Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Mohamed Bakar, Małgorzata Przybyłek: Wpływ prania chemicznego na właściwości lepkosprężyte laminatów futerkowych

WPŁYW PRANIA CHEMICZNEGO NA WŁAŚCIWOŚCI LEPKOSPRĘŻYTE LAMINATÓW FUTERKOWYCH

Słowa kluczowe:
laminaty włókiennicze, właściwości lepkospręży ste, pranie chemiczne

Streszczenie:
Laminaty odzieżowe oparte na bazie dzianin futerkowych, o różnym składzie surowco wym włókien wełny i poliestru oraz sztucznego zamszu poddano trzykrotnemu praniu che micznemu. Badano wpływ procesu konserwacji na stosunek modułów relaksacji, wydłużenie sprężyste i plastyczne podczas procesu relaksacji oraz podatność na pełzanie, powrót po peł zaniu. Otrzymane wyniki dowodzą, że proces konserwacji wpływa na zachowanie lepkosprę żyste wytworzonych laminatów. Największe zmiany odkształcenia sprężystego i plastycznego odnotowano dla laminatów zawierających poliester, wełnę oraz 100% poliestru po pierwszym praniu, natomiast laminat C pobrany w kierunku wzdłużnym, wykazuje analogiczne zachowa nie przed i po procesie konserwacji. Podatność na pełzanie badanych laminatów zmniejsza się pod wpływem konserwacji chemicznej. Dla laminatów A i C po I praniu wskaźnik ten obniżył się o ok. 50% i utrzymał się na tym samym poziomie po praniu II i III, natomiast dla wszyst kich laminatów pobranych w kierunku poprzecznym wraz z krotnością prania podatność na pełzanie maleje. Powrót po pełzaniu, dla laminatu B pobranego w kierunku wzdłużnym zwiększa się wraz z krotnością prania.

Mohamed BAKAR, Małgorzata PRZYBYŁEK
Wydział Materiałoznawstwa Technologii i Wzorenictwa,
Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny w Radomiu

Dodatkowe informacje