Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wy dawniczym w ostatnich dniach czerwca 2014 r. oddajemy do rąk Państwa – naszych czytelni ków – trzydziesty dziewiąty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commodity Science). Kontynuując próby dalszego poszerzenia grona naszych czytelników, także w bieżącym numerze większość artykułów zamieściliśmy w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Streszcze nia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na nowej stronie internetowej naszego czasopisma pod adresem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl. Serię 15 artykułów obecnego wydania naszego czasopisma rozpoczyna praca Binieckiej i Campanelli poświęcona historii towaroznawstwa w aspekcie realizowanego we Włoszech projektu dotyczącego roli muzeów akademickich. Muzeum Towaroznawstwa, Muzeum Che mii i Muzeum Fizyki Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie opracowują zagadnienia doty czące historii aparatury naukowej. Muzeum Towaroznawstwa podjęło się oceny znaczenia surowców oraz wytwarzanych z nich produktów. W kolejnej pracy Pigłowski dokonuje analizy współzależności dla jednostek notyfikowa nych i notyfikacji w ramach nowego podejścia. Na podstawie zbudowanych modeli w pracy wykazano, iż ocena zgodności w ramach dyrektyw nowego podejścia jest zdominowana przez kraje „starej” Unii Europejskiej. Autor stwierdza, że istnieje potrzeba, by Komisja Europejska podjęła działania zmierzające do zrównoważenia tej niekorzystnej relacji. Oczekiwania młodych konsumentów wobec suplementów diety stanowią przedmiot badań Platty i współpracowników. W pracy omówiono wyniki badań ankietowych dotyczących suplementów diety oraz zagrożeń wynikających z ich spożywania. Autorzy stwierdzają, że aktywne zawodowo młode osoby stosują suplementy diety głównie w celu zwiększenia od porności organizmu, poprawy koncentracji oraz z uwagi na dbałość o wygląd zewnętrzny i sposób żywienia. Kolejne dwa artykuły dotyczą oceny wiedzy konsumentów związanej z żywnością. Za gadnienie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych przez polskie gospodynie domowe sta nowi przedmiot dociekań pracy Olejniczak. Podstawowym problemem w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych jest odnotowywany w literaturze niski stopień zrozumienia tych oświadczeń przez konsumentów. Ponadto bliżej nieokreślony jest także wpływ tych oświad czeń na kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych. Zagadnienia dotyczące oceny wiedzy konsumentów stanowi treść pracy Dymkowskiej Malesy i Szparagi. Autorki przeprowadziły badania ankietowe dotyczące wiedzy kon sumentów o żywności funkcjonalnej. Na ich podstawie stwierdzono, że choć większość kon sumentów nie zna definicji żywności funkcjonalnej, to produkty żywnościowe z tej grupy są chętnie przez nich kupowane. Derewiaka i współpracownicy przeprowadzili badania produktów wzbogacanych w fito sterole i fitostanole. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że zawartość tłuszczu w produktach do smarowania pieczywa jest zgodna i ilościami deklarowanymi przez produ centów. Stwierdzono, że nie wszystkie produkty wzbogacone w fitosterole i fitostanole posia dają na opakowaniu wymaganą przepisami kompletną informację żywieniową. Kawa jest jednym z najbardziej popularnych napojów spożywanych pod każdą szerokością geograficzną. Związki fenolowe obecne w kawie są odpowiedzialne nie tylko za smak i aro mat kawy powstający w procesie jej palenia, ale również za właściwości przeciwutleniające kawy. Kończal i Zieliński przedstawiają wyniki badań aktywności przeciwutleniającej napa rów przygotowanych z kaw obecnych na polskim rynku. W pracy wykazano, że aktywność przeciwutleniająca różnych kaw tylko w nieznacznym stopniu zależy od producenta kawy. W kolejnej pracy Jasińska i Skryplonek omawiają wartość żywieniową i prozdrowotną serwatki. Autorki przedstawiają właściwości użytkowe serwatki oraz sposoby jej przetwarza nia z zastosowaniem procesu odwróconej osmozy, mikrofiltracji, nanofiltracji oraz ultrafiltra cji. Omówiono także wykorzystanie serwatki w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym. Tematyka kolejnego artykułu dotyczy porównania jakości jaj pochodzących od kur w sys temie chowu klatkowego i ekologicznego. Na podstawie przeprowadzonych badań Śmie chowska i Podgórniak stwierdzają, że różnice w masie i procentowym udziale niektórych składników jaj w zależności od systemu chowu kur. Wykazano, że średnia kwasowość czynna żółtka i białka badanych jaj pochodzących od kur hodowanych metodą wolnowybiegową różnią się istotnie od jaj pozyskiwanych w hodowli konwencjonalnej. Przedmiotem zainteresowań pracy Baran i współpracowników są sery owczokozie. Auto rzy badali profil kwasów tłuszczowych mleka owczego i koziego niezbędne do ich produkcji. Stwierdzono, że ze względu na bardzo korzystny żywieniowo profil kwasów tłuszczowych sery owczokozie mogą stanowić bardzo wartościową grupę przetworów mlecznych. Autorzy konkludują, że podjęcie produkcji serów owczokozich na dużą skalę będzie z pewnością korzystnym kierunkiem działań innowacyjnych w przemyśle mleczarskim zarówno z punktu widzenia producentów, jak i dla konsumentów. W kolejnej pracy Kudełka i Głuszek dokonują oceny jakości rynkowych soków jabłko wych nieklarownych wyprodukowanych z surowców ekologicznych i konwencjonalnych. Przeprowadzono także badania akceptacji konsumenckiej tych soków. Stwierdzono, że pod względem cech sensorycznych soki jabłkowe pochodzące z produkcji ekologicznej były bar dziej akceptowane przez konsumentów. Tematyka kolejnego artykułu dotyczy oceny jakości majeranku. Sosnowska i współpra cownicy przeprowadzili badania oceny mikrobiologiczną produktów dostępnych na rynku lubelskim. Stwierdzono, że wszystkie produkty spełniały normy przedmiotowe pod względem ogólnej liczby drobnoustrojów, nie stwierdzono w nich obecności bakterii beztlenowych ani z rodzaju Salmonella. Wykazano, że skażenie grzybami pleśniowymi w 30% prób przekroczy ło wartości dopuszczalne przez normy. Współczesne trendy surowcowe w kosmetykach i dermokosmetykach pielęgnacyjnych do stępnych na polskim rynku stanowią temat przewodni artykułu Malinowskiej. Autorka oma wia zastosowanie kreatyny jako surowca dla tej grupy kosmetyków. W pracy stwierdzono, że kreatyna stosowana jest jako składnik nawilżający, przeciwutleniający, przywracający energe tyczny metabolizm skóry, stymulujący syntezę kolagenu, fotoochronny i modulujący działanie enzymów. Kreatyna może być stosowana w różnych postaciach fizykochemicznych kosmety ków. Tematyka jakości kosmetyków stanowi przedmiot artykułu Olszańskiej i współpracowni ków. Autorzy poddali ocenie właściwości szamponów do włosów zawierających ekstrakt z truskawki. Zaobserwowano, że ekstrakt z truskawki otrzymany metodą ekstrakcji nadkry tycznym dwutlenkiem węgla zastosowany w recepturach szamponów nie wpływa na pogor szenie ich właściwości fizykochemicznych. Stwierdzono, że w szamponach ten ekstrakt sta nowi źródło cennych składników nawilżających, odżywczych i antyutleniaczy. Tematykę ostatniego artykułu stanowi aktywność przeciwbakteryjna wybranych surfaktan tów. Wieczorek i współpracownicy przedstawiają wyniki badań właściwości antybakteryjnych kilku handlowych surfaktantów kationowych. Wykazano hamowanie rozwoju badanych szczepów bakterii Gramdodatnich oraz Gramujemnych. Stwierdzono, że struktura chemicz na badanego surfaktantu ma wpływ na zróżnicowaną aktywność hamującą wobec bakterii o zróżnicowanej morfologii. Trzydziesty dziewiąty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Zamieszczono w niej zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wie dzy. Towaroznawstwo w nauce i praktyce”, która odbędzie się 11–13 września 2014 roku w Krakowie.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.

Redaktor TPJ
prof, dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje