Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Informacje

Informacje:

Dni Wydziału Towaroznawstwa w Poznaniu

W dniach 15-17 maja 2014 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zorganizowano po raz pierwszy Dni Wydziału Towaroznawstwa, których inicjatorem był dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP. Patronat honorowy nad tą imprezą objęli: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Mariana Gorynia, prof. zw. UEP oraz Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Celem tego wydarzenia była promocja kierunków studiów i badań naukowych realizowanych na Wydziale Towaroznawstwa oraz podkreślenie wiodącej roli, jaką poznański ośrodek zajmuje w Polsce w edukacji i badaniach w zakresie towaroznawstwa. Podczas tego trwającego trzy dni wydarzenia zorganizowano kilka znaczących imprez o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Pierwszy dzień obejmował dwa wydarzenia: Konkurs prac seminaryjnych oraz X Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa. Wydarzenia te uroczyście otworzyli prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP oraz dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP. W konkursie prac seminaryjnych przedstawiono dwanaście projektów. W ramach Forum Kół Naukowych zaprezentowano 34 prace. W konferencji tej oprócz Studenckich Kół Naukowych Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aktywnie uczestniczyli także studenci towaroznawstwa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Technologiczno- -Humanistycznego w Radomiu, Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Poznańskiej. Zaprezentowano zarówno referaty plenarne, jak i doniesienia w formie posterów dotyczące wyników badań prowadzonych przez studentów członków studenckich kół naukowych studiujących głównie na wydziałach prowadzących studia w zakresie towaroznawstwa. Konkurs prac seminaryjnych oraz X Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa było wydarzeniem, które stanowiło doskonałą okazję do przedstawienia najnowszych wyników badań prowadzonych przez studentów. Kilkustronicowe artykuły napisane na bazie prezentowanych podczas tegorocznego Forum wystąpień zostały wy-drukowane w recenzowanej monografii pt. „Dni Młodych Towaroznawców 2014”. Drugi dzień Dni Wydziału Towaroznawstwa obejmował także dwa wydarzenia. W części przedpołudniowej odbył się zorganizowany z inicjatywy dziekana Wydziału Towaroznawstwa ogólnopolski panel dyskusyjny dotyczący kierunków rozwoju towaroznawstwa w Polsce w perspektywie roku 2030. Do udziału w tym panelu zaproszono przedstawicieli wszystkich wyższych uczelni w Polsce, na których realizowane są studia na wydziałach, kierunkach lub specjalnościach związanych z towaroznawstwem. W pierwszej części tego spotkania przedstawiciele wszystkich polskich ośrodków towaroznawczych przedstawili: aktualne kierunki badań, planowane kierunki badań oraz propozycje zmian w kształceniu towaroznawców. W drugiej części tego panelu podczas burzliwej dyskusji z przedstawicielami polskich ośrodków towaroznawczych, którą bardzo sprawnie moderował dr inż. Jakub Jasiczak, usiłowano znaleźć odpowiedzi na cztery główne pytania: 1) Czy nazwy „Towaroznawstwo” i „Commodity Science” pomagają czy ograniczają możliwości publikacji wyników badań z zakresu towaroznawstwa? 2) Czy jako towaroznawcy rzeczywiście jesteśmy interdyscyplinarni i czy potrafimy ze sobą współpracować? 3) Jak szukać i jak wyznaczać perspektywiczne kierunki badań realizowanych przez ośrodki towaroznawcze? 4) Jak zwiększać atrakcyjność studiów na kierunkach towaroznawczych, nie gubiąc przy tym ich tożsamości? W godzinach popołudniowych tego samego dnia odbyła się także Międzynarodowa Konferencja pt. „Dual Uses of Innovative Technologies” pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. Konferencja była współorganizowana przez Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Polską Akademię Nauk w ramach programu IAP (the Global Network of Science Academies) oraz Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Warszawie (Office of Agricultural Affairs, American Embassy). Wiodącą tematyką tej konferencji były problemy związane z nadużyciami (tzw. dual use) innowacyjnych technologii, a zwłaszcza biotechnologii. Konferencja ta była skierowana przede wszystkim do przedstawicieli śro-dowisk akademickich, naukowych i strony rządzącej. Gości tej części Dni Wydziału Towaroznawstwa powitał dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP, a samą konferencję uroczyście otworzył JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP. Referat wprowadzający do konferencji na temat „Dual use research” wygłosił wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof, dr hab. Andrzej Górski. Referaty wygłosili między innymi Jo Husband (U.S. National Academy of Sciences, Stany Zjednoczone) pt. „The challenge of dual use issues: Seeking security and continued scientific progress”, Tim Trevan (UK/USA) pt. „Potential applications of synthetic biology to plants and animals”, Taning N.T. Clauvis (University of Ghent, Belgia/ Kamerun) pt. „RNA interference technology”, Zabta K. Shinwari (Quaid-i-Azam Pakistan Academy of Sciences, University of Islamabad, Pakistan) pt. „Biosafety, Biosecurity of innovative tech¬nologies: Background, International Obligations, Dual Use Education”, Tomasz Twar- dowski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań) pt. „Dual use of scientific achievements” oraz Łukasz Różycki (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP) pt. „International regime for dual use technologies control in the field of biology”. Ważną rolę w konferencji odegrała otwarta dyskusja związana z problemami bezpieczeństwa biologicznego w rolnictwie, medycynie, biotechnologii i ekologii, którą w bardzo sprawny sposób poprowadził prof. dr hab. Tomasz Twardowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Z zadowoleniem należy przyjąć fakt uczestnictwa w tej anglojęzycznej konferencji licznej grupy nie tylko studentów, ale również młodzieży ze szkół średnich - uczestników programu tzw. klas akademickich, które w 2013 roku zostały utworzone przez Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W sobotę 17 maja br. w ostatnim dniu z cyklu Dni Wydziału Towaroznawstwa odbyła się doroczna Sesja Sprawozdawcza Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Sesję tę uroczyście otworzył prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Maciej Żukowski, prof. nadzw. UEP, oraz kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab. Marian Filipiak, prof. zw. UEP. Podczas dwóch równolegle prowadzonych sesji doktoranci przedstawili wyniki swoich badań zrealizowanych podczas ostatniego roku akademickiego. Łącznie zaprezentowano ponad 40 referatów przygotowanych głównie przez studentów studiów III stopnia realizowanych na Wydziale Towaroznawstwa. Sesja ta, jak co roku, stała się wyjątkową okazją do podsumowania zrealizowanych już celów badawczych, ale także wysłuchania opinii licz-nie zgromadzonych uczestników o znaczeniu podjętych badań, a także o słuszności kierunków dalszych badań proponowanych przez poszczególnych doktorantów. Kilkustronicowe streszczenia prezentowanych podczas sesji wystąpień zostały wydane drukiem w postaci monografii pt. „Sesja Sprawozdawcza Doktorantów UEP 2014”.

Ryszard Zieliński

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że
IX KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA i II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

pod patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z cyklu:


„JAKOŚĆ W GOSPODARCE RYNKOWEJ”

nt.:  Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania
odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2015 r.
Wszelkie informacje oraz poszczególne komunikaty zostaną zamieszczone na stronie internetowej konferencji http://quality.uek.krakow.pl oraz będą do Państwa wysyłane drogą mai¬lową. Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony w drugiej połowie września 2014 r. Wyrażamy nadzieję, że ta zmiana nie zaburzy Państwa planów konferencyjnych i spotkamy się w Krakowie w czerwcu 2015 r.

W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji
Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - przewodniczący Konferencji
Dr inż. Paweł Nowicki - sekretarz Konferencji
Dr inż. Piotr Kafel - sekretarz Konferencji

Dodatkowe informacje