Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w ostatnich dniach grudnia 2013 roku oddajemy do rąk Państwa naszych czytelników trzydziesty siódmy numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując próby dalszego poszerzenia grona naszych czytelników, także w bieżącym numerze większość artykułów zamieściliśmy w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na nowej stronie internetowej naszego czasopisma pod adresem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl. Serię 16 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma rozpoczyna praca Skawińskiej dotycząca diagnozy barier rozwoju jednostek transferu na przykładzie przedsiębiorstw wielkopolskich. Autorka wskazuje na zróżnicowaną aktywność w rozwoju innowacyjności jednostek transferu technologii i na różną siłę oddziaływania przyszłych barier rozwojowych. W pracy wydzielono następujące trzy typy jednostek o określonej roli w procesie wzrostu innowacyjności regionu: przedsiębiorcze, zachowawcze i defensywne. W pracy wskazano także na ograniczoną informację o innowacjach na rynku, niedoskonałość stosowanych miar innowacyjności i zaproponowano zakres ich uzupełnień. W kolejnej pracy Pamfilie i współpracownicy omówili aktywność proinnowacyjną przedsiębiorstw rumuńskich. Stwierdzono, że przedsiębiorstwa z najwyższą liczbą wynalazków łączą swoją działalność innowacyjną głównie z zakładaniem spółek, z wdrażaniem procesów innowacji typu insidein oraz insideout, centrów badawczych wewnątrz uniwersytetów, inwestowania w startup. Chociaż zastosowanie otwartej innowacji w Rumunii jest we wczesnej fazie rozwoju, można zaobserwować silną zależność pomiędzy aktywnością proinnowacyjną przedsiębiorstw rumuńskich i wynikami osiągniętymi w stosunku do konkurencji. Przedmiotem zainteresowań Jastrzębskiej są nanonapełniacze i ich wpływ na właściwości kompozytów z wysoką zawartością odpadów poliestrowoszklanych. Przeprowadzone badania wykazały, że modyfikowane krajowe bentonity pozytywnie wpływaj ą na właściwości użytkowe kompozytów poliestrowych z odpadami poliestrowoszklanymi. Zaobserwowano, że dodatek badanych nanonapełniaczy wywołuje wzrost wartości parametrów wytrzymałościowych oraz obniżenie absorpcji wody kompozytów poliestrowych. W kolejnej pracy Kafel podejmuje zagadnienie ochrony przed nieuczciwymi praktykami. Autor poddał analizie teksty specyfikacji rejestrowanych przez Komisję Europejską dla polskich produktów tradycyjnych i regionalnych w odniesieniu do zapisów dotyczących etykietowania tych produktów. Przeprowadzone badania miały określić, w jakim stopniu wymagania określone przez stowarzyszenia producentów pozwalają zapewnić autentyczność i rozpoznawalność wyrobów na rynku. Stwierdzono, że korzyści z określenia zasad etykietowania w specyfikacjach produktów tradycyjnych i regionalnych nie są w pełni wykorzystywane przez polskie stowarzyszenia rejestrujące takie produkty. Uważa się, że wdrożenie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 stwarza możliwość doskonalenia organizacji na wszystkich jej płaszczyznach. Zimon i Sikora przeprowadzili badania ankietowe mające na celu ustalenie przesłanek mających wpływ na podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych. Z badań wynika, że kierownictwo małych i średnich organizacji budowlanych oraz handlowych przywiązuje dużą wagę do poprawy wizerunku firmy oraz jakości obsługi klienta i liczy na to, że stosowanie się do wymagań normy ISO 9001 pozwoli im uzyskać poprawę funkcjonowania organizacji. W kolejnym artykule Ozkan omawia problem zapewnienia jakości i cen produktów rolniczych w Turcji poprzez określenie czynników determinuj ących wielkość tych rezerw. Autor rozważa wpływ, jaki ma stosowana forma sprzedaży produktów rolniczych: sprzedaż terminowa lub przedwczesna na zachowanie wielkości rezerw tych produktów. Jakość miodów manuka dostępnych na polskim rynku stanowi przedmiot badań doświadczalnych Wilczyńskiej. Autorka określiła cechy organoleptyczne oraz wybrane parametry fizykochemiczne miodów handlowych i porównała je z wymaganiami określonymi przez polskie regulacje w tym zakresie. Stwierdzono, że jakość miodów manuka jest zadowalający, a zbadane parametry fizykochemiczne tych miodów w większości przypadków mieszczą się w granicach wytycznych dla polskich miodów odmianowych. Strategia wartości demokratycznych jako narzędzie wspierania zrównoważonego rozwoju i kreowania zielonych miejsc pracy stanowią przedmiot zainteresowań Matarazzo i współpracowników. Autorzy traktują strategię wartości demokratycznych jako nowe narzędzie, które powinno zagwarantować nie tylko racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi, ale także wysoki poziom jakości ludzkiego kapitału oraz zyski dla firm i organizacji, które skupiają się na treningu i motywowaniu swoich zespołów pracowniczych. Lody stanowią przykład produktów wykazującego cechę dużej sezonowości. Producenci lodów podejmuj ę wiele działań marketingowych i organizacyjnych maj ących na celu ograniczenie sezonowości tego produktu. Jednym z przydatnych w tym zakresie działań mogą stanowić badania preferencji konsumentów lodów, co stanowi treść artykułu Palki. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych Autorka sugeruje, że rynek lodów w Polsce posiada jeszcze spory potencjał, a konsumenci oprócz tradycyjnych smaków wykazują również zainteresowanie zupełnie nowymi. Odpady produkcyjne stanowią zagrożenie środowiska przyrodniczego. Często jednak mogą one stanowić wartościowy surowiec. W kolejnej pracy Rypińska i Biegańska omawiają możliwości wykorzystania odpadów przemysłowych pochodzenia roślinnego. Autorki omawiają jakościowe i ekologiczne aspekty wykorzystania odpadów z drewna oraz odpadów powstających w przemyśle owocowowarzywnym. Sugerują, że te ostatnie mogą stanowić dogodny surowiec do produkcji naturalnych barwników. W kolejnej pracy Swat i Zieliński przedstawiają wyniki badań własnych dotyczących oceny aktywności przeciwrodnikowej kilku soków owocowych na rynku wielkopolskim. Stwierdzono, że w większości przypadków wyższa aktywność przeciwrodnikowa odpowiada wyższej zawartości związków fenolowych w badanych sokach owocowych. Ocena aktywności przeciwutleniającej produktów spożywczych była przedmiotem badań Sielickiej i Małeckiej. Autorki poddały badaniom ekstrakt z rozmarynu w oleju lnianym i rzepakowym tłoczonych na zimno. Stwierdzono, że procesy oksydacji w oleju lnianego i rzepakowego przebiegają w odmienny sposób. W stosunku do badanych olejów wykazano wyższą aktywność przeciwutleniającą 0,1% ekstraktu z rozmarynu niż 0,02% syntetycznego przeci wutleniacza BHT. Ocena właściwości przeciwutleniających produktów roślinnych stanowi przedmiot także pracy NewerliGuz. Autorka badała właściwości przeciwutleniające ziół prowansalskich. Są to mieszanki ziołowe składające się głównie z tymianku, rozmarynu oraz innych ziół liściastych. Stwierdzono, że zioła prowansalskie oprócz właściwości przyprawowych wykazują także silne właściwości przeciwutleniające. Ostatnie trzy prace dotyczą zagadnienia jakości kosmetyków i surowców kosmetycznych. W pierwszej z nich Cieszyńska omawia olejki eteryczne jako składniki produktów kosmetycznych. Praca ta stanowi przegląd literatury dotyczącej olejków eterycznych i ich aktywności przeciwutleniającej, przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybicznej. Właściwości te umożliwiają potencjalne wykorzystanie olejków eterycznych jako substancji konserwujących i przeciwu tleniających w preparatach kosmetycznych. W kolejnej pracy Wybieralska i Jeńć przedstawiają wyniki badań własnych dotyczących możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych pochodzących z czarnej borówki, mandarynki, granatu oraz młodej zielonej pszenicy jako konserwantów wyrobów kosmetycznych. Autorki badały stabilność kremów kosmetycznych zainfekowanych Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa oraz Staphylococcus aureus. Stwierdzono, że soki z mandarynki i granatu dodane do kremów kosmetycznych hamują rozwój tych drobnoustrojów. Tematyka ostatniego artykułu Janiszewskiej i Dawidziuk dotyczy możliwości zastosowanie maceratu z marchwi w kosmetykach samoopalających. Zaobserwowano, że balsam zawierający macerat z marchwi w istotny sposób poprawia kondycję skóry i zwiększa jej nawilżenie. Stwierdzono, że obecność maceratu z marchwi w balsamach samoopalających nie wpływa negatywnie na stabilność formy tych balsamów zarówno w przyspieszonych testach starzeniowych, jak i testach obciążeniowych. Trzydziesty siódmy numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania”, które odbyło się w lipcu 2013 roku w Poznaniu.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Redaktor TPJ
prof, dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje