Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

OCENA JAKOŚCI SZAMPONÓW DO WŁOSÓW ZAWIERAJĄCYCH ZWIĄZKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE POCHODZENIA CUKROWEGO

 

 

 

Słowa kluczowe:

ocena jakości, szampony, kosmetyki naturalne

Streszczenie

 

W pracy podjęto próbę oceny wybranych wyróżników jakości płynnych szam­po­nów do włosów zgodnych z wytycznymi Cosmetic Organic Standards (COSMOS), zawierających związki powierzchniowo czynne pochodzenia cukrowego. Na potrze­by tego artykułu opracowano i wytworzono trzy receptury stabilnych kosmetyków, któ­rych poszczególne surowce spełniały wymogi COSMOS, ustalone dla kosme­tycz­nych surowców pochodzenia naturalnego. Poszczególne receptury, przy stałym udziale procentowym głównych składników, różniły się stosunkiem masowym za­sto­sowanych związków powierzchniowo czynnych pochodzenia cukrowego: Lauryl Glucoside (LG) i Coco Glucoside (CG) (1:3; 1:1; 3:1).

Przeprowadzono ocenę na­stępujących pomiarów fizykochemicznych, które można rozpatrywać jako wyróż­niki jakości szamponów płynnych: lepkość dynamiczna, wskaźnik trwałości piany (WTP), zdolność emulgowania zabrudzeń tłuszczowych oraz ocena konsystencji (twardości i siły adhezji) szamponów. Uzyskane wyniki odnoszono do wartości uzyskanych dla szamponu referencyjnego.

Stwierdzono, że proporcje użytych surfaktantów cukrowych w istotny sposób wpływają na badane wyróżniki jakości. Zastosowanie Lauryl Glucoside (LG) i Coco Glucoside (CG) w stosunku masowym 3:1 pozwalało na otrzymanie najwyższych wartości lepkości dynamicznej, co korelowało z wartościami zmierzonymi dla twar­dości i siły adhezji ocenianych szamponów. Z kolei konsekwencją użycia wymie­nio­nych surowców kosmetycznych w stosunku masowymi 1:3 było otrzymanie wy­so­kiej zdolności emulgowania zabrudzeń, co może przełożyć się na efektywniejsze zdolności myjące szamponów. Można sformułować uogólnienie, iż zmiana zasto­sowanych w kompozycji myjącej proporcji LG i CG nie wpływała istotnie na warto­ści WTP, jednakże, warto zaznaczyć, że wszystkie wytworzone szampony spełniały wymogi Polskiej Normy dla mierzonej wielkości.

Małgorzata ZIĘBA1, Emilia KLIMASZEWSKA2,

Marta OGORZAŁEK1, Delia SEREMAK1

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,

1 Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Nauk o Jakości,

2 Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Katedra Kosmetologii

 

 

 

Dodatkowe informacje