Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Małgorzata Biniecka, Luigi Campanella: Networking w promocji dziedzictwa technologicznego i naukowego w sektorze towaroznawstwa

NETWORKING W PROMOCJI DZIEDZICTWA TECHNOLOGICZNEGO I NAUKOWEGO W SEKTORZE TOWAROZNAWSTWA.

Słowa kluczowe:
muzeum uniwersyteckie, towaroznawstwo, dziedzictwo naukowe.

Streszczenie:
Zespół Muzeów Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie (Polo Museale Sapienza – PMS) wraz z dwunastoma muzeami uniwersyteckimi z Bari, Cagliari, ChietiPescary, Ferrary, Flo rencji, Modeny, Reggio Emilia, Parmy, Perugii, Salento, Sieny i Viterbo (Tuscia) opracował projekt mający na celu podkreślenie roli muzeów akademickich. Po osiągnięciu porozumie nia i ustaleniu wspólnego programu projektowi nadano tytuł: „Technologie informatyczne i ich znaczenie dla nauki, sieci muzealnych i waloryzacji dorobku kulturalnonaukowego: rola sieci muzeów uniwersyteckich”. Kluczowym celem projektu jest utworzenie dwujęzycznego portalu przeznaczonego do reprezentowania pierwszej włoskiej sieci muzeów akademickich. Działanie to podkreśli i wzmocni ich znaczenie dzięki ujednoliceniu witryn internetowych a innowacyjne podejście pozwoli zharmonizować prezentacje i podkreśli jakość wysokiej wartości kolekcji muzealnej, uwzględniając specyfikę zbiorów i ich interdyscyplinarny, histo ryczny, społeczny oraz kulturowy kontekst. Tematy, którymi zajmuje się projekt, a więc: środowisko, krajobraz, tradycja i historia apa ratury naukowej mają podkreślać indywidualny dorobek kulturalnonaukowy poszczególnych muzeów, opisując jednocześnie drogi rozwoju danego zagadnienia na określonym terytorium, zależnie od uwarunkowań kulturowych i socjologicznych. Muzeum Towaroznawstwa, Mu zeum Chemii i Muzeum Fizyki, biorące udział w projekcie z ramienia Uniwersytetu „La Sa pienza” w Rzymie, opracują zagadnienia dotyczące Historii aparatury naukowej. Muzeum Towaroznawstwa ma ocenić znaczenie surowców oraz wytwarzanych z nich produktów nie tylko pod względem kulturowym, ale także jako materiału wyjściowego dla procesów produk cyjnych.

Małgorzata BINIECKA Katedra Zarządzania, Wydział Ekonomiczny,
Uniwersytet „Sapienza” w Rzymie, Włochy
Luigi CAMPANELLA
Związek Muzeów Uniwersytetu „Sapienza” w Rzymie, Włochy

Dodatkowe informacje