Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Przedmowa

Przedmowa

Zgodnie z przyjętym przez Kolegium Redakcyjne długoterminowym planem wydawniczym w połowie sierpnia 2014 roku oddajemy do rąk Państwa – naszych czytelników – jubileuszowy – czterdziesty numer kwartalnika Towaroznawcze Problemy Jakości (Polish Journal of Commo dity Science). Za kilka dni, we wrześniu tego roku mija dokładnie 10 lat od chwili powołania do życia naszego czasopisma. Sądzę, że przez te 10 lat czasopismo nasze ugruntowało sobie zna czące miejsce w środowisku polskich towaroznawców, stając się liczącym się forum wymiany poglądów dotyczących głównie kształtowania i oceny jakości wyrobów i usług. Kontynuując próby rozszerzenia grona naszych czytelników, także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka artykułów w angielskiej wersji językowej. Tak jak poprzednio, niezależnie od języka oryginalnej publikacji, każdy artykuł zawiera obszerne streszczenie zarówno w języku polskim, jak i angiel skim. Streszczenia wszystkich prac prezentowanych na łamach kwartalnika w obydwu wersjach językowych dostępne są również na nowej stronie internetowej naszego czasopisma pod adre sem: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl. Serię 13 artykułów obecnego jubileuszowego wydania naszego czasopisma rozpoczyna siedem prac z zakresu zagadnień związanych z jakością żywności. Pierwszą z nich jest praca Kudełki i Cyryło dotycząca oceny jakości pieczywa chrupkiego. Autorki zwracają uwagę na fakt, że od początku XXI wieku odnotowuje się spadek spożycia pieczywa tradycyjnego, podczas gdy coraz bardziej popularne staje się pieczywo chrupkie. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych oraz konsumenckiej oceny pożądalności pie czywa chrupkiego. Stwierdzono, że najbardziej pożądanymi przez konsumentów cechami sensorycznymi tego rodzaju pieczywa jest barwa, kruchość, chrupkość, smak oraz zapach. Kolejna praca dotyczy zagadnienia preferencji konsumentów dotyczących olejów roślin nych tłoczonych na zimno. Na postawie przeprowadzonych badań ankietowych Pyryt i Bau man stwierdzają, że wśród polskich konsumentów istnieje świadomość odnośnie do tego, że oleje roślinne tłoczone na zimno mają korzystny wpływ na nasz organizm, ale również, że muszą być one odpowiednio używane i przechowywane. Zagadnienie czynników wpływających na jakość żywności kontynuowane jest w pracy Banach i współautorów, którzy zajęli się badaniami procesu elektrycznej stymulacji mięsa wołowego i jej wpływu na jego wyróżniki jakościowe. W pracy stwierdzono, że zastosowanie elektrycznej stymulacji wpływa korzystnie na poprawę jakości mięsa wołowego. Stwierdzono zwłaszcza jaśniejszą barwę mięsa stymulowanego w stosunku do mięsa niestymulowanego. Zaobserwowano także, że różnice pomiędzy wartościami pH oraz parametru L* barwy mięsa stymulowanego i niestymulowanego zależą od wieku i płci zwierząt. W kolejnej pracy Spiel i współautorzy przestawiają wyniki badań preferencji konsumenc kich dotyczących sera owczego podpuszczkowego twardego krótko dojrzewającego wyprodu kowanego w gospodarstwie ekologicznym. W pracy porównano wyniki bagań ankietowych z wielkościami parametrów fizykochemicznych tych serów. Stwierdzono, że ser owczy pod puszczkowy krótko dojrzewający posiada odpowiedni skład chemiczny cechujący ogólnie sery jak i produkty tradycyjne. Zawartość kofeiny w naparach wybranych herbat zielonych z dodatkami smakowymi sta nowi przedmiot badań StachelskiejWierzchowskiej. Stwierdzono, że ilość kofeiny w naparze zależy od rodzaju herbaty i wzrasta ze wzrostem czasu zaparzania naparu. Stwierdzono, że wśród herbat z dodatkami smakowymi największą zawartość kofeiny wykazują napary herba ty TeaValley z mandarynką a wśród herbat zielonych bez dodatków smakowych największą zawartość kofeiny wykazuje herbata Tea Valley Green Classic. Wysoka zawartość cukrów w niektórych produktach spożywczych w sposób znaczący mo że wpływać na ich właściwości reologiczne. W kolejnym artykule Le ThanhBlicharz i współautorzy zajmują się właściwościami reologicznymi skrobi sieciowanych E 1422 w modelowych układach o dużej zawartości cukrów. Badano przebieg procesu kleikowania skrobi oraz lepkość modelowych kleików przyrządzonych w procesach pasteryzacji i steryli zacji. Oceniono także odporność kleików skrobiowych na proces zamrażania i rozmrażania. Stwierdzono wzrost temperatury kleikowania oraz lepkości skrobi wywołany wzrostem stęże nia cukrów obecnych w tych kleikach. Ostatnia praca z zakresu towaroznawstwa żywności dotyczy oceny jakości kaw rozpusz czalnych. Stój i współautorzy przestawiają wyniki badań własnych dotyczących oceny orga noleptycznej oraz wybranych parametrów fizykochemicznych. Odnotowano niekiedy obec ność dodatku kawy zbożowej, cykorii lub sacharozy. Zaobserwowano, że najniższa cena kawy marki własnej koreluje z niską jakością organoleptyczną prezentowaną przez tę markę. Kolejne trzy prace dotyczą oceny właściwości przeciwutleniających różnych produktów. W pierwszej z nich Pachołek i współautorzy omawiają możliwości wykorzystanie wytłoko wych suszy owocowych w kształtowaniu cech sensorycznych i właściwości przeciwutle niających herbatek owocowych. Stwierdzono, że uzyskane napary z owocowych suszy wytło kowych różniły się intensywnością cech organoleptycznych i właściwościami przeciwutlenia jacymi. Wykazano, że najwyższe właściwości przeciwutleniające wykazują susze z dzikiej róży i aronii. W drugiej pracy z tego cyklu badano oddziaływania ekstraktów z czarnej, czerwonej, zie lonej i białej herbaty z kwasem askorbinowym. Enko i GliszczyńskaŚwigło stwierdzają, że dodatek kwasu askorbinowego do herbat wpływa nie tylko na spadek wartości pH tych herbat, ale również na ich aktywność przeciwutleniającą. Zaobserwowano, że przy niskich stężeniach ekstraktów ich zdolność przeciwutleniająca nie jest skorelowana ze zmianami pH, podczas gdy przy wysokich stężeniach ekstraktów z badanych herbat wzrostowi stężenia kwasu askor binowego towarzyszy spadek aktywności przeciwutleniającej tych naparów mierzonych me todą TEAC. W ostatniej pracy z tego cyklu Mołdrzyk, Wieczorek i Wybieralska przedstawiają wyniki badań emulsji kosmetycznych zawierających macerat z zielonej herbaty. Stwierdzono, że aktywność przeciwutleniająca maceratów zależy głównie od sposobu ich pozyskania. Zaob serwowano, że maceraty z zielonej herbaty można stosować jako składniki kremów w celu nawilżenia skóry oraz poprawy parametrów użytkowych preparatów takich, jak konsystencja, poziom natłuszczenia, wchłanialność czy rozprowadzanie na skórze. Kolejne dwie prace dotyczą czynników kształtowania jakości wyrobów przemysłowych. W pierwszym z tych artykułów Buczek i Radzki przedstawili wyniki badań własnych doty czących możliwości adsorpcyjnego oczyszczania oleju rzepakowego stosowanego do smaże nia żywności z przeznaczeniem na wytwarzanie biodiesla. W pracy badano wpływ układów adsorpcyjnych na jakość odzyskiwanych tą metodą olejów technicznych. Otrzymane produkty porównano z wymaganiami jakościowymi dla surowców używanych w różnych technologiach transestryfikacji zużytych olejów i tłuszczy. W drugiej z tych prac Bakar i Przybyłek przedstawiają wyniki badań własnych dotyczące wpływu prania chemicznego na właściwości lepkosprężyte laminatów odzieżowych opartych na dzianinach futerkowych. Stwierdzono, że proces konserwacji wpływa na zachowanie lep kosprężyste stosowanych laminatów. Największe zmiany odkształcenia sprężystego i pla stycznego po pierwszym praniu odnotowano dla laminatów zawierających poliester i wełnę oraz 100% poliestru. Obecne, jubileuszowe wydanie naszego czasopisma kończy praca Doroszewicza i Zwie rzchowskiej dotycząca jakości usługi dydaktycznej, jaką stanowi wykład akademicki. Ro snąca konkurencja na rynku edukacyjnym zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodo wej sprawia, że jakość kształcenia, w tym jakość prowadzonych wykładów, staje się istot nym czynnikiem wyróżniającym daną uczelnię na rynku usług edukacyjnych. Autorzy omawiają wyniki badań ankietowych dotyczących postaw studentów studiów licencjackich Szkoły Głównej Handlowej względem wielu cech określających sposób prowadzenia wy kładu akademickiego. Czterdziesty numer naszego kwartalnika zamyka stała rubryka „Informacje TPJ”. Za mieszczono w niej sprawozdanie z przebiegu Dni Wydziału Towaroznawstwa zorganizowa nych 15–17 maja 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz informację na temat koferencji z cyklu „JAKOŚĆ W GOSPODARCE RYNKOWEJ”, Kraków, 17–19 czerwca 2015.

Życzę Państwu przyjemnej lektury.
Redaktor TPJ Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Dodatkowe informacje