Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Jolanta Enko, Anna GliszczyńskaŚwigło: Interakcje ekstraktów z herbat (Camellia sinensis) z kwasem askorbinowym i ich wpływ na aktywność przeciwutleniającą mieszaniny w różnym pH

INTERAKCJE EKSTRAKTÓW Z HERBAT (CAMELLIA SINENSIS) Z KWASEM ASKORBINOWYM I ICH WPŁYW NA AKTYWNOŚĆ PRZECIWUTLENIAJĄCĄ MIESZANINY W RÓŻNYM pH

Słowa kluczowe:
herbata, kwas askorbinowy, interakcje przeciwutleniacz, wartość TEAC, profil zależności wartości TEAC od pH.

Streszczenie:
Określono wpływ pH na zdolność ekstraktów z czarnej, zielonej, czerwonej i białej herba ty oraz ich mieszanin z kwasem askorbinowym do zmiatania wolnych rodników. Zdolność zmiatania wolnych rodników przez badane ekstrakty oraz ich mieszaniny z kwasem askorbi nowym w różnych stosunkach wagowych zmierzono przy użyciu testu TEAC (ang. Trolox Equivalent Antioxidant Capacity). Typ interakcji pomiędzy badanymi ekstraktami a kwasem askorbinowym został określony za pomocą izobologramów i wskaźników interakcji (ang. interaction indexes). W przypadku ekstraktów z herbat oraz mieszanin zawierających wysokie stężenie ekstrak tów w stosunku do kwasu askorbinowego, wartość TEAC wzrastała ze wzrostem pH roztwo ru. Przy wysokim stężeniu kwasu askorbinowego w mieszaninie z ekstraktem wartości TEAC były niezależne od pH. Wszystkie ekstrakty z herbat wykazywały z kwasem askorbinowym głównie efekt addytywny, chociaż w przypadku ekstraktu z czerwonej herbaty zaobserwowa no trend w kierunku synergizmu. W przypadku ekstraktu z czarnej herbaty, w pH 6 i 8, dla mieszanin zawierających nadmiar ekstraktu w stosunku do kwasu askorbinowego zaobser wowano trend w kierunku antagonizmu.

Jolanta ENKO, Anna GLISZCZYŃSKAŚWIGŁO
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Towaroznawstwa
Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej

Dodatkowe informacje