisacharydy pochodzą z zasobów natu­ral­nych i posiadają właściwości przydatne w procesach oczyszczania wody, m.in. podczas odsalania i filtracji przez membrany, a także w zastosowaniu jako środki do dezynfekcji wody. Te naturalne polimery są nietoksyczne, kompatybilne w stosunku do środowiska naturalnego i jednocześnie niedrogie. Jednak ich właściwości me­chaniczne są dość niskie. Korzystne jest zatem stosowanie ich jako mody­fikatorów polimerów syntetycznych, materiałów nieorganicznych lub nanocząsteczkowych. Zatem materiały polisacharydowe wpływają na jakość środowiska wodnego poprzez oczyszczanie wody.

W niniejszym artykule przeglądowym omówiono zastosowanie materiałów poli­sacharydowych do oczyszczania wody zgodnie z zasadami zrównoważonego za­rzą­dzania środowiskowego.

Agnieszka PIOTROWSKA-KIRSCHLING, Joanna BRZESKA

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa,

Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego i Chemii

 

 

 

Dodatkowe informacje