Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Alicja StachelskaWierzchowska: Badania zawartości kofeiny w naparach wybranych herbat zielonych z dodatkami smakowymi

BADANIA ZAWARTOŚCI KOFEINY W NAPARACH WYBRANYCH HERBAT ZIELONYCH Z DODATKAMI SMAKOWYMI

Słowa kluczowe:
herbata zielona, alkaloidy purynowe, kofeina, spektroskopia UV.

Streszczenie:
Celem niniejszej pracy było wyznaczenie zawartości kofeiny w naparach wybranych her bat zielonych z dodatkami smakowymi oraz bez dodatków smakowych. W badaniach użyto herbat ekspresowych produkowanych przez różne firmy, dostępnych na lokalnym rynku. Do wyznaczenia zawartości kofeiny w naparach herbat zastosowano spektroskopię UV, ekstrak cję cieczciecz oraz chromatografię TLC. Ilość kofeiny w naparach herbat zależała od rodzaju herbaty oraz czasu jej parzenia. Wśród herbat z dodatkami smakowymi największą zawartość kofeiny wykazywały napary herbat TeaValley z mandarynką, najmniejszą koncentrację tych związków wykazywały napary her bat Green Tea Asian Temple Rose &Violet. Wśród herbat zielonych bez dodatków smako wych największe stężenie kofeiny wykazały Tea Valley Green Classic, zaś najmniejsze napa ry herbat Feel Green. Nie stwierdzono powstawania trwałych kompleksów kofeiny z dodat kami smakowymi herbat. Natomiast zauważono, że zawartość kofeiny w naparach herbat wzrasta wraz z wydłużaniem czasu zaparzania naparu.

Alicja STACHELSKAWIERZCHOWSKA
Uniwersytet WarmiskoMazurski w Olsztynie
Wydział Nauki o Żywności
Katedra Fizyki i Biofizyki

Dodatkowe informacje